اهمیّت انتخابات

در گفتگو با کریمه هدایت
مسؤول ارتباطات و رسانه­ها در مؤسسۀ فرهنگی، آموزشی و اجتماعی زنان
(AWRC)
و عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

حسین سرامد

انتخابات چیست و اهمیت آن در کجاست؟

Discuss16ـ مشارکت در انتخابات، به عنوان یکی از مهمترین حقوق سیاسی شهروندانِ یک جامعه در تمام کشورهای دموکراتیک و نظامهای مردمی دنیا پذیرفته شده است. این حق، در قانون اساسیِ افغانستان نیز، برای شهروندانِ این کشور، درنظر گرفته شده است. انتخابات به این معناست، که مردم برای تعیین رییس جمهور، نمایندگان شان در پارلمان و دیگر پستهای انتخابی، سهم می گیرند و در حقیقت تلاش می­کنند، رهبران و زمامداران سیاسی خود را تعیین کنند. این حق توسط «رأی» تبارز می­یابد. بنابراین هرکس می­تواند به کسی که مورد پسندش است و او را کاندید شایسته­تر می­داند، رأی دهد؛ تا او رهبری قدرت سیاسی را در جامعه به دوش بگیرد. از این جهت، اولین نتیجۀ انتخابات این است که قدرت سیاسی، مطابق خواست و رضایت اکثریت مردم رهبری و اعمال می­شود و در جهت منافع مردم مورد استفاده قرار می­گیرد. باید دانست که حق رأی دادن و انتخاب کردن برای تک تک افراد جامعه، اعم از زن و مرد، ثروتمند و فقیر، قدرتمند و افراد عادی، پیر و جوان، که مطابق قانون واجد شرایط رأی دهی هستند، مساوی است و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

به نظر شما در انتخابات پیش رو کدام چالشهای عمده، حق رأی دهی مردم را تهدید می­کند؟

ـ اولین چیزی که این حق مردم را تهدید می­کند ناامنی است. در شرایطی که امنیت مردم تأمین نباشد، مردم نمی­توانند از این حق خود به راحتی استفاده کنند و یا شاید نبود امنیت باعث شود که تعدادی از مردم از حق رأی دادن و انتخاب کردن زمامدار سیاسی خود محروم شوند. نبود امنیت بیشتر از همه زنان را از این حق شان محروم می­کند؛ زیرا آنان ضربه پذیرترین قشر جامعه می­باشند. مشکل دیگر، محدودیتهای سنتی است، که قربانی اصلی این مشکل نیز زنان می­باشند. زنان طبق سنتهای قبیله یی و رسم و رواجهای سنتی، امکان اشتراک آزادانه در مسایل اجتماعی، و از جمله انتخابات را ندارند.

چگونه می­شود این محدودیتها را رفع کرد؟

ـ محدودیتهای ناشی از سنتهای قبیله یی و رسوم غیرانسانی، ریشه در جهالت و ناآگاهی دارد. بنابراین نقش آموزش و آگاهی بخشی، در احقاق این حقوق، برای مردم خیلی برجسته است. مردم باید از حق خود آگاه شوند، تا بتوانند از آنها استفاده کنند. برای رشد آگاهی مردم از حقوق شان نقش نهادهای مدنی خیلی مهم و برجسته است. ما نیز در مؤسسۀ فرهنگی، آموزشی و اجتماعی زنان تلاش می­کنیم، که این حقوق برای تمام شهروندان، از جمله زنان، تحقق یابد. ما برای این هدف کارگاهها و برنامه­های آموزشی و آگاهی­دهی به زنان را دایر می­کنیم، تا آنها بتوانند نقش فعال­تر در انتخابات بازی کنند.

علاوه بر نهادهای مدنی، رسانه­های همگانی، مراکز آموزشی و مکاتب نیز، در روشن ساختن اذهان عامه، نقش بسیار مؤثر دارند. متأسفانه، در میان قبایل سنتی، فعالیتهای اجتماعی برای زنان، از جمله شرکت آنها در انتخابات، ننگ شمرده می­شود. این باور سنتی، ریشه در ناآگاهی مردم دارد. وقتی رسانه­ها، نهادهای مدنی، آموزشگاهها و مکاتب، نقش مؤثر خود را در محو جهالت و بی­سوادی بازی کنند، روشن است، که زمینه­ها برای احقاق حقوق مردم، از جمله حقوق اجتماعی و سیاسی آنان، مساعد­تر می­گردد.

دیدگاهتان را بنویسید