ظرفیت سازی

افزایش دانش و مهارت های حقوق بشری برای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و سایر ذی نفعان به منظور ایجاد جامعه مدنی با عملکردی و قابل اجرا، تقویت و توسعه فرهنگ حقوق بشر.

 

  • شبکه به عنوان بستری برای دموکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی در وزارت خانه مربوطه ثبت شده است.
  • دبیرخانه اجرایی: مسئولیت تهیه ، سازماندهی و انجام فعالیتها براساس استراتژی CSHRO را بر عهده دارد.
  • سازمان های عضو: آنها در وزارتخانه مربوط ثبت شده اند و در زمینه حقوق بشر و جامعه مدنی فعالیت می کنند و به اساسنامه CSHRO پایبند هستند.
  • سازمان های مرتبط: این ها سازمان هایی هستند که عضو CSHRO نیستند ، اما در بخش جامعه مدنی فعالیت می کنند.
برای ایجاد یک دبیر خانه توان مند، تیمی از مربیان حرفه ای، دست نامه های آموزشی، مطالب آموزشی و یک وبسایت آموزشی جهت اجرای برنامه های آموزشی برای اعضا و سازمان های مربوطه به منظور این که سازمان های عضو بتوانند اعضای خود را آموزش دهند، ارتقا و پخش کنند، از این طریق وظیفه خود را تحقق بخشند و فرهنگ حقوق بشر را در کشور تقویت کنند. شبکه از طریق وبسایت، معلومات مربوط به حقوق بشر را به سازمان های عضو خود و سایر سازمان های جامعه مدنی و به طور کلی به جامعه منتقل می کند.