شمارۀ نو فصلنامۀ «بانو» به نشر رسید

Article06-08-1هموطنان وهمزبانان گرانمایه!

با مسرت به آگاهی رسانیده میشود که:

شمارۀ چهاردهم فصلنامۀ فرهنگی و اجتماعی زنان افغانستان (بانو) از چاپ برآمد.

این نشریه، که به همتِ عالیِ زنانِ خردمند و روشن ضمیر و مردانِ آگاه افغان در اروپا آماده شده است، مطالبِ فراوان و زیربط به بانوان را موردِ کنکاش قرار داده است. در این شمارۀ «بانو»، مطالبی با عنوانهای زیر اقبال نشر یافته است.

بانو و بازتابِ آن در جامعه؛

نگاه تحلیلی بر کنگرسِ سراسری اروپایی زنانِ افغانستان، منعقدۀ شهرِ آرنهمِ کشورِ هالند؛

گرامیداشت از روزِ مادر؛

انتخابِ دوشیزۀ افغان، به حیثِ زنِ شایستۀ سال، در کشور فنلند؛

برگردانِ داستانِ کوتاه (دوستی در هنگام ضرورت) از منابعِ هالندی، در موردِ بازتابِ یک زنده گی واقعی زنانِ اروپایی؛

انتخابِ دوشیزۀ افغان، به حیثِ دخترِ شایستۀ سال، در برتش کلمبیای کشور کانادا؛

افسرده گی های روانی …؛

معرفی پُر فروش ترین کتاب و نویسندۀ آن؛

Article06-08-2با پاسداشت از فرهنگِ ملیِ خود، به پیشوازِ نوروز رفتیم!

دریچۀ شعر (سیمین بهبهانی، ملنگ جان، صالحه وهاب واصل، کریمی استالفی، سلیمان راوش و دیگران)؛

طنز، فکاهی و بحر طویل؛

دردِ غربت؛

یادبود از بانو انیسه وهاب، ستارۀ تیاترِ افغانستان؛

معرفی چهره های جوانانِ ممتاز؛

– کسبِ مقامِ اول توسطِ ورزشکارِ افغانی، در کشورِ اتریش؛

و مطالب دیگر… .

با اشتراک در مجلۀ «بانو»، از محتویاتِ ارزنده، اگاهی دهنده و معلوماتی آن بهره مند گردید و به خاطرِ شگوفایی هر چه بیشتر آن، از همکاری بیشتر از پیشِ تان در قلم، درهم و قدم، با «بانو» دریغ ننمایید.

کارکنانِ «فصلنامۀ بانو»، چشم به راه نظریه ها، پیشنهادها و همکاری عملیِ بانوان و آقایانِ خردمند و آگاه است.

هیأتِ تحریر و ادارۀ فصلنامۀ بانو

جهتِ همکاری با فصلنامۀ بانو، میتوانید به تیلیفونهای:

غوث الدین میر ۴۳۶۹۹۱۱۰۶۷۷۵۴+
، صالحه وهاب واصل
۳۱۶۳۴۰۵۵۲۶۰+
و ناهید صدیق علومی ۳۱۳۱۴۳۴۳۰۳۵+

در تماس شوید!

دیدگاهتان را بنویسید