رسانه ها و جامعه مدنی، دو رسالت ارزشمند در تعمیم فرهنگ دموکراسی

سخن این شماره

رسانه ها و جامعه مدنی،

                دو رسالت ارزشمند در تعمیم فرهنگ دموکراسی

نهادهای جامعۀ مدنی، پیامبران خواستها و دیدگاههای شهروندان برای تشکیل نظام سیاسی استند. جامعۀ مدنی، نهاد تأثیر گذار بر دولت به حساب می آید و بر اساس خواستهای شهروندان عمل مینماید. جامعۀ مدنی در چارچوب دولتهای مشروع، که بر بنیاد ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی خلق شده اند، شکل میگیرد. جامعۀ مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروند و دولت است، که دیدگاههای شهروندان را به گفت و شنود میکشاند.

Angara03-02-1رسانه ها، زبان جامعۀ مدنی، شهروندان و نظام هستند. رسانه ها نقش پیامبری میان این مثلث را به واقعیت مبدل میسازند. رسانه ها انعکاس دهندۀ نیازمندی شهروندان، در ایجادِ نظامِ مردم سالار هستند. ایجاد دموکراسی، که به معنای مشارکت گستردۀ شهروندان، در تشکیلِ نظام سیاسی میباشد، توسط انتخابات، شکل میگیرد. جامعۀ مدنی و رسانه ها، تعمیم دهنده و ترویج کنندۀ فرهنگ دموکراسی برای شهروندان به حساب می آیند.

هماهنگی و همنواییِ جامعۀ مدنی با رسانه ها، باعث ایجاد شهروندان آگاه میگردد. جامعۀ مدنی وظیفه دارد تا در روشن سازی ذهنیت عامه پیرامون نظام، نقش و تأثیر رأیدهی و مشارکت سیاسی و اجتماعی در بهبود شرایط زیست برای شهروندان، نقش مهمی را بازی نماید. این کار بزرگ، بدون هماهنگی و همنوایی با رسانه ها نا ممکن به نظر میرسد.

زمانی، هماهنگی سالم و سازنده میان ادارۀ عامه و شهروندان، تأمین میگردد، که رسانه ها و جامعۀ مدنی، نقش هماهنگی را به منظور اطلاع رسانی همگانی مساعد بسازد. رسانه ها و جامعۀ مدنی میتوانند در آگاهیدهی برای شهروندان کشور از حقوق، امتیازات و مکلفیتهای شان، نقش مهمی را بازی نمایند. آگاهی، نخستین گام برای شهروند شدن است. ایجاد رابطۀ ارگانیک میان رسانه ها و جامعۀ مدنی، میتواند این جریان با اهمیت را سریعتر سازد.

ایجاد فضای هماهنگی میان رسانه ها و جامعۀ مدنی باعث شکلگیری فرهنگ حسابدهی و شفافیت میگردد. یکی از رسالتهای مهم نقش نظارتی جامعۀ مدنی و رسانه ها، ایجاد فرهنگ حسابدهی و شفافیت در نظام سیاسی است. حسابدهی نظام از عملکرد خویش برای شهروندان، جوهر ارزشمند جامعۀ مدنی در زیر چتر حاکمیت قانون را تعریف میکند. رسانه ها و جامعۀ مدنی میتوانند جوهر نظام را به شهروندان نظام بشناسانند.

شمارۀ کنونی «انگاره» به نقش با اهمیت رسانه ها در تعمیم فرهنگ دموکراسی اختصاص داده شده است. درین شماره تلاش صورت گرفته است تا از برخی رسانه های پیشتاز کشور، که در زمینۀ ترویج فرهنگ انتخابات در کشور، کار های ارزشمندی انجام داده اند، استقبال صورت گیرد. بدین ترتیب، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان خواسته است تا برنقش تأثیرگذار و با اهمیت رسانه ها و همنوایی آنها با ارزشهای جامعۀ مدنی تأکید نماید و بستری را برای این همنوایی با اهمیت فراهم سازد. نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در نشستهای مشترکی، از نقش با اهمیت رسانه ها در راه اندازی برنامه های بسیار جالبِ شنیدنی، خواندنی و دیدنی پیرامون انتخابات قدردانی نمودند و تقاضا کردند تا انگاره، به عنوان ارگان نشراتی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، شمارۀ ویژۀ خود را به همین مناسبت به دست نشر بسپارد.

………………………………………………
نسخۀ مکمل «انگاره» را به گونۀ «پی دی اف» دریافت نمایید.
PDF-icon

دیدگاهتان را بنویسید