حضورِ فعالِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان در «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن»

کنفرانسِ بُن، که اهمّیتِ زیادی را در شرایطِ کنونی به دست آورده است، نقشِ جامعۀ جهانی را در بهبودِ امنیت و حمایت از افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ تعریف مینماید. این کنفرانس، که با حضورِ گستردۀ جامعۀ جهانی، در شهرِ بُنِ آلمان تدویر یافت، پوششِ وسیعِ جهانی حاصل کرد. کنفرانس، اهمّیتِ زیادی برای مردمِ افغانستان نیز حاصل نمود. مهمترین پیامِ این کنفرانس را تعهدِ جامعۀ بین المللی برای آیندۀ افغانستان تشکیل میدهد. درین کنفرانس، دولتِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، کشورهای عضوِ اتحادیۀ اروپا، هند، جاپان، کانادا، استرالیا و تمامِ دولتهای شامل در بازسازی و امنیتِ افغانستان، با فرستادنِ نمایندگانِ با صلاحیتِ خویش، تعهدِ دوامدارِ شان را برای حمایت از نظامِ جدید، با حفظِ ارزشهای دموکراسی، احترام به حقوقِ بشر و حاکمیتِ قانون، ابراز داشتند.
Report01-10-5
خانم هیلری کلینتن، وزیرِ امورِ خارجۀ امریکا، در صحبتِ پنج دقیقه ییِ خویش درین کنفرانس، حمایتِ دولتش را از افغانستان ابراز نمود و بر تقویتِ جامعۀ مدنی، احترام به ارزشهای حقوقِ بشر و دموکراسی، تأکید کرد.
خانم مرکل، نخست وزیرِ آلمان، به نمایندگی از دولتِ متبوعِ خویش و نیز به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا، احترام به ارزشهای حقوقِ بشر را یکی از پیش شرطهای مهمِ حمایتِ دولتهای این اتحادیه از افغانستان دانست. سایرِ دولتهای اشتراک کننده درین کنفرانس، بر حمایتِ نظامِ قانونمند بر بُنیادِ قانونِ اساسیِ افغانستان تأکید داشتند، که اهمّیتِ این کنفرانس را برای مردمِ افغانستان بر ملا میسازد.
یک روز پیش از این کنفرانس، همایشِ نهادهای مدنی در بُن، دایر گردید. درین کنفرانس، ۳۴ تن از نمایندگانِ جامعۀ مدنی، که به شکلِ دموکراتیک از سوی نهادهای جامعۀ مدنیِ کشور انتخاب گردیده بودند، اشتراک داشتند.
در همایشِ نهادهای جامعۀ مدنی در بُن، ۱۰ تن از اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر نیز شرکت کرده بودند، که پیامِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر را درین همایشِ مهم پخش کردند. درین همایش، نهادهای جامعۀ مدنیِ افغانستان، دیدگاههای خویش را در پیوند به کنفرانس بُن جمعبُندی نمودند. کنفرانسِ جامعۀ مدنی در بُن، نشانگرِ یک اصلِ مهم بود و آن این که جامعۀ بین المللی، بر نقشِ جامعۀ مدنی در افغانستان، اهمّیتِ زیادی قایل است. از سوی دیگر، تدویرِ کنفرانسِ نهادهای مدنی در بُن، بر مشروعیتِ کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن، تأثیرِ مثبتی داشت. جامعۀ مدنی، که نقشِ پیامرسانیِ مردمِ افغانستان به جامعۀ جهانی و دولتِ افغانستان را دارد، بر ارزشهای حقوقِ بشر و نهادینه شدنِ ارزشهای دموکراسی در افغانستان، تأکید نمودند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در هردو کنفرانس، نقشِ فعال و با اهمّیتی را بازی کرد. نمایندگان و نهادهای عضوِ شبکه در کنفرانسِ جامعۀ مدنی، پیرامونِ نقشِ زنان در ساختارِ نظام، تقویتِ دموکراسی در نظامِ افغانستان، تحکیمِ حاکمیتِ قانون، تعمیمِ ارزشهای حقوقِ بشر و ترویجِ مشروعیت در افغانستان، بحث نمودند.
در کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن، که با اشتراکِ نمایندگانِ بیشتر از ۹۰ کشورِ جهان راه اندازی گردید، دو نماینده از سوی جامعۀ مدنی افغانستان حضور داشتند. در انتخاباتی که در کابل، روی شرکتِ دو تن از نمایندگانِ جامعۀ مدنی در این کنفرانسِ بین المللی، راه اندازی گردیده بود، خوشبختانه هردو کاندیدِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برنده گردیده و نقشِ برجستۀ شبکه را در سطحِ کشور مطرح نمودند. خانم سیلی غفار، رییسِ مؤسسۀ امدادِ انسانی برای زنان و کودکان و عضوِ بوردِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان و آقای باری سلام، سخنگوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر و رییسِ رادیو صبح بخیر افغانستان، با اکثریتِ آرا، به مثابۀ نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان در این کنفرانسِ مهم، برگزیده شدند. هردو نماینده، با شرکتِ فعالِ خویش در کنفرانس، پیامِ نهادهای جامعۀ مدنیِ افغانستان را برای شرکت کنندگانِ این همایشِ با اهمّیت، مطرح کردند.
در بخشی از پیامی که از سوی جامعۀ مدنیِ افغانستان، به آدرسِ «کنفرانسِ بین المللیِ افغانستان در بُن» مطرح گردید، آمده است که باید تمامِ تحولات در افغانستان، باید برخاسته از ارزشهای قانونِ اساسیِ افغانستان بوده و هیچ معامله یی با این ارزشها صورت نگیرد. نقشِ زنان در بهبودِ وضعیتِ افغانستان احترام گردیده و ارزشهای حقوقِ بشر و دموکراسی، به پیش زمینه های هر تغییر در افغانستان مبدل شود. در پیام، همچنان، بر نقشِ با اهمّیتِ جامعۀ مدنیِ افغانستان و ایجادِ دیالوگِ سازنده میانِ دولت و شهروندانِ افغانستان، از طریقِ نقشِ فعالِ جامعۀ مدنی، بحث گردیده است.
حضورِ فعالِ جامعۀ مدنی در این کنفرانس، نشانگرِ این اصل است که جامعۀ مدنی، برای آیندۀ افغانستان، دارای پیام و دیدگاههای مهمی بوده و نباید جامعۀ مدنیِ افغانستان را یک پدیدۀ تجرید شده پنداشت. هرچند، جامعۀ مدنیِ افغانستان، مانندِ هر پدیدۀ دیگر در روندِ نظام سازی در کشور، وابسته به نقشِ جامعۀ بین المللی است، امّا رویهم رفته، جامعۀ مدنی، نقش و جایگاهش را در افغانستان به دست می آورد.
شرکتِ فعالِ اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان در هردو همایشِ با اهمّیت در بُن، نشانگرِ پرستیژ و جایگاه فعالِ این نهاد در سطحِ کشور میباشد. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از نقشِ فعالِ نهادهای عضوِ خویش در هردو همایش، قدردانی نموده و مصمم است تا در برنامه های با اهمّیتِ ملی، نقشِ فعال و سازندۀ جامعۀ مدنی را تمثیل نماید.

دیدگاهتان را بنویسید