افغانستان در شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

گرداننده: حشمت الله رادفر

 

Discuss12-04-10دهم دسمبر برابر است با شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
از این روز همه ساله در بسیاری از کشور های جهان بزرگداشت به عمل می آید.
در حالی که افغانستان از نخستین امضا کننده گان این اعلامیه بوده اما در دهه های اخیر این کشور در شمار آنعده از اعضای سازمان ملل متحد قرار دارد که بیشترین موارد نقض حقوق بشر در آن ها اتفاق می افتد.

با آنکه در چند سال گذشته تلاش هایی در راستای تامین حقوق بشری افراد در افغانستان صورت گرفته ؛ اما گفته می شود چالش های موجود فراراه نهادینه سازی روحیه ی احترام به اصول و ارزش های مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی منبعث ازآن در افغانستان نه تنها از بین نرفته بلکه در حال افزایش نیز می باشد.

Discuss12-04-9چگونه گی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بررسی دیدگاه های مطرح شده از سوی مخالفان و موافقان آن در کشور از منظر معیار ها و ارزش های موجود در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر موضوع بحث ما در یک میز گرد می باشد.

مهمانان برنامه:

عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ی ملی ژورنالیستان افغانستان.
آقای ملک ستیز پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات جهانی حقوق بشر دنمارک.
و خانم زهره راسخ مدیر کل حقوق بشر و امور بین المللی زنان در وزارت امور خارجه و عضو کمیته ی کنوانسیون محو هرنوع خشونت علیه زنان (سیدا) در سازمان ملل متحد.

دیدگاهتان را بنویسید