همکاران

civil society & human rights network

گروه های کاری

گروه های کاری که توسط اعضای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر انتخاب می شوند، وظیفه دارند که در بخش های مختلف شبکه کار کنند، کتاب راهنما، تحلیل و مشاوره را با همکاری نزدیک با نهادهای عضو، روشنفکران و متخصصان داخلی و خارجی تهیه و توزیع کنند.

resource-center4

 مرکز منابع شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، در بخش هماهنگی و تسهیل گروه های کاری را راه اندازی می کند، جلسات، ایجاد زمینه های تفاهم و مشاوره با نهادها و کارشناسان عضو در زمینه کار، ویرایش و چیدمان، امکانت لوجیستیکی و اداری، فراهم کردن زمینه های مطالعه و تحقیق را برای اعضای گروه های کاری، تهیه کتاب و آثاری که توسط اعضای گروه های کاری مورد استفاده قرار می گیرد، همکاری و آماده سازی زمینه برای روابط با موسسات تحقیقات ملی و بین المللی را ایجاد می کند.

مرکز منابع شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، جدا از فعالیت های فوق، در برگیرنده هماهنگی با گروه های کاری، ایجاد دست نامه آموزشی در حوزه های جامعه مدنی و حقوق بشر نیز کار می کند. مرکز منابع شبکه، وظیفه تامین تسهیلات و ایجاد هماهنگی بین گروه های کاری شبکه را به عهدا دارند که بر اساس استراتیژی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر طراحی شده است.

مرکز منابع شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، اکنون به دلیل امکانات مورد نیاز و همکاری تولید بین نهادهای عضو شبکه، گروه های کاری را به  عنوان «جامعه مدنی از دیدگاه حقوق بشر» ایجاد می کند، روند های فعلی راجع به نقش دولت ارائه می دهد.

لطفاً با مرکز منابع شبکه تماس بگیرید.

بستن منو