آگاهی عامه

صدای اقلیت های به حاشیه رفته

اولین دور از برنامه صدای اقلیت های غیر مسلط در روند افغانستان توسط موسسه حقوق بشر و محو خشونت و موسسه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت جوزجان که با بحث گروهی با اشتراک از اقلیت ها قومی و مذهبی مانند ترکمن ها، عرب ها ، سادات و اسماعیلیه ها برگذار شد خواست ها و نگرانی های خود را راجع به پروسه صلح درمیان گذاشته و از دولت و تیم مذاکره کننده هر دو طرف خواهان سهیم ساختن اقلیت های قومی و مذهبی در روند صلح گردیده تا خواست ها و نگرانی های این اقلیت در پروسه جاری صلح و توافق پسا صلح مد نظر گرفته شود، قابل ذکرهست که اشتراکننده ها از طبقه خانم ها و آقایان که از فعالان حقوق زن، محصلین،استادان و کارمندان نهاد های دولتی و غیر دولتی در این برنامه اشتراک داشتند.

دومین برنامه از سلسله برنامه “صدای اقلیت های غیر مسلط در روند صلح افغانستان” توسط موسسه حقوق بشر و محو خشونت و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت جوزجان برگزار گردید. در این بحث گروهی متمرکز اقلیت های قومی و مذهبی ترکمن ها، عرب ها، سادات و اسماعیلیه ها اشتراک نموده بودند که خواست ها و نگرانی های خود را راجع به پروسه صلح درمیان گذاشته و از دولت و تیم مذاکره کننده هر دو طرف خواهان سهیم ساختن اقلیت های قومی و مذهبی در روند صلح گردیدند. این گروه های اقلیت تأکید نمودند تا این خواست ها و نگرانی های آنان در پروسه جاری صلح و توافق پسا صلح مورد توجه قرار گیرد. قابل ذکرهست که اشتراک کننده ها از جمله فعالان حقوق زن، دانشجویان، استادان و کارمندان نهاد های دولتی و غیر دولتی در این برنامه حضور داشتند.

دومین برنامه از سلسله برنامه های “صدای اقلیت های قومی و مذهبی غیر مسلط در روند صلح افغانستان” با بحث گروهی متمرکز (FGD) در ولایت نیمروز توسط موسسه حقوق بشر و محو خشونت و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر تدویر گردید. در این برنامه گروه های اقلیت سادات، عرب و بلوچ از اقشار مختلف اجتماعی؛ فعالین مدنی، کارمندان دولتی، دانشجویان و بزرگان قومی اشتراک نموده بودند و روی نگرانی ها و خواسته های اقوام مذکور بحث های مفصلی صورت گرفت.
این برنامه هم زمان در 9 ولایت کشور کابل، بلخ، ننگرهار، نورستان، بدخشان، جوزجان، نیمروز، بامیان و غور راه اندازی شده است.

سومین برنامه صدای اقلیت های غیر مسلط افغانستان در روند صلح  با تدویر بحث گروهی متمرکز (FGD) در رابطه به نگرانی ها و خواسته های اقلیت های قومی و مذهبی در پروسه صلح از سوی موسسه حقوق بشر و محو خشونت(HREVO) و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر(CSHRN) در ولایت نیمروز شهر زرنج به تاریخ ۱۱/۸/۲۰۲۰ در روز سه شنبه دائر گردید.

 اقلیت ها قوم: بلوچ, براهوی و ایماق در این جلسه شرکت کردند که این اشخاص فعالین جامعه مدنی, کارمندان ملکی, دانشجویان و اعضا شوراهای قومی بودند.
با شروع شدن برنامه بحث و گفتگو در رابطه به مشکلات, نیازها و پیشنهادات اقلیت های غیر مسلط مطرح شد که در مابین به موضوعات مهمی نیز اشاره شد.

چهارمین برنامه صدای اقلیت های غیر مسلط افغانستان در روند صلح  با تدویر بحث گروهی متمرکز (FGD) در رابطه به نگرانی ها و خواسته های اقلیت های قومی و مذهبی در پروسه صلح از سوی موسسه حقوق بشر و محو خشونت(HREVO) و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر(CSHRN) در ولایت نیمروز شهر زرنج به تاریخ ۰ ۱۵/۸/۲۰۲ در روز شنبه دائر گردید.

 اقلیت ها قوم: بلوچ و عرب در این جلسه شرکت کردند که این اشخاص فعالین جامعه مدنی, کارمندان ملکی و دانشجویان بودند.
با شروع شدن برنامه بحث و گفتگو در رابطه به مشکلات, نیازها و پیشنهادات اقلیت های غیر مسلط مطرح شد که در مابین به موضوعات مهمی از قبیل سهم دادن زنان در پروسه صلح, موضوعات پساصلح و سرنوشت دست آوردها چندین ساله حکومت در بخش اجتماعی و فرهنگی بحث شد.

چهارمین برنامه صدای اقلیت های غیرمسلط افغانستان در روند صلح در قالب یک بحث گروهی متمرکز (فوکس گروپ) در رابطه به نگرانی ها و خواسته های اقلیت های قومی و مذهبی در پروسه صلح از سوی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و موسسه حقوق بشر و محو خشونت (HREVO & CSHRN) در ولایت غور برگزار گردید. در این برنامه که به تعداد 9 تن خانم از گروه های اقلیت ایماق، سادات و بلوچ در سطوح مختلف کارمندان ادارات دولتی و موسسات، معلمین، دانشجویان، متعلمین و خانم های خانه شرکت داشتند، در رابطه به نگرانی ها، خواسته ها و پیشنهادات آن ها در پروسه صلح افغانستان بحث های مفصل صورت گرفت. در جریان برنامه برای اشتراک کنندگان دستنامه آموزشی رهنمود صلح تحت عنوان “رسیدن به صلح پایدار در افغانستان” ارائه گردیده و برای هرکدام یک جلد از این رهنمود نیز توزیع گردید. این خانم ها شمولیت اقلیت ها را در پروسه صلح ناکافی دانسته و خواهان دادن سهم بیشتر به زنان در تمام مراحل پروسه صلح هستند.

گزارش سریع آگاهی عمومی