متنِ بیانیۀ محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در ششمین مجمعِ عمومی شبکه

به نامِ خداوندِ آگاه و توانا
دوستانِ محترم، شرکت کننده گانِ ششمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان!
اجازه دهید تا در گامِ نخست، حضورِ شما را در این نشستِ با اهمیت، خیرِمقدم بگویم.
یک سال و چهار ماه پیش از امروز، پنجمین مجمعِ عمومیِ شبکه، در همین سالونِ امروزی تدویر گردیده بود، از آن روز به اینسو، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برنامه های مؤثر و گسترده یی را در کابل و ولایاتِ کشور راه اندازی نموده است. در این مدت، پیامدهای مهمِ این برنامه ها، در برخی از حالات، دستاوردها و در برخی دیگری از حالات، چالشهایی را در برابرِ ما قرار داده است.
دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، به عنوانِ دستگاه اجرایی استراتیژی شبکه، شمه یی از مهمترین فعالیتهای شبکه را تهیه دیده است، که اینک خدمتِ شما همکارانِ گرانقدر تقدیم مینماییم.
در زمینۀ هماهنگی:
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در این مدت، دامنۀ همکاریها، گفتگوها و مباحثاتِ خویش را، گسترده تر نموده و توانسته است با نهادهای ملی و بین المللی بیشتری، هماهنگی نماید.
ـ ایجادِ دفترِ زونِ مرکزی شبکه در ولایتِ باستانیِ بامیان: این دفتر، به تأریخِ ۲۴ سنبلۀ ۱۳۸۸ ، در شهرِ بامیان افتتاح گردید، که به زودی توانست به یکی از مهمترین آدرسهای حقوقِ بشری و جامعۀ مدنی مبدل گردد (در این زمینه، هماهنگ کنندۀ زونِ مرکزی شبکه، معلومات لازم را خدمتِ شما ارایه خواهند کرد)؛
ـ تکمیل شدنِ ساختارهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر: در این زمینه، مجمعِ عمومیِ، در چهار دفترِ ساحوی شبکه دایر گردیده و ساختارهای شبکه، به گونۀ دموکراتیک انتخاب و تکمیل گردید؛
ـ در این مدت، با ۲۸۴ نهادِ ملی و بین المللی، هماهنگی صورت گرفته و استراتیژی، اهداف و برنامه های شبکه، با ایشان شریک گردیده و زمینه های همکاریها، گسترده تر گردیده است؛
ـ در فاصله بینِ مجمعهای عمومیِ پنجم و ششمِ شبکه، نماینده گانِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، ۱۱ سفرِ بین المللی را انجام داده، که با نهادهای جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ کشورهای نیپال، هند، هالند، انگلستان، ایتالیا و تاجکستان، در پیوند با حقوقِ بشر و جامعۀ مدنی، همکاریهای فعال صورت گرفته است؛
ـ در سطحِ نهادهای ملی، تفاهمنامه های همکاریهای مشترک، با کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان و مجتمعِ جامعۀ مدنی، به امضا رسیده است، این تفاهمنامه ها، زمینه های مفیدِ شناخت و همکاری با این نهادها را فراهم نموده است؛
در زمینۀ ظرفیت پروری:
در سالی که گذشت، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، نقشِ مهمی را در بلند بردنِ ظرفیتهای مضمونی و مدیریتی نهادهای خویش، در سطحِ کابل و ولایات، بازی کرده است. در این مدت، شبکه توانسته است برنامه های آموزشی خویش را، در هماهنگی و حمایتِ بیشتر از ۲۰ متخصص بین المللی و دهها تن از کارشناسان و متخصصین ملی، با هزینۀ مناسب، راه اندازی نماید.
ـ در این مدت، ۱۱۰ کارگاه آموزشی، در پیوند با مفاهیم و ارزشهای حقوقِ بشر، گذار از منازعه، عدالتِ انتقالی، دادخواهی و مسایلِ مدیریتی، در کابل و ولایات، راه اندازی گردیده است؛
ـ در این مدت، دستنامۀ آموزشی گذار از منازعه، توسطِ گروه کاریِ متشکل از کارشناسانِ عضوِ شبکه، شکل گرفت و بر بنیادِ آن، برنامه های آموزشِ آموزگاران، مکتبِ تابستانی، برنامه های آموزشی و گفتمانها در کابل و ولایاتِ کشور راه اندازی گردید؛
ـ ایجادِ شبکۀ فرهنگی و گفتمانِ مستمر میانِ جوانان، در ساختارِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر: این شبکه، در هماهنگی با دانشگاههای کابل، هرات، بلخ، بامیان و جلال آباد، تا کنون به تعدادِ ۶۸ گفتمان ارزشمند را در پیوند با مسایلِ حقوقِ فرهنگی راه اندازی نموده است، که در مجموعِ این گفتمانها، ۱۴۵۰ تن از جوانانِ دانشگاهی اشتراک نموده اند؛
ـ اعضای شورای ولایتیِ کابل و منسوبینِ بخشِ حقوقِ بشر و جندرِ وزارتِ امورِ داخله، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در پیوند با مفاهیمِ جندر، حقوقِ بشر و جامعۀ مدنی، آموزش دیده اند؛
ـ در هماهنگی با وزارتِ کار و امورِ اجتماعی، برنامه های آموزشیِ گسترده یی، در پیوند به قانون کار، در ولایتهای بلخ، هرات، ننگرهار و کابل، برای نماینده گانِ نهادهای مختلفِ دولتی و غیرِدولتی، راه اندازی گردیده است؛
در زمینۀ دادخواهی:
ـ مسودۀ قانونِ دسترسی به اطلاعات، تهیه گردیده است (در زمینه، همکارانِ زونِ شمال، گزارشِ مفصل ارایه خواهند کرد)؛
ـ کمپاینِ کاهشِ خشونتهای خانواده گی در هرات، راه اندازی گردیده است (همکارانِ زونِ غرب، در زمینه، گزارشِ مفصل ارایه خواهند کرد)؛
ـ در این مدت، ۲۵ اعلامیه و پیام، پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان، نشر و پخش گردیده است، که همه از اهمیتِ بالایی برخوردار اند و در رسانه های ملی و بین المللی، بازتاب گسترده یافته اند؛
ـ نشرِ شش شماره مجلۀ انگاره، هفتاد و دو صفحۀ ویژه در هفته نامۀ کلید، پخشِ پنج برنامۀ مستمرِ رادیویی، نشرِ مستمرِ مقاله ها، تحلیلها، اخبار و گزارشها در ویب سایتِ شبکه، به زبانهای فارسی دری، پشتو و انگلیسی، از برنامه هایی اند که در بلند بردنِ سطحِ آگاهی عامه و تأثیرگذاری بر منابعِ قدرت، نقشِ با اهمیتی را بازی کرده اند. قابلِ یادآوری میدانم بخشی از ویب سایتِ شبکه به برنامه های رادیویی شبکه اختصاص یافته است و تمامی برنامه های رادیویی شبکه، در سراسرِ جهان، از طریقِ این ویب سایت، قابل شنیدن میباشد؛
ـ ۷ کنفرانسِ مطبوعاتی، از سوی کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکه تدویر یافته و نماینده گان شبکه در بیشتر از ۵۰ برنامۀ رادیویی و تلویزیونی، بحثهایی را پیرامونِ وضعیتِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ کشور، به پیش برده اند؛
ـ شبکه، عضویتِ شورای عالی رسانه ها را کسب کرده است؛
ـ شبکه، در کمیسیونِ نظارت از تطبیقِ قانونِ کار، عضویت یافته است؛
ـ شبکه، در شورای توانمند سازی سکتورِ خصوصی و جامعۀ مدنی، عضویت کسب کرده است؛
ـ اشتراکِ فعال در جرگۀ مشورتی صلح و نشستهای مشورتی پیرامونِ کنفرانسِ کابل، از دیگر مواردی اند، که شبکه توانسته است، در زمینه های یادشده، اثرگذاریهای لازم را داشته باشد.
همکارانِ گرانقدر!
سالی که گذشت، سالِ دشواری برای مدافعین و فعالانِ حقوقِ بشر بود. در این سال، ما شاهد شکنجه، تحقیر و قتلِ عده یی از مدافعینِ این ارزشها بودیم، که روحِ قربانیانِ این حوادث را شاد میخواهیم و یادِ شان گرامی باد!
در سالی که گذشت، در برخی از حالات، شبکه به نسبتِ تعددِ برنامه ها، نتوانستِ پاره یی از کارهای برنامه ریزی شدۀ خویش را به انجام رساند. در این زمینه میتوان از «دستنامۀ آموزشیِ حقوقِ کودک» نام برد، که با تأسف از نشر باز مانده است. امیدواریم در فرصتِ بعدی، به این برنامه بپردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید