دبیرخانه اجرایی

civil society & human rights network

هیأت اجرائیی

هیأت اجرایی در کابل مسئوول اجرای برنامه های است که توسط مجمع عمومی تعیین می شود که شامل بخش منابع یا معلومات مرتبط به حقوق بشر، دست رسی به کمپیوتر و انترنیت و امکانات برای انجام مباحث مربوط به حقوق در کابل و بیرون از آن را فراهم می کند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر سه دفتر منطقه ای تاسیس کرده است: دفتر منطقه ای هرات در ولایات غربی، دفتر منطقه ای در مزار شریف برای ولایت های شمالی و شمال شرقی و دفتر منطقه ای در جلال آباد که برای ولایت های شرقی است.

سید حسین انوش

ریس اجرایه

حسن علی فیاض

ریس تحقیقات

حضرت خان حوشمند

مسوول اداری و مالی

بستن منو