اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون کنفرانس سران کشورهای «ناتو» در شیکاگو

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون
کنفرانس سران کشورهای «ناتو» در شیکاگو

کابل، افغانستان می ۲۰۱۲

قرار است به تأریخ ۲۰ و ۲۱ ماه می سال جاری، رهبران دولتهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در شهر شیکاگوی ایالات متحدۀ امریکا جمع شوند و پیرامون وضعیت افغانستان نیز بحث نمایند. کنفرانس ناتو، اهمّیت زیاد جهانی به دست آورده است. این کنفرانس، مباحث مهم جهانی از جمله نقش ناتو در افغانستان، بهار عرب، وضعیت لیبیا و بحران بین المللی اقتصادی جهانی را به اجندای اساسی خویش مبدل گردانیده است. کنفرانس شیکاگو، ادامۀ فیصله های کنفرانس سران کشورهای ناتو در لیزبن، منعقدۀ سال ۲۰۱۰ است، که مبحث خروج فرسایشی نیروهای ناتو از افغانستان را مورد بحث قرار داد.

کنفرانس شیکاگو، اهمّیت زیادی برای مردم افغانستان دارد. این کنفرانس، که به میزبانی رییس جمهور امریکا دایر میگردد، بالای نقش حیاتی جامعۀ بین المللی در افغانستان، تصامیم تأریخی اتخاذ مینماید و راههای برون رفت از بحران سیاسی در منطقه را مورد بحث و ارزیابی قرار میدهد. این کنفرانس، یک روز پس از نشست سران کشورهای صنعتی جهان G8 ، که قرار است به تأریخ ۱۸ و ۱۹ ماه می در کمپ دیوید دایر گردد، راه اندازی میگردد. بناءً، فیصله های کنفرانس، تأثیر مهمی بر وضعیت افغانستان خواهد داشت.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، جریانات و حواث کشور و ارتباط آن را با این کنفرانس مهم، تعقیب نموده و نگرانیهای خود را پیرامون وضعیت بحرانی افغانستان مطرح مینماید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان باورمند است، که نقش نظارتی جامعۀ بین المللی بر حوادث امروز و پس از سال ۲۰۱۴، که سال خروج نیروهای ناتو از افغانستان پیش بینی شده است، اهمّیت فراوانی برای سرنوشت مردم افغانستان دارد. از سوی دیگر، نهادهای جامعۀ مدنی، مدافعین و فعالان حقوق بشر و بازیگران ترویج فرهنگ احترام به حقوق زنان و تساوی جنسیتی به این باور مشترک رسیده اند، که اگر نقش حمایتی و نظارتی جامعۀ بین المللی بر وضعیت افغانستان محدود گردد، جایگاه این ارزشها نیز در جامعه صدمه دیده و افغانستان با بحران مشروعیت مواجه میگردد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از رهبران دولتهای ناتو مصرانه میطلبد، تا نکات زیر را به عنوان خواستهای مشروع جامعۀ مدنی افغانستان در نظر گیرند:

•  خروج نیروهای بین المللی نباید حضور فعال سیاسی جامعۀ بین المللی را در افغانستان صدمه بزند. ما از ناتو میطلبیم تا میکانیسمی را خلق نماید که حضور سیاسی این نهاد را به مثابه تضمین کنندۀ ثبات و امنیت در افغانستان، تأمین نماید. حضور فعال سیاسی ناتو در افغانستان میتواند با تقویت دفتر نمایندگی فعال ناتو، که هماهنگی این نهاد را با نهادهای امنیتی کشور تأمین نماید، تمثیل گردد. این عملکرد، اعتماد دولت و مردم افغانستان را نسبت به آینده تقویت میبخشد.

•  خروج نیروهای نظامی بین المللی باید با برنامه های شفاف و قابل درک برای مردم افغانستان همراه باشد. تا هنوز کمیت قابل توجهی از مردم افغانستان، از نقش ناتو و استراتیژی این نهاد در افغانستان، اطلاعات کافی ندارند. جامعۀ مدنی افغانستان، از دفتر سیاسی و نظامی ناتو در بروکسل میطلبد، تا برنامه های توضیحی و قابل پسندی را در مورد کاهش نیروهایش از افغانستان تهیه و از طریق رسانه های ملی و بین المللی، در دسترس مردم افغانستان قرار دهند. نبود همچو برنامه یی میتواند خروج نیروهای ناتو از افغانستان را شکست ناتو توجیه نماید و دشمنان مردم افغانستان از آن استفادۀ سو نمایند.

•  جامعۀ مدنی افغانستان، از کنفرانس شیکاگو میطلبد، تا حمایت از نهادهای دموکراتیک در افغانستان را در اجندای بحثهای خویش قرار داده، از آن حمایت نمایند. افغانستان قرار است انتخابات ریاست جمهوری را در آستانۀ خروج نیروهای ناتو از این کشور راه اندازی نماید. این انتخابات مهم باید در حمایت گستردۀ جهانی راه اندازی گردد، تا مردم افغانستان مطمین گردند که جهان آنها را تنها نگذاشته است.

•  جامعۀ مدنی افغانستان، از سران کشورهای ناتو میطلبد تا بر تأمین حاکمیت قانون در افغانستان تأکید جدی نمایند. بدون تأمین حاکمیت قانون، با پدیدۀ ناگوار فساد اداری، که مشروعیت نظام را صدمه زده است، نمیتوان مبارزه کرد. فساد گستردۀ اداری، جایگاه دولت افغانستان را در میان جامعۀ جهانی و مردم افغانستان لطمه زده است و باید در زمینه، برنامه های جدی روی دست گرفته شود.

•  جامعۀ مدنی افغانستان، از سران دولتهای ناتو میطلبد، تا حمایتهای شان را از دولت افغانستان، بر پیش زمینه هایی چون رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و تقویت جامعۀ مدنی در افغانستان، مشروط سازند. دولت افغانستان، به عنوان عضو سازمان ملل متحد و دولت متعهد به کنوانسیونهای معتبر بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر خواهانه باید به این ارزشها پابندی داشته و آن را جدأ رعایت نماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به عنوان نهاد چتر جامعۀ مدنی، که متشکل ۹۶ نهاد بوده و در ۲۶ ولایت افغانستان فعالیت دارد، از نقش ارزشمند جامعۀ بین المللی در افغانستان استقبال نموده و موفقیتهای بیشتری را برای کنفرانس شیکاگو آرزو مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید