زن و لبه های تیز فقر و خشونت

سخن این شماره

زن

و

                                    لبه های تیز فقر وخشونت

هشتم مارچ مصادف است به روز بین المللی همبستگی زنان جهان.درین روز، جامعۀ جهانی به گونۀ ویژه یی توجۀ دست اندرکاران ستراتیژیهای جهانی را به نقش زنان در اجتماعات مختلف جهانی جلب میدارد. این نقش در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بحث است. چنین تصور میشود که قرن بیست ویکم نیز مانند گذشته های دور و نزدیک دوران دشواری برای زنان در نقاط مختلف جهان خواهد بود. جهان امروز با چالشهای مهمی در برابر همسانی شهروندان خویش مواجه خواهد بود. به این چالشهای مهم نظر کوتاهی می افگنیم:

Angara06-16بنیاد گرایی: سوگمندانه باید گفت که جهان امروزبه این پدیدۀ شوم درگیر مانده است. بنیاد گرایی از دایرۀ ایدیالوژیها پا فراتر گذاشته و عرصه های دیگراجتماعی واقتصادی را نیز صدمه زده است. زنان از قربانیهای اصلی بنیاد گرایی شمرده میشوند. قرائتهای نا سالم از دین و گونه های بینادگرایانۀ تفسیر و قرائت از آن، زنان را در محدوده های ناسالم اجتماعی قرار داده است.

کمبود ستراتیژیهای همسانی جنسیتی: جهان امروز از نبود برنامه های سالم برای ایجاد فضای همسانیهای جنسیتی رنج میبرد. این دشواری حتی در کشورهای پیشرفته دنیا مشهود است. نبود این ستراتیژیها باعث گردیده است که زنان درحاشیه قرار گیرند و جهان، بزرگترین منبع انسانی خویشرا در حالت منفعل قرار دهد.

نبود برنامه های هماهنگی برای فعال سازی نقش زنان در جهان روبه انکشاف:

سده بیست، دوران تلاشهای گستردۀ جامعۀ بین المللی در تحت رهبری ملل متحد در زمینۀ هماهنگی جهان برای فعالسازی نقش زنان در جهان به انکشاف بود. اما تصور میشود که ارادۀ سیاسی گسترده برای هماهنگی جهانی در فعالسازی نقش زنان وجود ندارد. نبود این هماهنگی مهم میان جهان روبه انکشاف و جهان انکشاف یافته باعث گردیده است که بیشتر ۵۰ در صد زنان در قاره های آسیاو افریقا از دسترسی به ابتدایی ترین موازین اجتماعی محروم گردند.

فقر: با تأسف که در قرن بیست و یکم، فقر یکی از مهمترین عوامل تخطیهای حقوق زنان به حساب مییاید. زنان فقیر در وابستگی تنگاتنگ به مردان، آزادیهای شهروندی شانرا قربانی میکنند. زنان که عنصر مهم خانواده به حساب میایند دچار ناتوانیهای بهداشتی میگردند و نمیتوانند کودکان سالم به بار آورند. خانواده که مؤلفۀ مهم ایجاد جامعۀ سالم به حساب میاید، بار سنگین این نا بسامانی هارا به عهده میگیرد که این وضعیت، صدمۀ شدیدی به روند تکامل اجتماعی میزند.

………………………………………………
نسخۀ مکمل «انگاره» را به گونۀ «پی دی اف» دریافت نمایید.
PDF-icon

دیدگاهتان را بنویسید