اطلاعیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اطلاعیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر
(درخواست از کمیشنریِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد، مبنی بر مداخله در حلِ قضیۀ
خانم سیمینِ بارکزی)

در چهاردهمین شبِ اعتصابِ غذاییِ خانم سیمینِ بارکزی، نیروهای پولیس، در شبِ مؤرخ ۲۱/۲۲ میزان ۱۳۹۰ خورشیدی، برابر با ۱۳/۱۴ اکتوبر ِ ۲۰۱۱ میلادی ، به خیمۀ اقامتِ وی یورش برده و برخلافِ تمامِ موازینِ مدنی، خیمه را تخریب و خانم سیمینِ بارکزی را به بیمارستان انتقال دادند.

همچنان، نیروهای پولیس، در همان شب، حامیانِ خانم بارکزی را، که در اعتصابِ غذایی قرار داشتند نیز، از محل دور کرده و خیمه های شان را برچیده است. این امر سبب گردیده است تا نهادهای مدنی، مدافعینِ حقوقِ بشر و فعالینِ حقوقِ زن در افغانستان، به ارادۀ حکومت در پیوند به احترام به حقوقِ مدنیِ شهروندانِ کشور، بی باور گردیده و مشوش گردند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، به تأریخِ ۱۹/۷/۱۳۹۰ خورشیدی، برابر با ۲۰۱۱/۱۰/۱۱ میلادی، اعلامیه یی را پخش کرده بود، که طی آن از خواستهای مدنیِ خانم بارکزی حمایت نموده و از دولتِ افغانستان تقاضا شده بود، تا برای حل این معضله، هرچه زودتر اقدام نماید.

در اعلامیه آمده بود، که اگر دولتِ افغانستان برای حلِ این خواسته های مدنیِ خانم بارکزی اقدام ننماید، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از میکانیسمهای بین المللیِ حقوقِ بشر، به ویژه از کمیشنریِ عالیِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد، تقاضای مداخله را خواهد کرد.

حملۀ شب هنگامِ پولیس به خیمۀ خانم بارکزی، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان را وا داشت، تا از کمیشنرِ عالیِ سازمانِ ملل، خانم پیلی و اعضای سازمانِ مللِ متحد، از طریقِ کمیشنریِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر، تقاضا نماید تا برای حلِ این بحران، از طریقِ مراجعِ امورِ بین المللی، مداخله نمایند.

با احترام

کابل ـ افغانستان
۲۳ میزان ِ ۱۳۹۰ خورشیدی ، برابر با ۱۵ اکتوبر ِ ۲۰۱۱ میلادی

 

دیدگاهتان را بنویسید