جوانان افغانستان به عنوان بخش بزرگی از جمعیت کشور، مانند دیگر شهروندان نگرانی‌هایی در رابطه با نتایج گفت‌وگوهای صلح دارند. برخی از فعالان جوانان به این باورند که در حکومت پس از گفت‌وگوهای صلح نباید مانعی برای رشد این گروه وجود داشته باشد.

شیرمحمد تاجدار، فعال جوانان، در گفت‌وگویی با شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر (ازاین به بعد «شبکه») می‌گوید از مهم‌ترین مسائل برای آنان حفظ دست‌آوردهای جوانان پس از مذاکرات صلح است. «در سال‌های اخیر جوانان پیشرفت‌های زیادی داشته و به موفقیت‌های زیادی دست یافته‌اند. این دست‌آوردهای آنان پس از گفت‌وگوهای صلح نیز باید حفظ شود.»

شبکه: مشارکت طالبان در قدرت چه تاثیری بر فعالیتهای جوانان، بهویژه دختران جوان خواهد داشت؟

تاجدار: بدیهی است که دید سنتی طالبان چالش‌هایی برای جوانان، مخصوصا دختران ایجاد خواهد کرد، اما بانوان به عنوان بخش بزرگی از جمعیت کشور و اعضای فعال جامعه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند تا بتوانند در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش فعال داشته باشند.

شبکه: کدام موضوعات مربوط به جوانان باید در مذاکرات مورد بحث قرار بگیرد؟

تاجدار: در نخست، باید در رابطه با فعالیت و ایجاد زمینه‌ی کار بحث شود و حقوقی که در سال‌های اخیر به آنان داده شده حفظ شود. حضور نمایندگان جوانان در گفت‌وگوهای صلح فرصت خوبی است تا بتوانند خود را به اثبات برسانند و از حقوق خود دفاع کنند.

آقای تاجدار می‌افزاید، جوانانِ دیگر می‌توانند با استفاده از موقعیت، نشست‌ها و گفتمان‌هایی را با جوانانی که تفکر تندروانه دارند برگزار کنند تا از این طریق با افکار یکدیگر آشنایی پیدا کنند و کوشش کنند از این راه، تلاش‌ها برای تحقق صلح و بهبود زندگی شهروندان را تقویت کنند.

شبکه: آیا گفتوگو با گروهی که پیشینه‌ی خوبی ندارند و زنان در دوران حاکمیتشان آسیبهای فراوانی دیدهاند، به نتیجهی درستی خواهد رسید؟ سرنوشت زنان پس از توافق با این گروه چه خواهد شد؟

تاجدار: اگر طالبان با دید هم‌دیگرپذیری آمده باشند می‌توان به نتیجه‌ی این گفت‌وگوها امید داشت، اما اگر این گروه از خود انعطاف‌پذیری نشان ندهد و هنوز هم متکی به عقاید قبلی خود باشند، نمی‌توان آینده‎ی خوبی برای شهروندان کشور، به‌ویژه زنان پیش‌بینی کرد.

شبکه: به نظر شما دیدگاه طالبان نسبت به زنان تغییر کرده است؟

تاجدار: ایدئولوژی طالبان ممکن است یک تغییر نسبی کرده باشد؛ چون طالبان حالا می‌دانند که تغییرات زیادی در اجتماع افغانستان آمده است و آنان قادر به تغییر فضا نخواهند بود. به نظر من تغییراتی در دیدگاه طالبان آمده است و می‌توان از این تغییر استفاده‌های زیادی کرد.

شبکه: به نظر شما توافق به قیمت محدودیتهایی برای زنان قابل قبول خواهد بود؟

تاجدار: به هیچ صورت قابل قبول نیست؛ چون زنان افغانستان تا کنون به شکل درست به حقوق خود دست نیافته و همواره در حاشیه بوده‌اند. وقتی وضعیت کنونی زنان رضایت‌بخش نیست، چالش‌ها و موانع بیشتر چگونه قابل قبول خواهد بود.

به باور آقای تاجدار، کسانی که به عنوان نمایندگان مردم در گفت‌وگوهای صلح شرکت می‌کنند، باید متعهد باشند و منافع ملی را بر منافع قومی و گروهی مقدم بدانند.

مصاحبه‌های مربوط به موضوع زنان و صلح