نظارت حقوق بشر

civil society & human rights network

نظارت حقوق بشر

 

تعریف

مستندات ، تحلیل و گزارش در مورد نقض حقوق بشر و احترام ، حمایت و تحقق مقررات حقوق بشر و ترکیب و اجرای آنها در قوانین ملی.

اهداف

ارتقاء استانداردهای حقوق بشر در ساختار دولت ، مبتنی بر شفافیت ، پاسخگویی و گفتگو.

منطق

کمک به ارایه یک ارزیابی مستند و کافی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ، زیرا این گزارش به گفتگو ملی در مورد چگونگی گنجاندن استانداردهای بین المللی حقوق بشر در چارچوب قانونی کشور کمک می کند.

بستن منو