تدویرنخستین مجمع شبکه در مرکز هماهنگی شمال

سروش کاظمی

نخستین جلسۀ مجمع شبکۀ جامعۀ مدنی به تاریخ ۱۱ جوزای سال ۱۳۸۸ برابر با ۱ جون ۲۰۰۹ در سالون برگزاری برنامه های شبکه در دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر مرکز هم آهنگی شمال دایرگردید. دراین جلسه، نهاد هایی چون کانون فرهنگی پرتو، نهاد افغانستان بهتر، کانون گزارشگران جوان، رادیو رابعه بلخی، کانون بازسازی فرهنگی افغانستان، کانون گزارشگران جوان، مرکز حمایت از جوانان و زنان و همکاران دبیرخانه های کابل، هرات، جلال آباد و بلخ شرکت کرده بودند.

Report07-01هدف از راه اندازی این نخستین مجمع، به عضویت پذیری نهاد های دارای شرایط، ایجاد مجمع و ساختن شبکه های محلی به خاطر تقویت و تعمیم حقوق بشر در زیر یک چتر شبکۀ ملی بود.

در آغازجلسه، سروش کاظمی، هم آهنگ کنندۀ برنامه ها در مرکز هم آهنگی شمال شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن ادای سلام وابراز خوش آمدید به اشتراک کننده گان گفت: «خوشحال استیم که امروز شاهد برگزاری نخستین جلسۀ مجمع در مزار شریف استیم. آغاز میکانیزم عضویت پذیری و داشتن نهاد های عضو در شمال، ما را کمک میکند تا برنامه های شبکه در سه ساحۀ کلیدی ـ استراتیژیک : ظرفیت پروری، ادوکاسی و هماهنگی حضور فعال تر و مؤثر داشته باشد.»

پس از آن خانم ثریا پرلیکا، عضو بورد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر از تجربۀ نهاد های عضو کابل به عنوان مدل خوب همکاری به خاطر تقویت حقوق بشر یاد کرد.

همچنان نعیم نظری هم آهنگ کنندۀ اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن توضیح ساختار و استراتیژی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، شفافیت و حسابدهی را از مؤلفه های بارز کاری شبکه، در جهت تقویت، تفهیم و تعمیم حقوق بشر خواند.

سپس آقای سیار به عنوان رئیس جلسه و ناظر بر انتخابات درشبکه از طرف نهاد ها انتخاب و در یک رأی گیری شفاف و دموکراتیک، آقای عظیم عظیمی از نهاد کانون بازسازی فرهنگی افغانستان در کمیتۀ بورد و خانم مبینه خیراندیش از رادیو رابعۀ بلخی در کمیتۀ نظارت از طرف نهاد های عضو در مرکز هم آهنگی شمال شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر انتخاب شدند.

قابل ذکر است که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر (مرکزهم آهنگی شمال) در سنبلۀ سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۱ سپتمبر ۲۰۰۶ در صفحات شمال ایجاد گردید. مرکز هماهنگی شمال شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بلخ ، علاوه بر بلخ، هشت ولایت دیگر شمال و شمالشرق را زیر پوشش برنامه های خود دارد.

مرکز هم آهنگی شمال شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر از سال ۲۰۰۶ تا به حال، برگزاری کارگاه های آموزشی حقوق بشری برای ارتقای ظرفیت در سطوح مختلف (مکاتب، نهاد های جامعۀ مدنی، نهاد های دولتی، رسانه ها و دانشگاه ها)، راه اندازی گفتمان های حقوق بشر و راه اندازی همایش های حقوق بشری در راستای ایجاد هم آهنگی رادرصدر آجندای کاری خود قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید