نظارت حقوق بشر​

مستند سازی، تحلیل و گزارشگری در باره نقض حقوق بشر و احترام، حمایت و تحقق مقررات حقوق بشر و حفاظت و اجرای آن  در قوانین ملی است.

ارتقاء استانداردهای حقوق بشری در ساختار دولت، مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و گفتگو است.

کمک برای ارائه ارزیابی مستند و کافی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، زیرا این گزارش به گفتگوی ملی در باره چگونگه گنجانیدن استانداردهای بین المللی حقوق بشر در چارچوب قانونی در کشور کمک می کند.