آگاهی عامه

تعریف

باید مردم توانمند شوند تا با استاداردهای بین المللی و قانون اساسی افغانستان، با ارتقا سطح آگاهی مردم از طریق انتشار اطلاعات در باره ارزش های حقوق بشر، حقوق خود را مطابق استانداردهای بین المللی و قانون اساسی افغانستان مطالبه کنند.

اهداف

هدف این است که شهروندان را آگاه سازیم تا دسترسی آن‌ها به امنیت و عزت به دسترسی به شهروندان در دولت کشور امکان پذیر شود.

منطق

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر برای توانمند سازی مردم برای دست‌یابی به آزادی های اساسی و تلاش در جهت بهبود و تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی و افزایش درک و احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون کمک خواهد کرد. دموکراسی، حاکمیت قانون، دست رسی به عدالت و اصول حکومت‌داری خوب مستلزم داشتن جامعه مدنی پر تحرک برای دست رسی شهروندان به مشاغل خاص در دولت است.