مأموریت ما ایجاد یک جنبش توانمند حقوق بشری از طریق تقویت حقوق مدنی مبتنی بر حقوق و ارتقاء ارزش های حقوق بشر ، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و انتشار اطلاعات و تأثیرگذاری سیاست ها برای دستیابی به جامعه ای مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون در مطابقت با حقوق بشر برای تمام شهروندان، اعم از زنان و مردان در افغانستان است.

چشم انداز ما جامعه ای است بر اساس دموکراسی و حاکمیت قانون مطابق با حقوق بشر و جامعه ای که در آن همه مردم از حقوق خود آگاه استند و از طریق حاکمیت قانون آن را ادعا می کنند. چشم انداز ما به این شرح است؛ جامعه ای که دولت در آن بدون در نظر گرفتن جنسیت ، قومیت ، مذهب و جهت گیری های اجتماعی و سیاسی فرصت های برابر برای همه فراهم می کند و مردم آن از حقوق خود آگاه باشند و آن را در امنیت و عزت ادعا کنند. 

ما پنج حوزه نتیجه کلیدی را بر ساس منطقی که برای ایجاد، هماهنگی و تقویت شبکه لازم داریم شناسایی کرده ایم. پس از آن باید برای شناخته شدن به عنوان یک شبکه و شریک حرفه ای و توانمند ظرفیت لازم را بسازیم تا بتوانیم اعضا و شرکای واجد شرایط را به خود جلب کنیم. ما باید سطح آگاهی عامه از حقوق بشر را بالا ببریم و با تاکید بر مسائل مهم حقوق بشری جریان تطبیق آن را تقویت کنیم.

اعضای اصلی شبکه

حسن علی فیض

رئیس بخش تحقیق

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

سید حسین انوش

رئیس اجرایه

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

حضرت خان هوشمند

مسؤل اداری و مالی

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

تمویل کنندگان

خلاصه فعالیت ها

پیام بگذارید

پیام های صلح