شمارۀ دوازدهم مجلۀ «بانو» از چاپ برآمد

ادارۀ فصلنامۀ بانو

Article11-11دوازدهمین شمارۀ مجلۀ فرهنگی و اجتماعی زنان افغانستان در اروپا، با قطع و صحافت مرغوب و محتوای غنی، از چاپ برآمد.

این مجله، که ربعوار انتشار می یابد، اینک با نشر شمارۀ دوازدهم خویش، که در حقیقت آخرین شمارۀ سال ۲۰۰۹ میباشد، وارد پنجمین سال نشراتی خویش گردید.

فصلنامۀ بانو، ارگان نشراتی انجمن همبستگی با مهاجران افغانستان در اروپا میباشد، که از کشور اتریش انتشار می یابد.

در شمارۀ دوازدهم این فصلنامه، که ویژۀ «شب شعر بانوان افغانستان» میباشد، نوشته هایی را پیرامون شب شعر بانوان در اتریش، بررسیهای تحلیلی و کارشناسانه پیرامون وضعیت جاری کشور و مطالبات زن افغان، قوانین و مقررّات سختگیرانه در مورد زن افغان، راهها و دستاوردها در مقابله با خشونت علیه زنان و نظرپرسی پیرامون آن، معرفی و شناسایی بانوان شاعر و برجستگان با نمونه های شعری آنان، تعمیم تجارب زنان، معرفی نخبه های زن افغان، پروسۀ شهروندی در محیط بیگانه، کارکردهای بانوان و نخبگان و بسا داشته های دیگر به نشر رسیده است.

Article11-11-1فصلنامۀ بانو، که صاحب امتیاز آن آقای غوث الدین میر، مسوؤل انجمن همبستگی با مهاجران افغانستان در اروپا، میباشد، به مدیریت بانوی مجرب، نجیبه هوتکی، اهتمام بانوی خوش قریحه و پُراستعداد، صالحه وهاب واصل و همکاری سایر همدلان و هیئت تحریر، که در آن بهترین استعدادهای بانوان گردهم آمده اند، انتشار می یابد.

به همگان مبرهن است، که کار نشراتی در محیط بیگانه، آنهم که بانوان همکار و همدل مجله، نه در یک محل و شهر، بل در کشورهای گوناگون و فواصل دور ازهم زندگی کنند، دشوار و پُرمحنت است. با چنین دشواری عینی، بازهم دست اندکاران مجله توانسته اند، شمارۀ دوازدهم این مجله را در ۶۴ صفحه، با بیشتر از ۵۸ قطعه فوتوی مرغوب و قطع و صحافت زیبا، پیشکش عزیزان و فرهنگ دوستان ارجمند نمایند.

با آن که سعی به عمل آمده است که مجله از نگاه نوشتار و متن دارای توازن وهمگونیهای پذیرفته شده باشد، دست اندرکاران مجله، هیچگاهی ادعا نخواهند کرد، که این فصلنامه عاری از کمیها و کاستیهاست.

اکنون امید برآنست که فرهنگ دوستان ما، به ویژه بانوان پُراستعداد افغانستان، در اروپا و سایر نقاط گیتی، مجلۀ شان را منتقدانه نگریسته، خلاهای آن را با همکاریهایشان مرفوع سازند و با اشتراک شان به این مجله، همکاران شان را توانایی بیشتر بخشند، تا شماره های سال ۲۰۱۰ را با مرغوبیت و جذابیت بیشتر و پُرمحتواتر، پیشکش نمایند.

فصلنامۀ بانو را میتوانید در سایت انترنیتی نیز مطالعه نمایید.

www.akis-eu.com

دیدگاهتان را بنویسید