شبکه جامعه مدنی و
حقوق بشر

تمویل کننده گان

روش تأمین بودجه

مدیریت ارشد شبکه به طور خاص مسئول موارد زیر است؛

  • هماهنگی فعالیت ها و فراهم آوری کمک های مالی
  • پشتیبانی از تلاش ها برای جمع آوری کمک های مالی
  • تحقیقات درباره تمویل کنندگان
  • تماس با تمویل کنندگان
  • اطمینان از ارسال به موقع گزارش های پروژه به اهدا کنندگان
  • استفاده فعالانه از فرصت ها برای تامین بودجه برای همه پروژه های فعال
    • کمک به بخش های مختلف برای تهیه پروپوزل ها (شامل ارائه دستور العمل ها برای نوشتن پروپوزل، کمک در محاسبه بودجه، اطمینان از مناسب بودن قالب برای تمویل کننده بالقوه و ویرایش آن

منابع مالی

منابع تأمین بودجه را در داخل و خارج از کشور می توان یافت. تأمین منابع مالی از سازمان های محلی مزایای بسیاری دارد. این مراحل معمولاً آسانتر است و اهدا کنندگان بین المللی می خواهند بدانند که ابتدا منابع محلی آزموده شده‌اند. هنگام درخواست بودجه از خارج، ثبت ملی سازمان های غیر دولتی و تصویب رسمی پروژه توسط دولت شما اغلب ضروری است.

دریافتن نیازهای تمویل کننده

یکی از مهم ترین نیازهای تمویل کنندگان گزارش دهی درست و منظم است. تهیه سوابق جامعه از الزام های گزارش دهی به تمویل کنندگان به عهده بخش پروگرام و امور مالی است. این سوابق باید منعکس کننده مسئولیت گزارش دهی باشد و تاریخ انجام گزارش ها باشد.

حریم خصوصی تمویل کننده

شبکه به حریم خصوصی تمویل کنندگان احترام می گذارد و نباید اسامی و معلومات تماس آنان را بفروشد یا در دسترس قرار دهد، به جز در مواردی که توسط قانون مستلزم به افشای آن شود.
شبکه نباید به نمایندگی از سازمان های دیگر نامه یا پیامی بفرستد. همچنین باید خط مشی رازدارانه واضح و برجسته ای داشته باشد که به راحتی در دسترس قرار بگیرد و نشان بدهد که چه اطلاعاتی را در صورت امکان درباره آن ها جمع آوری و چگونه از آن استفاده می شود و در نهایت شبکه چه روش های کنترول داخلی برای حفاظت از اطلاعات شخصی در نظر گرفته است.