اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامونِ نسل‌کشی و حوادثِ تروریستیِ اخیر در کویتۀ پاکستان

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
پیرامونِ نسل‌کشی و حوادثِ تروریستیِ اخیر در کویتۀ پاکستان

۲ حوتِ ۱۳۹۱، برابر با ۲۰ فبروری ۲۰۱۳

کابل ـ افغانستان

گزارشاتی مبنی بر کشتارِ هدف‌مندِ اقلیتِ قومیِ هزاره در پاکستان، باعثِ تأسف و نگرانیِ شدیدِ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشرِافغانستان شده است.عملِ تروریستیِ اخیر در شهرِ کویتۀ پاکستان،جانِ بیش‌تر از نود تن از افرادِ بیگناه را گرفته است و در اثرِ این عملِ ضدِ بشری، بیش‌تر از یکصدو هشتاد تنِ دیگر زخم برداشته است، که همۀ قربانیان این حادثۀ تروریستی،متعلق به یک گروه قومیِ خاصمی‌باشند. چنین کشتارِ هدفمند، برضدِ یک گروه خاص، یکی از جنایت‌های شدیداً ضدِ بشری محسوب می‌شود، که روح و وجدانِ بشری را جریحه‌دار می‌سازد.

ما اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، درحالی‌که خود را در درد و عزای قربانیان، شریک می‌دانبم، این عملِ تروریستی را به شدت نکوهش نموده، نکاتِ آتی را مطرح می‌کنیم:

•  ما اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از حملات و کشتارِ هدف‌مندی که از چند سال به این‌سو در پاکستان، برضدِ یک گروه قومیِ خاص انجام می‌شود، سخت نگران استیم و آن‌را یک نسل کُشیِ آشکار می‌دانیم. ما باور داریم اگر اقداماتِ جدی و فراگیر برای جلوگیری از چنین جنایات اتخاذ نشود، به ابعادِ اینفاجعۀ انسانی، افزوده خواهد شد؛ بناءً از دولتِ پاکستان می‌خواهیم تا در رابطه به این حادثۀ تروریستی، اقداماتِ عملی و همه‌جانبه را برای شناسایی و پی‌گردِ قانونیِ عاملینِ آن انجام دهد و تدابیرِ لازم را برای مصونیت و حفاظت از جان و مالِ افرادِ ملکی، که از اساسی‌ترین وظایفِ یک دولتِ مسؤول است، اتخاذ کند؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از سازمانِ مللِ متحد مصرانه می‌طلبد، تا برنامه‌های دقیقِ حقیقت‌یابی پیرامونِ این نسل‌کشی را راه‌اندازی نموده، نتایجِ آن‌را به‌گونۀ شفاف، اعلام بدارد؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، از سازمانِ مللِ متحد، به‌ویژه از ارگان‌های حامیِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد مصرانه می‌خواهد، تا بر دولتِ پاکستان فشار وارد کند تا به‌حیثِ یک دولتِ مسؤول، به رویدادِ تروریستیِ اخیر، به شکلِ همه‌جانبه، رسیده‌گی نموده، اقداماتِ حقیقت‌یابی و پی‌گردِ قانونیِ عاملینِ آن را روی دست گیرد؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، اعتراضاتِ مدنیِ شهروندان و نهادهای مدنیِ افغانستان، پاکستان و کشور های غربی را که برضدِ این عملِ تروریستیشکل داده اند، قدردانی کرده، حمایتِ خویش را از آن اعلام می‌دارد؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، از تمامی نهادهای مدنی در سراسرِ جهان مصرانه می‌خواهد، که در پیوند با جنایاتی که زنده‌گیِ انسان‌ها را تهدید می‌کنند، خاموش نباشند و برضدِ هر عملی که روحِ بشریت را جریحه‌دار می‌سازد، به گونۀ یک‌پارچه و هم‌آهنگ اعتراض نموده، رسالتِ خویش را برای ایجادِ زنده‌گیِ مصون برای همۀ بشریت، ایفا کنند.

به آرزوی جهانِ عاری از ترس، تهدید و ترور

دیدگاهتان را بنویسید