مصاحبه‌ها

وقتی صلح نباشد؛
در نوجوانی و در اوج اشتیاق برای کار کردن، خود را در میان جمعی متفاوت و خشمگین می‌یابد، در روستای دور افتاده‌ای زندگی می‌کنند که زیر تسلط مخالفان مسلح دولت…