دیدارِ مسؤولینِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با دوکتور داؤود صبا، والی ولایتِ هرات

مأموریتِ اعزامیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر به ولایتِ هرات، همراه با اعضای دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب، با رهبریِ مقامِ ولایتِ هرات، پیرامونِ برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در راستای کاهشِ خشونتهای خانواده گی، در دفترِ مقامِ ولایتِ هرات، ملاقات نمود.
در این ملاقات، آقای ملک ستیز، مدیرِ برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، آقای نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، آقای وزیر احمد خرمی، مسؤولِ ارتباطاتِ داخلیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، بانو عزیزه خیراندیش، هماهنگ کنندۀ زونِ غرب، بانو خالده خرسند، مشاور برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب و آقای رامین احمدی، مسؤولِ اداری مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب، حضور داشتند.
ابتدا، آقای ملک ستیز، پیرامونِ برنامه های مؤسسه، به صورتِ کُل و برنامه های کاهشِ خشونتِ خانواده گی، به صورتِ خاص، معلومات ارایه کرد.
آقای ملک ستیز، از این که شخصیتِ ارزشمند و روشنفکر، آقای دوکتور داؤود صبا، در رأسِ این ولایت قرار گرفته است، ابرازِ خشنودی کرد و حمایتِ جامعۀ مدنی و فعالانِ حقوقِ بشر را از این انتخابِ شایسته، ابراز داشت.
سپس، دوکتور صبا، والیِ ولایتِ هرات، حمایتِ همه جانبۀ خویش را از برنامه های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در پیوند با کاهشِ خشونتهای خانواده گی در هرات، ابراز داشت.
در اخیر، تحلیلی که از سوی دفترِ زونِ غربِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در پیوند با کاهشِ خشونتهای خانواده گی در ولایتِ هرات، تهیه گردیده بود، به والیِ ولایتِ هرات، توسطِ خانمِ عزیزه خیراندیش، تقدیم گردید.
بربنیادِ این تحلیل، کمیتۀ هماهنگی برای کاهشِ خشونتهای خانواده گی در هرات، که متشکل است از نماینده گانِ، مقامِ ولایتِ هرات، کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر، مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ریاستِ امورِ زنانِ ولایتِ هرات، پولیس (بخش جندر و حقوقِ بشر)، ریاستِ محاکمِ ولایتِ هرات، ریاستِ عدلیۀ ولایتِ هرات، ریاستِ سارنوالیِ ولایتِ هرات (سارنوالیِ اختصاصیِ مبارزه با خشونت علیه زنان)، ریاستِ معارفِ ولایتِ هرات، ریاستِ اطلاعات و فرهنگِ ولایتِ هرات، شورای ولایتیِ ولایتِ هرات، ریاستِ حج و اوقافِ ولایتِ هرات و نمایندۀ رسانه های ولایتِ هرات، پیشبینی شده است.
این کمیته وظیفه دارد تا برنامه های کاهشِ خشونتهای خانواده گی میانِ جامعۀ مدنی و نهادهای حکومتی را در ولایتِ هرات، هماهنگ نماید.

دیدگاهتان را بنویسید