دیدارِ رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان با نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان

به تأریخِ شانزدهمِ اکتوبر ۲۰۱۱ میلادی، جلالتمآب کرستیان وولف، رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان، با نمایندگانِ نهادهای چترِ جامعۀ مدنیِ افغانستان و رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، در مقرِ سفارتِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل، ملاقات نمود.
در این ملاقات، که آقای میخاییل شتاینر، نمایندۀ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان، جلالتمآب سفیرِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل و آقای شعیب اعظم، مستشارِ سیاسیِ سفارتِ آلمان در کابل نیز حضور داشت، به نمایندگی از جامعۀ مدنی و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، داکتر سیما ثمر، رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ اجراییِ شبکۀ جامعۀ مدنیِ و حقوقِ بشرِ افغانستان، سمیرا حمیدی، رییسِ شبکۀ زنانِ افغان، عزیز رفیعی، رییسِ مجتمعِ جامعۀ مدنی و سید رحیم ستار، معاونِ ANCB ، اشتراک کرده بودند.
درین ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، پیرامونِ فرصتها و چالشهای پیشروی جامعۀ مدنیِ افغانستان، نقشِ جامعۀ مدنی در شکلگیریِ نظامِ مشروع و دموکراتیک، اهمیتِ جامعۀ مدنی در تعمیم و ترویجِ ارزشهای حقوقِ بشر و وضعیتِ حقوقِ بشریِ زنان در افغانستان، به آقای وولف و هیئتِ همراه شان، معلومات ارایه کردند.
در این ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنی، نقشِ دولتِ آلمان را در حمایت از جامعۀ مدنی و سایرِ ساختارهای دموکراتیک و حمایت از اصول و ارزشهای حقوقِ بشر ستایش کردند و بر استمرارِ این حمایتهای ارزنده، با رییسِ جمهور کریستیان وولف، صحبت کردند.
در مقابل، آقای وولف، ارادۀ دولتِ آلمان در زمینۀ حمایت از مردمِ افغانستان و جامعۀ مدنیِ کشور را ابراز داشته، وعده سپرد که در حمایت از نهادهای دموکراتیکِ افغانستان، نه تنها تا سالِ ۲۰۱۴ میلادی، که بعد از آن نیز دریغ نورزد.
آقای رییسِ جمهور وولف را درین سفر، نمایندۀ ویژۀ کشورِ فدرالیِ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان و تعدادِ دیگری از شخصیتهای مهمِ سیاسیِ آلمان، همراهی مینماید. وی درین سفر، با رییسِ جمهورِ افغانستان آقای حامد کرزی و نظامیانِ کشورِ آلمان در چارچوبِ نیروهای آیساف، دیدار و گفتگو مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید