نظارت حقوق بشر

civil society & human rights network

نظارت حقوق بشر

تعریف

مستند سازی، تحلیل و گزارشگری در باره نقض حقوق بشر و احترام، حمایت و تحقق مقررات حقوق بشر و حفاظت و اجرای آن  در قوانین ملی است.

اهداف

ارتقاء استانداردهای حقوق بشری در ساختار دولت، مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و گفتگو است.

منطق

کمک برای ارائه ارزیابی مستند و کافی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، زیرا این گزارش به گفتگوی ملی در باره چگونگه گنجانیدن استانداردهای بین المللی حقوق بشر در چارچوب قانونی در کشور کمک می کند.

بستن منو