تدویرِ دومین سمپوزیمِ تحلیلی، زیر نام «دســـترسی به اطلاعـــات و نقـــشِ آن در تأمیـــنِ دموکراسی و ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر»

۷ سرطانِ ۱۳۸۹، برابر با ۲۸ جونِ ۲۰۱۰
کابل ـ افغانستان

شبکۀ جامعۀ مدنی حقوق بشر افغانستان، که از آوان تأسیس خویش، جهت تأمین حقوق بشر در افغانستان، برنامه های زیادی را در راستای آموزش، آگاهیدهی و هماهنگی، راه اندازی کرده است، این بار، به ادامۀ نخستین سمپوزیم تحلیلی، که در پیوند به حق دسترسی به اطلاعات، در شهر مزارشریف به تأریخ ۲۹ می ۲۰۰۹، راه اندازی کرده بود، دومین سمپوزیم تحلیلی را زیر نام «دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تأمین دموکراسی و ترویج فرهنگ حقوق بشر»، در شهر کابل راه اندازی کرد.
Report06-29-4در این سمپوزیم، نمایندگان جامعه مدنی، اعضای شورای ملی، نمایندۀ حکومت و نمایندگان رسانه های افغانستان حضور داشتند و پیرامون دسترسی به اطلاعات، بحثها، تحلیلها و مقاله های ارزشمندی را ارایه کردند.
سمپوزیم، که با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید، توسط آقای عارف بیات، آغاز شد، دو بخش داشت: بخش نخست، دربرگیرندۀ پیامها، سخنرانیها و گزارشها بود.
این بخش توسط آقای جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و سرپرست معیینیت فرهنگی آن وزارت، آغاز شد. آقای نورانی، پیام جلالتمآب داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، را که عنوانی سمپوزیم فرستاده شده بود، به خوانش گرفت.
در این پیام آمده است، که وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش میکند تا زمینۀ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را برای مردم، بیشتر از پیش، فراهم سازد و نیز به گونۀ خاص، حمایت خوبش را از ایجاد پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات اعلام داشت و این اقدام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را گامی به سوی قانونمند شدن دانست.
دومین سخنران این سمپوزیم تحلیلی، آقای محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بود. وی، ضمن توضیح و تشریح مفصل برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، در بخشی از سخنان خویش گفت: «گستردگی فسادِ اداری، کم توجهی به خواستهای شهروندان برای اطلاعات در جریانِ انتخابات و نبود ارتباطِ ارگانیک میان شهروندان و دولتِ افغانستان، از نتایج و پیامدهای ناخوشایندِ کمبودِ دسترسی به اطلاعات، به حساب می آید.» همچنان، آقای نظری، افزود: شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، در جریان شش سال اخیر، بحثهای گسترده یی را در پیوند به حقوقِ بشر راه اندازی نموده است و در نتیجۀ بحثهای متذکره، به این باور رسیده است، که پرداختن به موضوعِ دسترسی به اطلاعات، زمینه های تطبیقِ ارزشهای حقوقِ بشر را مساعدتر میگرداند.
سپس، خانم ثریا پرلیکا، عضو بورد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیام بورد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را به خوانش گرفت. در پیام بورد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر آمده است. «به باور بورد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات، نتیجۀ دیدگاهها و طرحهای به دست آمده از نخستین سمپوزیم شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات است، که توسط گروه کاری پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات، جمعبندی گردیده و برای تقویت هر چه بهتر محتوا و ساختار این پیشنویس، گفتمانها و برنامه هایی زیادی در زونهای مختلف کشور راه اندازی گردیده است.
سخنران بعدی این سمپوزیم، خانم موداکا ساجی بود. وی، به نمایندگی از یوناما، دایر کردن این چنین بحثها و سمپوزیمها را ارزنده خواند و دسترسی به اطلاعات را برای تأمین حقوق شهروندی، شفافیت در حکومتداری و تأمین امنیت، مفید دانست. وی، از شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، برای پیش گام بودن در ایجاد پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات، ستایش کرد و خواهان موفقیتهای بیشتر برای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان شد.
آخرین سخنران این بخش، آقای فرید حمیدی، کمیشنر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بود. آقای حمیدی، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را یک برنامۀ مفید و ابتکاری دانست و میتودی را که برای تهیۀ مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در پیش گرفته شده است، یکی از جدیدترین و بهترین میتودها برای تهیۀ مسودۀ قوانین شمرد. آقای حمیدی، در بخش دیگری از سخنان خویش، حمایت قاطع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را از شکلگیری قانون دسترسی به اطلاعات، اعلام کرد.
در بخش دوم این سمپوزیم، مقاله های تحلیلی، پیرامون دسترسی به اطلاعات، که توسط نمایندگان مردم در شورای ملی، تهیه شده بود، به خوانش گرفته شد.
نخستین مقالۀ این بخش، پیرامون «نقش دسترسی به اطلاعات در تأمین حکومتداری خوب» بود، که توسط آقای عباس نویان، پیشکش شد. دومین مقاله، «نقش دسترسی به اطلاعات در ایجاد میکانیسمهای شفافیت و حسابدهی»، نام داشت، که توسط خانم فوزیه کوفی به خوانش گرفته شد و سومین مقاله، دربرگیرندۀ «نقش دسترسی به اطلاعات در تأمین حقوق بشر»، بود، که توسط خانم صبرینا ثاقب، ارایه گردید.
بعداً، آقای کاوه سحاب، عضو گروه کاری مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، پیرامون رؤس اساسی کار گروه کاری، معلومات ارایه کرد، که مورد استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفت.
قابل یادآوریست، که در ختم خوانش هر مقاله، پرسشهای زیادی از سوی اشتراک کنندگان مطرح گردید، که نمایندگان مردم در شورای ملی و نمایندۀ گروه کاری، برای هرکدام، پاسخهای مفصلی ارایه کردند.
در اخیر، آقای باری سلام، عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و رییس رادیو صبح بخیر افغانستان، موضوعات مطرح شده در سمپوزیم را جمعبندی کرد و پیام اشتراک کنندگان سمپوزیم را به خوانش گرفت.
شرکت کنندگان این سمپوزیم، در حالی که از حضور فعال نمایندگان مردم در شورای ملی و حکومت استقبال کردند، خواهان ادامۀ چنین برنامه ها و گفت و شنودهای سازنده و فعال شدند.

دیدگاهتان را بنویسید