اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان دربارۀ تیرباران ‌ کردن یک خانم، به دست افراد مسلح در ولسوالی شینواری ولایت پروان

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
دربارۀ تیرباران ‌ کردن یک خانم، به دست افراد مسلح در ولسوالی شینواری ولایت پروان

۲۴ / ۴ / ۱۳۹۱ برابر با ۱۱ / ۷ / ۲۰۱۲

کابل ـ افغانستان

افراد مسلح در ولسوالی شینواری ولایت پروان، بانویی را در محضر عام تیرباران کردند. مجرمان از صحنۀ رخداد فرار کرده ‌ اند و کسی بازداشت و یا مجازات نشده است. این کردارِ ددمنشانه، احساسِ مردم افغانستان، به ‌ ویژه زنان کشور را سخت خدشه ‌ دار گردانیده است. زنان، بیش ‌ ترین دردها و رنج ‌ هایی را که از جنگ ‌ ها و جنایات ناشی می ‌ شوند بر دوش می ‌ کشند؛ امّا با دریغ که دولت نتوانسته است امنیّت جانی آنان را تأمین کند. نبود امنیّتِ جانی در میان زنان، سبب شده است تا تخطّی ‌ های حقوق بشر، فراگیرتر شده و ارزش ‌ های حقوقِ بشرخواهانه زیرِ پا شوند. از سوی دیگر، مجازات افراد غیرنظامی به دست گروه ‌ های مسلح، اعتبار و مشروعیّت دولت و نقش جامعۀ بین ‌ المللی را در افغانستان آسیب می ‌ رساند.

• شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در حالی که این عمل غیرانسانی را سخت نکوهش و تقبیح می ‌ کند، از نیروهای امنیتی کشور می ‌ خواهد تا کارگزارانِ این عمل بی ‌ شرمانه را به چنگال قانون و عدالت بکشاند.

• شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از تمامی نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر و به ‌ ویژه حقوق زنان می ‌ خواهد تا در زمینه سکوت نکنند و با نکوهیدنِ این اَعمال وحشیانه ایستاده ‌ گی کرده و برای تأمین عدالت در برابر هم ‌ چون جنایات، دادخواهی مستمر و متداوم را راه ‌ اندازی کنند.

• شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از نیروهای نظامی و امنیتی بین ‌ المللی در افغانستان می ‌ خواهد با نظرداشت مفاد قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تأمین امنیت جانی مردم افغانستان و به ‌ دادگاه ‌ کشانیدن مجرمان این جنایات نابخشودنی، نیروهای نظامی افغانستان را حمایت کنند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از رسانه ‌ های رسالت ‌ مند کشور اظهار سپاس می ‌ کند که با پوشش خبری این رخداد، جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی را در مورد این جنایت وحشیانه آگهی بخشیدند.

دیدگاهتان را بنویسید