برنامۀ آموزشِ آموزگاران و مکتبِ آموزشیِ حقوق بشر، دربارۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد

این برنامه، به اشتراک ۹۵ تن از آموزگاران شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، که از ۲۰ولایتِ کشور، اشتراک کرده بودند، در هوتل صافی لاند مارکِ شهرِ کابل، برگزار شد.

هدف از راه‌اندازی این برنامه، تربیتِ آموزگارانِ ورزیده در زمینۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمان ملل متحد و مبادلۀ تجارب و آموخته‌ها، میانِ آموزگارانِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و ساختارهای مختلفِ ملی، که در زمینۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ ملل متحد، فعالیت دارند، بود.

برنامۀ مذکور، بربنیادِ «دستنامۀ آموزشی قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمان ملل متحد»، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تهیه گردیده است، راه‌اندازی گردیده بود.

در این برنامه، آموزگارانِ شبکه، علاوه بر این که پیرامونِ نقشِ زنان در برنامه‌های صلح و تحکیمِ امنیت، ظرفیت‌پروریِ بیشتر گردیده و با کارکردهای ساختارهای مختلف در این زمینه، آشناییِ بیشتر یافتند، مباحثاتِ جدی و مهمی را در موردِ فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی زنان در برنامه‌های دولت‌سازی، نهادسازی و تقویتِ صلح، راه‌اندازی کردند.

در این مکتب، بر هم‌آهنگی بیش‌تر نهادهای مدنی، حکومتی، رسانه‌ها و نهادهای اکادمیک تأکید صورت گرفت، تا همه بتوانند برای تطبیق این برنامه، هم‌گرایی کنند.

در این برنامه، شبکۀ زنان افغان، مؤسسۀ کانادایی برای اطفال جنگ‌زده، شورای عالی صلح و مؤسسۀ امداد انسانی برای زنان و کودکان افغان، برنامه‌ها، تجارب و اندوخته‌های خویش را با اشتراک کننده‌گان در میان گذاشتند.

قرار است که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، برنامه‌های گسترده‌یی را در سراسرِ افغانستان، در زمینۀ قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمان ملل متحد، توسطِ این آموزگارانِ مجرب،راه‌اندازی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید