دستنامۀ آموزشی انتخابات پارلمانی

مقدمه:

دستنامۀ آموزشی انتخابات پارلمانی قبلاً در ما ه اپریل سال روان به تیراژ ۲۰۰۰ نسخه چاپ گردیده بود، که اینک بنا بر تقاضای عدۀ زیادی از دوستان، اقدام به چاپ دوم آن نمودیم. در چاپ دوم، علاوه بر تصحیح اشتباهات تایپی تغیییرات جزئی هم مخصوصاً در مبحث ( دولت و قوای سه گانۀ آن) آمده است.

book02لازم به تذکر است که این جزوه به همکاری قلمی محترم دیپلوم انجنیر راشد رستمی، رئیس مرکز تعاون برای بازسازی و انکشـــــــــــــــــــــــاف افغانستان (CCARD) به دست نشر سپرده شد. ضمناً باید یادآور گردید که در چاپ دوم آن، مؤسسۀ محترم CCARD ، که یکی از نهادهای عضو شبکه می باشد، قسمتی از مصارف چاپ آن را نیز عهده دار شده است.

منابعی که در تهیۀ این اثر از آنها استفاده شده به قرار زیر می باشند:

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

۲- مسایل حقوق سیاسی، به انضمام ترجمۀ قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا و شوروی (سابق) / دکتر جعفر بوشهری؛

۳- مفاهیم علوم اجتماعی – دموکراسی – Arblaster,Anthony

Introducing Democracy-David Beetham & Kevin Boyle- 4

Stichwort:Wahlen-Wichard Woyke, Udo Steffens- 5

Kommunalpolitik und Kommunalwahlen in Nordrhein- 6

Westfalen, Uwe Andersen

۷تفسیر نامۀ واژه های اعلامیۀ جهانی حقوق بشر / ملک ستیز.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

دوم جوزای۱۳۸۴

کابل / افغانستان

………………………………………………
نسخۀ مکمل این کتاب را به گونۀ «پی دی اف» دریافت نمایید.PDF-icon

دیدگاهتان را بنویسید