اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون انتخابات شورای ملی

CSHRN-Logo

به نامِ خداوندِ مهربان

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر
پیرامون انتخابات شورای ملی

سنبلۀ ۱۳۸۹

کابل ـ افغانستان

مردمِ افغانستان، با رفتن به پای صندوقهای انتخاباتِ پارلمانی، یکبارِ دیگر در معرضِ آزمونِ مهمِ تأریخی قرار میگیرند. انتخابات، یکی از مهمترین مؤلفه های مردم سالاری در کشور به حساب می آید . انتخاباتِ پارلمانی، در هر نظامی، ممثلِ ارادۀ مردم است، که مشروعیت آن نظام را مشخص میگرداند. پس انتخاباتِ پیشِ رو میتواند نقشِ تعیین کننده یی در حیاتِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ نظامِ کنونی بازی نماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در حالی که از برگزاری انتخاباتِ پارلمانی استقبال مینماید، از مردمِ شریفِ کشور صمیمانه میطلبد تا با مشارکتِ فعالِ سیاسی، در تأمینِ دموکراسی و مشروعیتِ نظام همراه گردند و شایسته ترین افراد را به عنوان نمایندۀ شان در پارلمان، برگزینند.

برای برگزاری بهتر و هماهنگی بیشترِ نهادهای دولتی و غیرِدولتی در انتخاباتِ پیشِ رو، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان:

– از نهادهای امنیتی ملی و بین المللی در افغانستان، تقاضا دارد تا در تأمینِ امنیتِ انتخابات، از هیچ نوع مساعی دریغ نورزند و امنیتِ شهروندانِ کشور را، که در مشروعیتِ نظام سهمِ اساسی میگیرند، تأمین نمایند.

– از تمامِ نهادهای مدنی در کشور صمیمانه میطلبد تا با سهمِ فعالِ خویش در روزِ انتخابات، مردم را درین روزِ تأریخی یاری رسانند و در تفهیم و تعمیمِ اهمیتِ انتخابات، با آنها همکاری نمایند.

– از تمامِ جوانبِ درگیر در کشور مصرانه میطلبد، تا درین روز تأریخی، از هرنوع درگیری که باعثِ خشونت گردد، جلوگیری نموده و به ارادۀ جمعی مردمِ کشور احترام گذارند.

– از رسانه های همگانی کشور دعوت مینماید تا در پخش و تعمیمِ فرهنگِ دموکراسی، سهمِ فعال گرفته، از هرنوع ذهنیت گرایی قومی، زبانی و قبیله یی پرهیز نمایند.

– از احزابِ سیاسی، سکتورِ خصوصی و نهادهای دولتی، روشنفکران، تحلیلگران و صاحبنظرانِ امورِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور میطلبد، تا بر اهمیتِ دموکراتیزه سازی جامعه، از طریقِ مشارکتِ گستردۀ مردم در حیاتِ سیاسی کشور، سهمِ با اهمیتِ شان را ادا نموده و با این اعلامیه همنوایی نمایند.

– از کمیسیونِ مستقلِ انتخابات و کمیسیونِ شکایاتِ انتخاباتی میطلبد تا در برگزاری به موقع، عادلانه و صادقانۀ انتخابات ، اصل شفافیت را در نظر گرفته، مردمِ کشور را به صورت مستمر از جریان برگزاری انتخابات آگاه سازند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، از جامعۀ بین المللی، که در حمایت از دموکراسی کشور سهمِ بزرگ دارند، سپاسگزاری نموده و از نقشِ ناظرینِ بین المللی، در تدویرِ انتخابات سالم و شفاف استقبال مینماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، انتخاباتِ موفقیت آمیزی را برای مردمِ افغانستان آرزو نموده، از خداوندِ متعال، صلح و امنیتِ پایدار در کشور را استدعا مینماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر

دیدگاهتان را بنویسید