اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامونِ تنش‌‌های موجود میانِ دولتِ افغانستان و جامعۀ بین‌المللی

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
پیرامونِ تنش‌‌های موجود میانِ دولتِ افغانستان و جامعۀ بین‌المللی

۲۱ حوتِ ۱۳۹۱ ، برابر با ۱۱ مارچِ ۲۰۱۳

کابل ـ افغانستان

کشورِ ما در یکی از حساس‌ترین مراحلِ زنده‌گی خویش قرار دارد. خروجِ فرسایشی نیروهای بین‌المللی از یک‌سو و راه‌اندازی‌ برنامه‌های ملّی، از جمله انتخاباتِ ریاست جمهوری، ایجادِ زمینه‌ها برای خودکفاییِ اقتصادی و سیاسی و زمینه‌سازی برای تقویتِ نهادهای دولتی از سوی دیگر، از مهم‌ترین مؤلفه‌های دورانِ کنونی به شمار می‌آیند. در این راستا، نقشِ جامعۀ بین‌المللی، به ویژه شریکانِ نزدیکِ افغانستان، از اهمّیتِ به‌سزایی برخوردار است.

جامعۀ بین‌المللی در مدّتِ دوازده سالِ اخیر، مردم و دولتِ افغانستان را به گونۀ بی‌مانندی حمایت کرده است. جامعۀ مدنیِ افغانستان، در حالی که از نقشِ و حمایتِ جامعۀ بین‌المللی استقبال می‌کند، سپاسِ فراوانِ خود را به مردمانِ دولت‌های دوست، که کشور و ملتِ ما را در این مرحلۀ حساس تنها نگذاشته‌اند، ابراز می‌دارد. جامعۀ مدنیِ افغانستان به خوبی می‌داند که در این برهۀ مهمِ زمانی ـ که جهان درگیرِ بحرانِ اقتصادیِ فراگیر است ـ حمایت از مردمِ افغانستان، جایگاه به سزایی را دارا است.

در این اواخر، به وضاحت دیده می‌شود که هم‌گراییِ سازنده میانِ دولتِ افغانستان و جامعۀ بین‌المللی، با دشوارهایی مواجه گردیده است. رهبرانِ سیاسیِ دولتِ افغانستان، با ابرازِ سخنانِ نه‌چندان دوستانه به نشانیِ جامعۀ بین‌المللی، در رأس به نشانیِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، می‌پردازند. این رویکرد، سبب می‌گردد تا جامعۀ بین‌المللی نیز واکنش‌های هم‌مانندی را پیرامونِ وضعیتِ افغانستان، ارایه کند. افغانستان کشوری است که جنگ‌های متمادی،آن را به یک دولتِ وابسته به جامعۀ بین‌المللی مبدّل کرده است. دولت و مردمِ افغانستان، برای رهایی از این وابسته‌گی، نیاز به حمایتِ جامعۀ بین‌المللی دارد و برای جلبِ حمایتِ بین‌المللی نیاز است تا دولتِ افغانستان، برنامه‌های خویش را در هم‌گرایی و هم‌آهنگی با جامعۀ بین‌المللی، راه‌اندازی کند.

جامعۀ مدنیِ افغانستان،به گونۀ مصرّانه، از دولت می‌طلبد، تا با طرحِ برنامه‌ها و استراتژی‌های سازنده، هم‌گرایی و هم‌آهنگیِ خویش را با حفظِ منافعِ ملّی، حاکمیت ملّی و تمامیّتِ ارضیِ کشور، راه‌اندازی و سازمان‌‌دهی کند. جامعۀ مدنیِ افغانستان، ضمن این‌که به نماینده‌گی از مردمِ افغانستان، از نقشِ جامعۀ بین‌المللی در افغانستان، سپاس‌گزاری می‌کند و از شریکانِ استراتژیک و همکارانِ بین‌المللیِ افغانستان می‌طلبد تا با هم‌آهنگیِ بیش‌تر،از ادامۀ همکاری‌های خویش در روندِ بازسازی و توسعۀ افغانستان، دریغ نورزند.

به امیدِ خودکفایی کشور و تأمینِ مناسبات سازنده میانِ افغانستان و جهان!

دیدگاهتان را بنویسید