داد خواهی

تعریف

اعمال نفوذ بر سیاست گذاران برای پیگیری و اطمینان از اجرای معیارهای حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان.

اهداف

ایجاد یک محیط مبتنی بر حقوق بشر مطابق با معیارهای بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان.

منطق

شبکه به نمایندگی از سازمان های عضو ، وکالت را سازمان می دهد. از طریق هماهنگی سازمان های عضو و با مشارکت ذینفعان مربوطه. شبکه از طریق دیالوگ های سازنده در میان نمایندگان مجلس ، دولت و سایر ذینفعان تأثیرگذار ، به منظور ارتقاء بهبود قوانین و حكومت افغانستان مطابق با معیارهای حقوق بشر ، مشاركت را ترتیب می دهد.

ضرورت دادخواهی در افغانستان

 • عدم دسترسی زنان به عدالت
 • عدم سازش با نیروهای مخالف دولت
 • فقر
 • عدم امنیت
 • عدم حضور کافی زنان در مجامع سیاسی

گام های برای استراتیژی موثر و کار آفرینی

شبکه مراحل زیر را در راهبرد استراتژی تبلیغی مؤثر خود پی گیری می کند:

 • شناسایی و تجزیه و تحلیل موضوعات دادخواهی
 • شناسایی و تحلیل ذینفع ها
 • تدوین هدف قابل تحقق
 • توسعه اهداف اصلی دادخواهی
 • تدوین رویکردها ، تکتیک‌ها ، پیامها و مطالب
 • تدوین برنامه عمل
 • اجرای طرح ، نظارت و ارزیابی آن

روشهای تشخیص موضوعات مربوط به دادخواهی

  • گفت و شنود
  • مصاحبه نیمه ساختاری
  • عمده ترین مشکلات شما در حوزه کاری شما چیست؟
  • برخی از شایع ترین بیماری ها (در صورت کار صحی)، دلایل عدم مراجعه به مکتب (معلم) و غیره چیست؟
  • عمده ترین فشارهایی که مردم در جامعه با آن روبه‌رو هستند چیست؟
  • چه اقدامات ساده ای می تواند برای بهبود اوضاع انجام شود؟ و غیره.

گروه های متمرکز

   • فشارهای اصلی که افراد جامعه با آن روبرو هستند چیست؟
   • چه اقدامات ساده ای می تواند برای بهبود اوضاع انجام شود؟
   • اگر می توانستید در این جامعه یک چیز را تغییر دهید ، چه می شود؟ چرا؟

 ارزیابی اجتماعی

   • چگونه تصمیم گرفتید که شامل چه مواردی شوید؟
   • چه چیزی مستثنی بود؟
   • چه چیزی مورد تأکید قرار گرفت
   • مهمترین قسمت ها کدام هستند؟
   • نمایندگی چقدر کاری دشوار بود؟
   • زمینه های اختلاف نظر کدام بود؟
   • از نقشه درباره نیازهای جامعه چه می توانید بگویید؟

 اهداف دادخواهی

   • اطلاع رسانی به مردم در باره حقوق قانونی آنها
   • افزایش مشارکت جامعه مدنی در تصمیم گیری ها در سطوح مختلف
   • دسترسی به کمکهای حقوقی رایگان و خدمات اجتماعی اساسی
   • فراهم آوردن فرصت هایی برای پیشرفت مهارت ها
   • کمک به اجتماعات و ارائه اطلاعات لازم به آنها که دسترسی به استانداردهای بهتر زندگی را در اختیارشان قرار دهد.
   • ایجاد انگیزه برای مردم در حفظ و دسترسی به استانداردهای صحی
   • آگاهی دهی در باره آداب و رسومی که خلاف ارزشهای ملی و مذهبی است و آگاهی دهی از مفاد قانون اساسی افغانستان برای از بین بردن این ها
   • هماهنگ کردن فعالیت های نهادهای مدنی در برابر بی عدالتی و تبعیض در اجتماع ها و سایر بخش ها
   • آغاز فعالیت های گسترده برای تغییر و ایجاد پالیسی عامه عادلانه.
   • برقراری ارتباط با سازمانها و اشخاصی كه در ایجاد محیطی منظم و ایمن مبتنی بر عدالت می توانند مؤثر باشند.