حضور فعال جامعۀ مدنی افغانستان در کنفرانس هاگ، نشانه یی از هماهنگی و همنوایی جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون وضعیت کنونی در کشور

نوشتۀ نعیم نظری
هم آهنگ کنندۀ اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

جامعۀ مدنی افغانستان در نتیجۀ نشستهای متعددی که به ابتکار مجتمع جامعۀ مدنی، انستیتوت جامعۀ باز، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، مجمع زنان افغانستان، بنیاد فرهنگ و جامعۀ مدنی افغانستان و … در هماهنگی با مؤسسۀ اکبر، راه اندازی گردید، هیئتی را برای Report04-02مشارکت در کنفرانس هاگ پیرامون اوضاع افغانستان برگزید.

هیئت، وظیفه گرفت تا دیدگاههای جامعۀ مدنی افغانستان را در کنفرانس مطرح نماید و بر مؤثریت بیشتر نقش جامعۀ بین المللی در حمایت از جامعۀ مدنی افغانستان، کمپاینهای مؤثری را راه اندازی نماید.

هیئت نمایندگی جامعۀ مدنی افغانستان متشکل بود از آقای انجنیر جاوید، آقای نعیم سلیمی، خانم پلوشه و آقای پاسکال به نمایندگی از نهادهای توسعه یی برنامه های حمایتی مؤسسۀ اکبر، خانم اورځلا اشرف، به نمایندگی از مجمع زنان افغانستان و آقای ملک ستیز، به نمایندگی از شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در حمایت از مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، به روز دوشنه، سی ماه مارچ، در شهر لاهه (هاگ)، در برنامۀ تحلیلی که توسط مرکز مطالعات ستراتیژیک وزارت امور خارجۀ هالند راه اندازی گردیده بود، شرکت نمودند.

درین سیمینار حاشیه یی، که به بهانۀ کنفرانس هاگ تشکیل شده بود، متخصصین اوضاع افغانستان، همراه با جمع کثیری از نمایندگان جامعۀ مدنی، پارلمان و نمایندگان حکومت هالند شرکت داشتند.

درین کنفرانس، برعلاوۀ متخصصین بین المللی، هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، سهم بارزی ایفا کرد، که توسط رسانه های ملی و بین المللی انعکاس یافت. آقای نعیم سلیمی، عضو هیئت، نقش جامعۀ مدنی در زمینۀ خدمات اجتماعی، خانم اورځلا اشرف، عضو هیئت، در زمینۀ نقش زنان و ملک ستیز، عضو هیئت، در زمینۀ حقوق بشر، حقوق بشرخواهانه، راهکارها و دیدگاهها در زمینۀ نقش نهادهای مدنی و برایندهای ناشی از آن سخنرانی داشتند، که با استقبال گرم مرکز مطالعات ستراتیژیک و اعضای سیمینار همراه بود.

سپس، دیدگاههای هیئت افغانی، از سوی متخصصین بین المللی، الکساندر تیرر از انستیتوت صلح ایالات متحده، مایکل سمپل، افغانستان شناس ایرلندی، بیبی وان گینکل، پژوهشگر مرکز مطالعات ستراتیژیک هالند و حوریه مصدق، از سازمان عفو بین المللی، مورد مباحثه قرار گرفت و گفتگوی گرم و جالبی را دربر داشت.

سپس هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، به پرسشهای تعداد کثیری از شرکت کننده ها پاسخ گفته و در روشن سازی وضعیت حقوق بشر و اهمیت آن در دستورکار جامعۀ بین المللی، تأکید نمودند.

هیئت جامعۀ مدنی افغانی، صبح روز ۳۰ مارچ، با رییس و هیئت رهبری مؤسسه Oxfam, Novib, ICCO ملاقات نموده و روی همکاریهای مشترک جامعۀ مدنی و حقوق بشر در افغانستان بحث کردند.

همچنان هیئت جامعۀ مدنی افغانستان در برنامه یی که از سوی Oxfam و Novib ، به منظور جلب حمایت رسانه های ملی و بین المللی در روشن سازی ذهنیت مردم اروپا از اوضاع افغانستان، راه اندازی گردیده بود، شرکت نمود.

درین برنامه، که با شرکت جمع کثیری از نهادهای دفاع از حقوق بشر راه اندازی گردیده بود، شرکت کننده ها، کاغذپرانهایی را، که با شعار «مردم افغانستان، هدف نخست» تهیه کرده بودند، در هوا کردند. هیئت افغانی شعار خویش را در این برنامه چنین مطرح کرد: «امنیت بدون عدالت، بی معناست.»، که با هیجان و احساسات گرم مردم همراه گردیده و رسانه ها از آن بسیار استقبال کردند.

به تأریخ ۳۱ مارچ، هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، در کنفرانس رسمی پیرامون وضعیت افغانستان، که با شرکت سران و نمایندگان بیشتر از ۷۰ کشور جهان راه اندازی گردیده بود، شرکت نمود. این هیئت، با ارایۀ بیانیۀ رسمی، در کنار سایر هیئتهای رسمی شرکت کننده قرار گرفت. درین بیانیه، دیدگاههای جامعۀ مدنی افغانستان، در زمینه های زیر ارایه گردید:

احترام به موازین حقوق بشرخواهانه

  • نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان، از کمبود احترام به موازین حقوق بشرخواهانه در افغانستان، با صراحت، انتقاد کردند و توجۀ جامعۀ بین المللی را برای احترام و رعایت اصول و موازین کنوانسیونهای چهارگانۀ ژینوا، برای رفع خشونتهای جنگی علیه افراد بیگناه، به گونۀ جدی جلب نمودند.

ارجگذاری و تعهد بیشتر حکومت به ارزشهای حقوق بشر

  • نبود تعهد به ارزشهای حقوق بشر از سوی برخی از اعضای حکومت باعث گردیده است، که آنها موازین حقوق بشری را «بی مفهوم و پوچ» بخوانند. هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، از دولت افغانستان و از حکومات و اعضای جامعۀ مدنی بین المللی، تقاضا نمود تا به ارزشهای حقوق بشر، که جزئی از منافع و منابع قانون اساسی افغانستان نیز است، احترام بگذارند.

حمایت از نقش با اهمیت زنان

  • هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، توجه جدی جامعۀ بین المللی را برای حمایت از نقش زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جلب کردند. این نقش باید از حیطۀ برنامه های نمادین و سمبولیک بدر آمده و به نقش سازنده و قابل لمس برای اجتماع افغانستان میدل گردد.

تأکید بر آزادی بیان و حقوق شهروندی

  • هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، به ارزشهای حقوق شهروندی، از جمله آزادیها و امنیتهای فردی شهروندان افغانستان، تأکید کرده و بر محدودیتهای آزادی بیان، که درین اواخر بیشتر محسوس است، توجه جدی جهان را جلب کرد. هیئت، آزادی مدنی و سیاسی را دستاورد مهمی برای افغانستانِ پس از دوران طالبان تلقی کرده و توجه جامعۀ جهانی را برای حفظ و گسترش این دستاوردِ مهمی ارزشی جلب کرد.

تأکید بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

  • هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، بر نقش تأمینات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان افغانستان، که مهمترین مؤلفۀ تأمینات ارزشی است، تأکید کرد و نبود آن را دلیل عمده برای گسترش فاجعۀ بنیادگرایی در افغانستان خواند.

تأکید بر مؤثریت حمابتهای بین المللی

  • هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، در مورد مؤثریت و درنظرگیری بیطرفی و عادلانه بودن حمایتهای اقتص ا دی به مردم افغانستان، توجه جامعۀ جهانی را جلب نمود.

دیدگاههای جامعۀ مدنی افغانستان، توجه تعداد کثیری از شرکت کننده های کنفرانس و رسانه های بین المللی را، که برای پخش برنامه های کنفرانس به هاگ آمده بودند، جلب نمود. هیئت جامعۀ مدنی، در جریان کنفرانس، دید و بازدیدهای آنی، برای جلب توجه سایر هئیتها، در جریان و در حاشیۀ کنفرانس انجام داد و توانست نقش فعال و سازندۀ خود را، به عنوان شرکت کننده های سزاوار و همسان با دیگر نمایندگان، ادا نماید. اعضای هیئت، در جریان کنفرانس، با وزرای امور خارجۀ هالند، افغانستان، ناروی، هنگری، فنلند، لیتوا، ایستونیا، رییس عمومی اس. دی. سی، معاون صدراعظم هندوستان، دستیار وزیر خارجۀ آلمان، معاون وزیر خارجۀ دنمارک، نمایندۀ هیئت کانادا و سفیر مصر در هالند، ملاقاتهای معاشرتی نموده و حمایت هیئتهای متذکره برای پیشنهادهای جامعۀ مدنی افغانستان را جلب نمودند.

هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، زمینه های لازمی را برای بهبود برنامه های مشورتی میان نهادهای مدنی افغانی و نهادهای مدنی جهانی، فراهم آورد. در جریان کنفرانس نمایندگان هیئت، توانستند با نمایندگان نهادهای بین المللی، از جمله با نمایندگان سازمان عفو بین المللی، مرکز مطالعات ستراتیژیک هالند، سازمان بین المللی حمایت از حقوق کودکان، کمیته های دفاع از حقوق بشر و سازمانهای حمایتی زنان کشورهای مختلف و نهادهای اجتماعی در زمینه های بهبود وضعیت بیجاشدگان، ملاقاتهای گسترده یی را راه اندازی نمایند.

آقای کای آیده، نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، به نمایندگی از سایر شرکت کننده های کنفرانس، از نقش فعال و سازندۀ هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، سپاسگزاری نمود.

هیئت جامعۀ مدنی افغانستان، به تأریخ اول ماه اپریل، محل کنفرانس را به قصد میهن، ترک گفت.

دیدگاهتان را بنویسید