این رساله یک منبع راهنما برای شناخت نفرت‌پراکنی و مقابله‌ی مؤثر با آن در عین محافظت از حق آزادی بیان است و به چالش‌هایی که نفرت‌پراکنی در مشارکت فراگیر دموکراتیک و رعایت قواعد حقوق بشری ایجاد می‌کند، نیز می‌پردازد. این نوشته بر اساس اصول حقوق بشر نوشته شده است؛ اصولی مانند آزادی بیان، برابری انسان‌ها و نبود تبعیض، خشونت و سوءاستفاده که همگی برای ایجاد و تقویت یک جامعه‌ی متنوع، کثرتگرا و دارای تساهل مهم است و در موجودیت آن‌ها، تمام مردم جامعه از حقوق بشری‌شان برخوردار می‌شوند.

مصاحبه های بیشتر: