هشتمین مجمع عمومی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر برگزار شد

هشتمین مجمع عمومی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، با اشتراک نهادهای عضو آن، سه شنبه(۲۱ دلو) در کابل برگزار شد.

Report02-18مجمع عمومی، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر است که هر دو سال یک بار، راه‌اندازی می‌گردد و در آن، نهادهای عضو، روی مسایل راه‌بردی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی می‌کنند و نیز، اعضای کمیته‌های سه‌گانۀ این نهاد را در یک انتخابات دموکراتیک، برمی‌گزینند.

محمّدنعیم نظری، رییس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در آغاز جلسه، از دست‌آوردهای این نهاد چتر سخن گفت و هم‌آهنگی و هم‌کاری سازنده میان نهادهای عضو آن را ستود. او از نهادهای عضو خواست تا در زمینه‌های نظارت از وضعیت حقوق بشر و دادخواهی مشترک برای بهبود وضعیت حقوق بشر، سهمی بیش‌تر از پیش بگیرند.

آقای نظری افزود که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، با هم‌کاری نزدیک نهادهای عضو، در سال ۲۰۱۴ توانست نُه عنوان دست‌نامه و کتاب‌ حقوق بشری را منتشر کند. او هم‌چنان از گزارش‌های مهم و ارزش‌مندی سخن گفت که شبکه در سال ۲۰۱۴ تهیه کرده و به مراجع مربوط فرستاده است. به گفتۀ نظری، گزارش بررسی دوره‌یی جهانی(UPR)، گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر افغانستان و گزارش نظارتی از کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به کمیتۀ بین‌المللی هم‌آهنگی نهادهای ملی حقوق بشر(ICC)، از جملۀ این گزارش‌ها است.

رییس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از کارهای این نهاد در راستای هم‌آهنگی، ظرفیت‌پروری، نظارت از وضعیت حقوق بشر، دادخواهی و آگاهی عامه نیز یادآوری کرد.

سپس، احمدسیّر لعلی، پروگرام‌آفیسر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، دربارۀ گردآوری پیش‌نهادهای نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر برای تعدیل راه‌برد این نهاد، به مجمع عمومی معلومات داد و گفت: «برای تعدیل راه‌برد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، چهارچوب‌های راه‌بردی شبکه با بسیاری از برگه‌های راه‌بردی نهادهای معتبر، هم‌سنجی و مقایسه شده است.»

به گفتۀ آقای لعلی، با درنظرداشت تغییرات ناشی از دورۀ انتقال و دورۀ تحول، نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به این باور شده‌اند که قسمت‌های از برگۀ راه‌بردی شبکه باید تعدیل گردد؛ بنا بر این، پیش‌نهاد شد تا در چهارچوب راه‌بردی شبکه، یک هدف عمومی مشخص افزوده شود تا از یک سو مؤلفه‌های چهارچوب راه‌بردی شبکه تکمیل گردد و از سوی دیگر، رابطه ارگانیک میان پی‌آمدها، بازده‌ها و فعالیت‌های شبکه با مؤلفه‌های پنج‌گانۀ چهارچوب استراتیژیک شبکه برقرار شود.

آقای لعلی دربارۀ برنامۀ توان‌مندی، برنامه ایجاد میکانیسم‌های دفاع ار مدافعان حقوق بشر و برنامۀ جدید شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز سخن گفت. پروگرام‌آفیسر شبکه افزود که مشوره‌ها برای دیزاین این برنامه‌ها، با نهاد‌های عضو انجام شده و دید و بازدیدها برای غنامند شدن آن جریان دارد.

مجمع عمومی تعدیل در استراتیژی و برنامه شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را تصویب و برای هم‌کاری در این زمینه، اعلام آماده‌گی کرد.

گزینش اعضای کمیته‌های سه‌گانه

آقای محمدیونس اختر از مؤسسه ارتباط، خانم لیاجواد، از مؤسسۀ هم‌بستگی زنان برای عدالت، خانم مینا خاشعی، از مؤسسه آرزوی سبز، آقای ظاهر محبوب، رییس سازمان سبز و مسؤول هفته نامه سبز و خانم ملکه سادات از انجمن نوای نی بانوان، برای بورد شبکه انتخاب شدند.

برای کمیتۀ اعلامیه‌ها و پیام‌های شبکه، عبدالودود پدرام، از مؤسسۀ حقوق بشر و محو خشونت، آقای جاوید شکیب از نهاد صلح و عدالت، آقای باری سلام، از رادیو صبح بخیر افغانستان، آقای قدرت‌الله برومند از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و خانم زهرا سپهر، از مؤسسۀ انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان، برگزیده شدند.

و در کمیتۀ عضویت‌پذیری، آقای خلیل رووفی، از موسسه تعلیمی، اجتماعی و خدماتی افغانستان، آقای محمدحنیف فرزان از جامعۀ مدنی لوگر، آقای احمد اعتمادی از سازمان اجتماعی فرهنگی پیروزی، آقای کاظم براتی، از سازمان دموکراتیک افغانستان و آقای محمدیاسر میرزایی از انجمن بانوان افغانستان انتخاب گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید