اعلامیۀ مرکزِ هماهنگیِ زونِ شرقِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان در موردِ تلفاتِ افرادِ بیگناه در ولایت های کنر و ننګرهار

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیۀ مرکزِ هماهنگیِ زونِ شرقِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی
و حقوقِ بشرِ افغانستان
در موردِ تلفاتِ افرادِ بیگناه در ولایت های کنر و ننګرهار

سومِ حوتِ ۱۳۸۹ خورشیدی، برابر با ۲۲ فبروری ۲۰۱۱ میلادی

ننگرهار ـ افغانستان

در اواخر سالِ جاری خورشیدی، یکبارِ دیگر، مردمِ بلاکشیدۀ کشور، شاهدِ به خاک و خون کشیده شدنِ دهها تن از افرادِ بیگناه، در عملیاتهای نظامی ناتو در ولایتهای کنر و ننگرهار بودند. تعدادِ زیادِ قربانیانِ این حادثۀ المناک را کودکان و زنانی تشکیل میدهند، که هیچ رابطه یی به نیروهای جنگی نداشته اند.

این نخستین بار نیست که نیروهای ائتلافِ بین المللی و مخالفین مسلح دولت، دست به چنین اعمالِ ضدِ اسلامی و ضدِ انسانی زده و قوانین و هنجارهای ملی و بین المللی را زیر پا مینمایند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، با نشر اعلامیه ها و پیامهای متعدد، این گونه اعمال را به کرات تقبیح کرده و از دولتِ افغانستان و دولتهای شریک در کارزارِ مبارزه با دهشت افگنیِ بین المللی خواسته است، تا عاملینِ این جنایات را به پنجۀ دادگاه بسپارد؛ امّا با تأسف، این گونه برخوردها، هنوز هم تکرار میگردد.

مرکز هماهنگی زونِ شرقِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که مسؤولیتِ هماهنگی نهادهای مدنی و حقوق بشری در زونِ شرقِ کشور را به عهده دارد، جریانِ این حادثۀ خونین را از نزدیک تعقیب نموده و علاوه بر این که آن را با شدتِ تمام، تقبیح میکند، نکات زیر را اعلام میدارد:

  • ما مراتبِ همدردی و تأثراتِ عمیقِ خود را نسبت به این رویدادِ دردناک، بیان میداریم و از خداوندِ منان، برای بازماندگانِ این حادثۀ دلخراش، صبرِ جمیل استدعا مینماییم؛
  • ما از نیروهای ائتلافِ مبارزه با هراس افگنیِ بین المللی میطلبیم، تا هرچه زودتر، جریانِ این عملیات را تحقیق نموده و نتایجِ تحقیقات را به زودترین فرصتِ لازم، در دسترسِ مردمِ افغانستان قرار دهند؛
  • ما از دولتِ افغانستان میطلبیم، تا بر بنیادِ قوانینِ بین المللی، از نیروهای بین المللی در افغانستان بطلبد، تا در عملیاتهای خویش، از هر نوع تلفاتِ جانی و مالیِ افرادِ بیگناه جداً جلوگیری نمایند؛
  • ما از ادارۀ ملکیِ سازمانِ پیمانِ اتلانتیکِ شمالی (ناتو) در افغانستان میطلبیم، تا هرچه زودتر، هیئتی را به منطقه فرستاده و به قربانیانِ این حادثۀ المناک رسیدگی نمایند؛
  • ما از ادارۀ ملکیِ سازمانِ پیمانِ اتلانتیکِ شمالی (ناتو) در افغانستان جداً میطلبیم، تا بر بنیادِ حقوقِ بشرخواهانۀ بین المللی، هرچه زودتر، به جبرانِ خسارۀ خانواده های آسیب دیده بپردازند؛
  • ما از ادارۀ ملکیِ سازمانِ پیمانِ اتلانتیکِ شمالی (ناتو) در افغانستان جداً میطلبیم، تا از مردمِ افغانستان، به خاطرِ این حادثۀ المناک، عذر خواهی نموده و زمینه های دیالوگِ مفید با مردم محل و به ویژه بازماندگانِ قربانیانِ این رویدادِ دلخراش را جستجو نمایند؛
  • ما از تمامِ طرفهای درگیر در افغانستان جداً میطلبیم، تا از خانه ها و سرپناههای مردمانِ بیگناه و ملکی، به عنوانِ سپر و سنگرِ خویش استفاده نکرده و ازین عملِ وقیح و ناجوانمردانه در برابرِ کودکان و زنانِ بیگناه، جداً بپرهیزند.

مرکزِ هماهنگیِ زونِ شرقِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در هماهنگی با سایرِ نهادهای جامعۀ مدنی، روشنفکران و فعالانِ حقوقِ بشر، از مقامهای ولایتهای کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان، و نیز از دفترِ نمایندگیِ یوناما در شرقِ کشور و شوراهای ولایتی این ولایات میطلبند، تا با مقامهای نمایندگی نظامی و ملکیِ ناتو در افغانستان، در تماس شده و مراتبِ انزجار و نگرانیِ عمیقِ ما را درین زمینه، با آنها در جریان بگذارند.

مرکزِ هماهنگی زونِ شرقِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر افغانستان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید