دفاتر منطقه ای

civil society & human rights network

دفتر مرکزی کابل

  • خانه شماره 30 ، سرک 12 ، کارت-3 ، کابل - افغانستان
  • info@cshrn.af
  • 0093795402707

بلخ

هرات

بامیان

ننگرهار

خوست

  • ***********
  • ***********
  • ***********
بستن منو