انتخابات و حقوق سیاسی مردم

در گفتگو با ملکه قانع
مسؤول مرکز آموزشی زنان و دختران بی بضاعت افغانستان
و عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

ـ ابتدا در مورد مرکز آموزشی زنان و دختران بی بضاعت افغانستان توضیح مختصری ارایه کنید.

Digital Cameraمرکز آموزشی زنان و دختران بی بضاعت افغانستان، در سال ۱۹۹۷، در شرایط بسیار سخت، به فعالیت آغاز کرد. فعالیتهای اولی این نهاد، بیشتر در زمینه های آموزشی بود؛ ولی امروز دامنۀ فعالیتهای ما وسیع تر شده و در عرصه هایی مثل حقوق بشر و مسایل مدنی نیز فعالیت می کنیم. تمرکز اصلی کار ما روی تحقق حقوق زنان و دختران است.

ـ لطفاً در مورد اهمیت انتخابات در تحقق حقوق سیاسی مردم، توضیح دهید.

انسانها دارای یک سلسله حقوقی می باشند، که از جمله می توان از حق سیاسی او یاد کرد. با کاربرد حقوق سیاسی، مردم می توانند در تعیین سرنوشت و حیات سیاسی خود مشارکت داشته باشند. تمام انسانهای واجد شرایط، به طور یکسان، از این حق برخوردارند. این حق به مردم فرصت می دهد که خود کاندید یکی از پُستهای انتخابی باشند و یا شخص دیگری را در آن پُست حمایت و انتخاب کنند. به هر اندازه یی که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان گسترده تر باشد، به همان اندازه دموکراسی نیز عرض وجود می کند. بنابراین، انتخابات، زمینۀ سهیم ساختن مردم را در تعیین سرنوشت شان، مساعد می سازد.

ـ تفاوت بین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای ولایتی، که قرار است همزمان برگزار شود، چیست؟

این دو انتخابات با اهداف کاملاً جداگانه برگزار می شود؛ یکی برای تعیین رییس جمهور و دیگری به خاطر تعیین نمایندگان مردم در شورای ولایتی برگزار می شود. انتخابات ریاست جمهوری، در سطح کُل کشور است؛ ولی انتخابات شورای ولایتی، در سطح ولایات برگزار می شود. شورای ولایتی هر ولایت، برای بهبود امور و تأمین اهداف انکشافی در سطح همان ولایت، شکل می گیرد و می تواند در این زمینه، نقش مؤثری را بازی کند. از این جهت، نباید انتخابات شورای ولایتی را نیز دست کم گرفت.

ـ اهمیت شورای ولایتی در راستای تأمین حقوق سیاسی مردم در چیست؟

حقوق سیاسی مردم، تأمین کنندۀ مشارکت مردم در رهبری قدرت سیاسی و جهت دادن آن به نفع مردم است. عمده ترین نقشی که شورای ولایتی، در این زمینه دارد این است، که قدرت سیاسی را در سطح ولایات، به نفع مردم کنترول و جهتدهی می کند. باید تلاش شود، که در شورای ولایتی، بهترین اشخاص، انتخاب شوند؛ افرادی که به خواستهای مردم صادق و وفادار باشند. آنگاه آنها می توانند به عنوان نماینده های مردم، ادارۀ محلی را در تطبیق بهتر و عادلانه تر پروژه های انکشافی کمک و همکاری کنند. مشکلات مردم را دریافت کنند و خواستهای آنها را به مسؤولین امور انتقال دهند.

ـ به عنوان یک زن چه نکاتی را در زمینۀ انتخابات برای زنان قابل تذکر می دانید؟

زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می دهند. وقتی زنان و دختران نیز بتوانند در انتخابات سهم بگیرند، واضح است که جامعه بیشتر به کمال نزدیک می شود. ارزش رأی یک مرد و یک زن هیچ فرقی باهم ندارند. وقتی رأی در صندوق انداخته می شود، کسی نمی پرسد که این رأی زن است یا رأی مرد. من از خواهران گرامی تقاضا می کنم، که از این حق خود استفاده کنند و رأی دادن را به عنوان یک مسؤولیت بشناسند و کسی را که فکر می کنند شایسته ترین است و به حقوق آنان متعهد می باشد، انتخاب کنند. رأی خود را آزادانه و به تصمیم خود شان به کار ببرند و به دیکتۀ هیچ کسی اعتنا نکنند. این، حق فردی خود شان است و می توانند مطابق میل و خواستۀ فردی خودشان تصمیم بگیرند که به چه کسی رأی دهند.

دیدگاهتان را بنویسید