آگاهی عامه

civil society & human rights network

آگاهی عامه

تعریف

کمک به ارایه یک ارزیابی مستند و کافی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ، زیرا این گزارش به گفتگو ملی در مورد چگونگی گنجاندن استانداردهای بین المللی حقوق بشر در چارچوب قانونی کشور کمک می کند.

اهداف

هدف این است که شهروندان را آگاه سازیم تا دسترسی آنها به امنیت و عزت در مشارکت در حاکمیت کشور امکان پذیر شود.

منطق

 شبکه به توانایی مردم ما برای دسترسی به آزادی های اساسی و تلاش برای بهبود و تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی و افزایش تفاهم و احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون کمک خواهد کرد. دموکراسی ، قانون ، دسترسی به عدالت و اصول حکمرانی خوب مستلزم ایجاد فضایی از جامعه مدنی مبتنی بر حقوق پر جنب و جوش و دسترسی شهروندان به مشارکت در حکومت است. آگاهی عمومی شبکه مبتنی بر هماهنگی و بسیج سازمانهای عضو است و ما در انتشار حقایق ، گفتگوهای سازنده به گروههای هدف مختلف از طریق رادیو ، مجلات و سایر نشریات فعالیت می کنیم. در مناطق دور افتاده سمینارها و کارگاههای آموزشی برای گفتگو درباره حقوق بشر و ارزشهای اسلامی با جمعیت و رهبران سنتی برگزار می کنیم.

بستن منو