اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان دربارۀ حضورِ متخصصان بین‌المللی در ساختار‌های انتخاباتی افغانستان

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
دربارۀ حضورِ متخصصان بین‌المللی در ساختار‌های انتخاباتی افغانستان

۹ عقرب ۱۳۹۱ برابر با ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۲

کابل ـ افغانستان

سالِ ۲۰۱۴ میلادی، سال سرنوشت‌سازی برای افغانستان است. در این سال، هم نیروهای نظامیِ بین‌المللی ، افغانستان را ترک می‌گویند و هم انتخاباتِ سرنوشت‌سازِ ریاست جمهوری در کشور راه اندازی می‌شود.

وقوعِ این دو برنامۀ بااهمّیت در یک سال، ذهنیتِ عامّۀ کشور و افکارِ جامعۀ جهانی را نسبت به آیندۀ دولت در افغانستان، مشغول و مشوّش ساخته است.

جامعۀ مدنی افغانستان، درحالی که این دو پیش‌آمد را با دقتِ تمام، پی‌گیری می‌کند، از وجودِ نارسایی‌ها در راه‌اندازیِ درستِ این برنامه‌های مهم، سخت نگران است.

نگرانیِ نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، زمانی افزایش می‌یاید که جلالت‌مآب حامد کرزی، رییس جمهور کشور، مخالفتِ خویش را با حضورِ متخصصانِ بین‌المللی در کمیسیونِ رسیده‌گی بر شکایاتِ انتخاباتی، اعلام داشت .

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمنِ این‌که در مقطعِ کنونی، حضورِ متخصصانِ بین‌المللی را در ساختارهای کمیسیونِ انتخابات و کمیسیونِ رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، یک نیاز می‌داند، نکاتِ زیر را پیشکش می‌کند:

  • کشورِ ما، از مداخلاتِ غیرِقانونیِ افراد و ساختارهای زیادی در امورِ انتخابات، رنج می‌بَرَد و پیرامونِ راه‌اندازیِ انتخاباتِ شفّاف و معیاری، با آسیب‌پذیری‌های فراوانی روبه‌رو است. از دیدِ ما، حضورِ متخصصانِ بین‌المللی در ساختارهای مرتبط با امورِ انتخابات، زمینه‌های گسترده‌یی را برای استقلالیت، تخصصی‌بودن و شفاف‌بودنِ انتخابات، فراهم می‌سازد. در این راستا، نمونه‌های بسیاری هستند و حتّا وجودِ متخصصانِ بین‌المللی، در ساختارهای انتخاباتیِ پیش‌رفته‌ترین کشورهای جهان نیز تضمین گردیده است.
  • ساختارهای انتخاباتیِ کشورِ ما، خیلی جوان‌اند و به همکاری و ظرفیت‌پروریِ تخصصی، نیازِ فراوان دارند. حضورِ متخصصان و نهادهای بین‌المللی در امورِ انتخابات سبب می‌شود تا ظرفیتِ بیش‌تر و تجاربِ سودمند بین‌المللی، در ساختارهای مسؤول در امورِ انتخاباتِ کشور، جذب گردد. این روندی پذیرفته‌شده و معقول برای دولت‌های پس از جنگ و درحالِ گذار به دموکراسی، شمرده می‌شود و هیچ‌گاهی نقضِ حاکمیتِ ملّی، مداخلۀ منفی در امورِ انتخابات و صدمه بر دموکراسی، پنداشته نمی‌شود.
  • حضورِ فعالِ متخصصان و نهادهای بین المللی در ساختارهای مربوط به انتخاباتِ افغانستان، مشروعیتِ بین‌المللیِ انتخاباتِ کشور را تقویت می‌کند و روندِ مردم‌سالاریِ کشور را در ذهنیتِ عامّۀ بین المللی، مقبولیتِ بیش‌تر می‌بخشد. با دریغ باید خاطرنشان ساخت که نارسایی‌های انتخاباتِ پیشینِ کشور، ذهنیتِ عامّۀ جامعۀ جهانی را پیرامونِ روندِ دموکراسی در افغانستان، مخدوش ساخته است. دولتِ افغانستان، نباید با محدود‌سازیِ نقشِ متخصصانِ بین‌المللی در امورِ انتخابات، ذهنیتِ جامعۀ جهانی و مشروعیتِ انتخاباتِ کشور را در سطحِ بین‌المللی خدشه‌دار سازد.
  • جامعۀ مدنیِ افغانستان، از رییسِ جمهورِ کشور، مصرّانه می‌طلبد تا در موردِ تصمیمِ خویش پیرامونِ نقشِ متخصصانِ بین‌المللی در امورِ انتخابات، بازنگری کرده و در هم‌آهنگی با دفترِ نماینده‌گیِ سازمانِ مللِ متحد و هم‌پیمانانِ بین‌المللیِ افغانستان، برای گزینشِ متخصصانِ ورزیدۀ انتخاباتی، که نقشِ کاملاً بی‌طرف و حرفه‌یی داشته باشند، اقدامِ جدّی و عملی کنند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۰۵ نهادِ عضو است، جریانِ انتخاباتِ کشور را از نزدیک نظارت خواهد کرد و همکاریِ خویش را پیرامونِ این روندِ معتبرِ ملّی، اعلام می‌دارد.

به امیدِ تأمینِ دموکراسی و حاکمیتِ قانون در افغانستان!

دیدگاهتان را بنویسید