هفتمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر راه اندازی شد

۲۸ حوت ۱۳۹۱ خورشیدی برابر به ۱۸ مارچِ ۲۰۱۳ میلادی

کابل ـ افغانستان

فروزان درویش

هفتمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با حضورِ نهادهای عضو از کابل و ولایات، به تأریخِ ۲۸ حوت ۱۳۹۱ خورشیدی برابر به ۱۸ مارچِ ۲۰۱۳ میلادی، در هوتل صافی لاندمارک، راه اندازی گردید. مجمعِ عمومیِ شبکه، در هر دوسال یکبار تدویر می‌یابد.

مجمعِ عمومی، عالی ترین ارگانِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر شمرده می‌شود، که مسؤولیتِ بررسی و تصویبِ استراتیژی و برنامه های ملی شبکه را عهده‌مند می‌باشد. همچنان مجمع عمومی، بورد، کمیتۀ نظارت بر عضویت پذیری و کمیتۀ تهیۀ اعلامیه ‎ ها پیام‎های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را انتخاب می‌نماید.

مجمع، با تلاوتِ آیاتی از قرآنِ مجید،توسطِ محمد اسماعیل ذکی، هم‌آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ مرکز،آغاز گردید .

سپس، محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀمدنی و حقوقِ بشر، ضمنِ اظهارِ سپاس از حضورِ گرمِ اشتراک کننده‌گان، از آنان خواست، تا رئیسِ نشست را برگزینند. با گزینشِ ملک ستیز، مشاور ارشدِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای مدیریت و تسهیل‌گری، هفتمین مجمعِ عمومی، به شکلِ رسمی آغاز یافت.

ملک ستیز، مشاور ارشدِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، کارکرد های خانم سیلی غفار، رئیسِ پیشینِ بوردِ شبکه را موردِ تمجید قرار داد و از او دعوت نمود تا دیدگاه‌های خویش را پیرامونِ شبکه، بیان نماید.

خانم سیلی غفار، با ارایۀ سخنرانیِ همه جانبه، از حضورِگرم و پُررنگِ نماینده‌گانِنهادهای عضو شبکه از کابل و ولایات، استقبال نمود. بانو سیلی غفار، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای چترِ حقوق بشری در افغانستان دانسته که در زمینۀ حمایت و تقویتِ حقوقِ بشر، فعالیت دارد. بانو سیلی غفار، پیرامونِ اهمیتِ همکاری میانِ نهادهای عضو با ساختارهای شبکه، تأکید ورزیده و از روحیۀ همکاری و همگرایی میان نهادها، ابرازِ خوشنودی نمود.وی، از کارکرد های بورد در دوسالِ پسین، گزارشِ مختصری ارایه کرد و همکاری‌های سازنده میانِساختارهای نظارتی و ساختارهای اجرایی شبکه را تمجید نمود.

در اخیر، خانم سیلی غفار، از همکاری‌های تخصصی و سازندۀ انستیتوتِ حقوق بشرِ دنمارک با شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان سپاس‌گزاری نموده و از حمایتِ دیگر حامیانِ شبکه نیز قدردانی کرد.

سپس، آقای محمد نعیم نظری، گزارشِ دبیرخانۀ اجراییِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را به شرکت کننده‌گانِ مجمعِ عمومی، ارایه نمود. این گزارش، بر بنیادِ استراتیژی شبکه و فعالیت‌های دو سالِ اخیر تهیه گردیده بود. آقای نظری، در بخشی از سخنانِ خویش، از جایگاهِ ارزش‎مندِ برنامه های شبکه و نقشِ آن در ترویجِ ارزش‌های حقوق بشر، یاد نمود.آقای نظری افزود، «اکنون، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر،با طرح و تطبیقِ برنامه‌های شفاف، مؤثر و ارزشمند، به یکی از مهم‌ترین نهادهای چتر در زمینۀ دادخواهی و ارزش‌های حقوق بشر مبدل گردیده است. ارتباطات سازنده با جامعۀ جهانی، نهادهای ملّی و فعالانِ حقوق بشر، نمایان‌گرِ این اصل به شمار می‌آید».

آقای نظری، فعالیت ‎ های ساحۀ ظرفیت پروری را به گونۀ مختصر چنین برشمرد:

دست‌نامۀ نخست، زیرنام «دست‌نامۀ آموزشی عدالت انتقالی» تهیه گردیده، که اساساً نخستین دست‌نامۀ آموزشی پیرامون عدالت انتقالی و مفاهیم وابسته به آن در افغانستان است، که با قطع و صحافت زیبا، در ۵۰۰۰ نسخه، به نشر رسیده است.

دست‌نامۀ دوم، «دست‌نامۀ آموزشیمیکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشر» است. این دست‌نامه، سازوکارهای سازمانِ ملل متحد پیرامونِ حقوق بشر را به بررسی گرفته و نقش دولت‌های عضو، نهادهای جامعۀ مدنی و فعالانِ حقوق بشر را در تأمین گزارش‌های ملّی به جامعۀ بین‌المللی، به بررسی می‌گیرد. این دست‌نامه، راه را برای شفافیت و حساب‌دهی دولت افغانستان در برابرِ جامعۀ بین‌المللی باز نموده و نقشِ نظارتی نهادهای جامعۀ مدنی پیرامون وضعیت حقوق بشر را تقویت می‌بخشد.

دست‌نامۀ سوم،زیر نامِ «دست‌نامۀ آموزشی استراتژی»تهیه گردیده و به زودی به دستِ نشر سپرده می‌شود. این دست‌نامه، راه‌ها و روش‌های برنامه‌سازی استراتژیک را از دیدگاه مدیریتی و تطبیقی به بررسی گرفته است. «دست‌نامۀ آموزشی استراتیژی»، شیوۀ نظارت، بررسی و بهبودِ برنامه‌های استراتژیکِ نهادها را، تعریف و تفسیر می‌کند. دست‌نامۀ آموزشی استراتژی، منبع بااهمّیتی برای نهادهای جامعۀ مدنی است تا بتوانند برنامه‌های استراتژیک خود را تهیه و پیشکش کنند. این برنامه، زمینۀ آن را فراهم می‌سازد تا هم‌گرایی استراتژیک، میانِ نهادهای جامعۀ مدنی، تقویت یافته و هم‌آهنگی در پیوند به فعالیت‌های حقوق بشر، در سطح کشور، بهتر گردد

آقای نظری افزود، که شماری زیادی از دانشجویان و دست اندرکاران جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در برنامه های آموزشی و گفتمان های شبکه، شرکت نموده اند و آنان برنامه های شبکه را در جهتِ تعمیم و ترویج ارزش های حقوق بشر، مؤثر دانسته اند.

موصوف گفت: مرکزِ منابعِ شبکه، یکی دیگر از بخش‌های مهمِ کاریِ شبکه به حساب می آید، که به آدرسِ مهم برای دانشجویان مبدل گشته است. روزانه شمارِ زیادِ از دانشجویان، جهتِ تهیۀ پایان نامه های تحصیلی شان، به شبکه مراجعه نموده و از کتاب‌ها و دیگر نشراتِ شبکه، استفاده می نمایند.

به گفتۀ آقای نظری، فعالیت‌های شبکه در دوسالِ پسین در ساحۀ دادخواهی نیز چشم‌گیر بوده است.یکی از این برنامه‌های موفق، تهیۀ نخستین پیش‌نویس «قانون دست‌رسی به اطّلاعات» در کشور است، پیش‌نویس قانونِ دست‌رسی به اطلاعات، از سوی وزارت اطّلاعات و فرهنگ و شورای عالی رسانه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته و اکنون در وزارت محترم عدلیه، برای طی مراحل قانونی گسیل گردیده است.

دومین کارزارِ مهم دادخواهی برای ارزش‌های حقوق بشر را، کمپاین کاهشِ خشونت علیه زنان در شهرِ هرات تشکیل می‌دهد.راه‌اندازی این کمپاین، یک سال طول کشید که در این مدّت، دو تحلیل از وضع خشونتِ خانواده‌گی در ولایتِ هرات، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به نشر رسید. بر بنیادِ سفارش‌های این تحلیل‌ها، «کمیتۀ کاهشِ خشونت‌های خانواده‌گی» با شرکتِ نهادهای جامعۀ مدنی، رسانه‌ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای ولایتی و نهادهای دولتی، شکل گرفت، که وضع خشونت در برابر زنان در این ولایت را موردِ بررسی قرار می‌داد و برای کاهش خشونت‌های خانواده‌گی، برنامه‌های مهمی را به معرض اجرا می‌گذاشت.

سومین برنامۀ مهم دادخواهی شبکه پیرامونِ «تقویتِ نقش زنان در پروسۀ صلح» راه اندازی گردید، که در برگیرندۀ کنفرانس‌های بزرگ در سطحِ تمامی زون‌های کشور بود.

در ختم بخشِ نخستِ این برنامه، قطعنامه‌هایی که در کنفرانس‌های زون‌ها صادر شده بود، با راه‌اندازی کنفرانس ملی در این زمینه، با اشتراک نماینده‌گانِ شوراهای ولایتی، ریاست‌های امور زنان، نهادهای جامعۀ مدنی، فعالینِ حقوق بشر، فعالین صلح، نهادهای دانشگاهی، روشنفکران و علما و دانشمندانِ دینی، از ۳۴ ولایتِ کشور، توحید گردیده و توصیه‌های مشخص، عنوانی ساختارها و نهادهای مهم ملی و بین‌المللی، مطرح گردید.

آقای نظری، فعالیت های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر را در ساحۀ نظارت از وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان، نظام‌مند خواند و گفت شبکه در برابرِ هرگونه تخطّی‌ از ارزش‌های حقوق بشر، واکنش‌های به موقع ارایه می‌دارد، که از سوی رسانه‌های ملّی و بین‌المللی،بازتابگسترده داشته است.

گزارش‌های کاریِ شبکه در ساحۀ هم‎آهنگی نیز موردِ توجه اشتراک کننده‌گان قرار گرفت. به گفتۀ آقای نظری،شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در دو سال گذشته تلاش کرده است تا هم‌آهنگی لازم میانِ نهادهای عضو خویش را فراهم ساخته و هم‌گرایی برای تعمیم ارزش‌های حقوق بشر را فراهم نماید. هم‌اکنون، برنامه‌های هم‌آهنگی، به یکی از پی‌آمدهای کلیدی استراتژی شبکه مبدّل گردیده است.

همچنان کشانیدنِ فعالیت‎های شبکه در حوزۀ جنوب‌شرقِ کشور با کشودنِ نماینده‌گی خویش در شهرِ خوست و گماشتنِ فوکل پاینت‎ها و نمایندگانِ شبکه در ولایت‌های کندهار، هلمند، کنر، فاریاب، کندز، دایکندی، پنجشیر و لوگر، یکی دیگر از دست‎آورد های بزرگِ شبکه شمرده می‎شود.

افزایشِ کمیتِ اعضای شبکه از۷۵ به ۱۱۲نهاد، نشانگرِ اعتبار و مؤثریتِ فعالیت ‎ های شبکه در سطح کشور به شمار می‎آید.

هم‌آهنگی جامعۀ مدنی با نهادهای حکومتی، مانندِ وزارت‌های محترم عدلیه، مالیه، امورداخله، اطلاعات و فرهنگ، معادن و صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی، و حضور نماینده‌گان شبکه در نشست‌های با اعتبارِ ملی مانندِ لویه جرگه‌ها، کنفرانس‌های ملی و نشست‌های پالیسی‌ساز، نکتۀ دیگری بود که توسطِ ایشان به بحث گرفته شد.

در دو سال گذشته، شبکه تلاش کرده است تا با گفت‌وشنود سازنده با نهادهای بین‌المللی، هم‌آهنگی بیش‌تر را میانِ جامعۀ مدنی و جامعۀ بین‌المللی فراهم کند. این نشست‌ها دو هدفِ مهم را در برابرِ خویش قرار داده‌اند.

آقای نظری افزود، کهنمایندگانِ شبکه با هدفمندیِ هم‌نوایی و هم‌گرایی با جامعۀ بین‌المللی ودادخواهی برای ارزش‌های حقوق بشر در سطح بین‌المللی با رییس جمهور، صدراعظم و هیئت‌های بلند رتبۀ حامیانِ بین‌المللی افغانستان نیز نشست‎هایی داشته است، کهاین نشست‌ها، نقشِ مهمی را در معرفی شبکه به عنوانِ یکی از نهادهای مهمِ ملی داشته است.

اشتراکِ نمایندگانِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در کنفرانس‌های مهمِ بین المللی، یکی از نکاتِ دیگری بود که توسطِ آقای نظری به شرکت کننده‌گان، روشن گردید.قابل یادآوری است که در کنفرانس‎های بُن و توکیو، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیشنهادها و سفارش‌های سازنده‌یی را به نشانی جامعۀ بین‌المللی ارایه داشته است، که موردِ استقبال گرمِ همکارانِ بین‌المللی قرار گرفته است.

آگاهی‎رسانی، یکی دیگر از ساحاتِ کاریِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، شمرده می‎شود. در دو سال گذشته، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به یکی از نهادهای مهم آگاهی‌دهی در پیوند به ارزش‌های حقوق بشر، جامعۀ مدنی، دموکراسی و حاکمیت قانون مبدّل گردیده است. در همین حال، نعیم نظری، هم‎آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، یاد آوری نمود، که شبکه، با پخشِ برنامه‌های رادیویی حقوق بشری به نامِ «صدا» نشرِ مجلّۀ «انگاره» و نشرِ صفحۀ ویژۀ شبکه در هفته نامۀ کلید تلاش کرده است تا گفتمانِ حقوق بشر را در سطوحِ مختلف به بررسی بگیرد. از طریق این سه رسانۀ مهم، شبکه توانسته است برنامه‌های آموزشی، تحلیلی، پژوهشی، مقاله‌ها، گفت‌وشنودها، معرفی فعالانِ حقوق بشر و مدافعانِ حقوق زن را به نشرِ بسپارد. وب‌سایت شبکه، که به سه زبان نشر می‎گردد و یکی از پُرباردیدترین ویب سایت در سطحِ کشور شمرده می‎شود، در این زمینه‌ها، نقش قابل ملاحظه‌یی را بازی کرده است.

نظارت از وضعیت حقوق بشر، یکی از کارکردهای تازه، ولی بااهمّیت در شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر به شمار می‌آید. در سالِ گذشته، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دست به ایجادِ بوردِ مشورتی حقوق بشر زد. این بوردِ مشورتی، در هم‌آهنگی با دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار می‌دهند. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در کابل و ولایات، دیدگاه‌های‌شان را دربارۀ وضعیت حقوق بشر با بوردِ مشورتی، هم‌آهنگ می‌سازند. آقای نظری، هم‎آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، درین زمینه گفت، بر بنیادِ این برنامه، دبیرخانه شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پرسش‌نامه‌هایی را ترتیب می‌کند که بر اساسِ آن، وضعیت حقوق بشر، در گفت‌وشنودها با شهروندانِ کشور، موردِ بررسی قرار می‌گیرد. این پرسش‌نامه‌ها با طرحِ پرسش‌های ساده، تخطی‌ها و نارسایی‌های حقوق بشری را در گفت‌وشنودها با مردم به بحث می‌گیرد. نتایج به دست آمده، زمینه را برای ایجاد یک تحلیل واقعی از وضعیت حقوق بشر در کشور، فراهم می‌گرداند. این تحلیل، با ارایۀ سفارش‌ها به جامعۀ ملّی و بین‌المللی، تلاش می‌کند تا وضعیت حقوق بشر در کشور بهبود یافته و تخطی‌گران افشا گردند. در سالی که گذشت، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، نخستین تحلیل از وضعیت حقوق بشر را تهیه نموده که به زودی پس از ارزیابی بوردِ مشورتی حقوق بشر، به دست‌رسِ نهادهای عضو، جامعۀ ملّی و جامعۀ بین‌المللی قرار می‌گیرد.

آقای نظری، از نقشِ نهادها در اجرایی شدنِ برنامه های اجرایی شبکه سپاس‌گزاری نموده و در تشریکِ مساعیِ بیشتر با نهادهای عضو به ویژه در ولایاتِ که تازه شبکه کارهای خویش را آغاز نموده است، تأکید نمود. در ختمِ ارایۀ گزارش، از ضعفِ امنیتِ، محدودیت های اقتصادیِ شماری از نهادهای جامعۀ مدنی، کمبودِ ظرفیتِ کادری میانِ نهادهای جامعۀ مدنی، تهدیدِ حقوقِ شهروندی فعالانِ حقوقِ بشر به عنوانِ چالش‎های عمده یاد نمود.

به ادامۀ سخنرانی آقای نظری، هم‌آهنگ کننده‌گان برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زون‌های مختلف کشور، گزارش‌های شان را به مجمعِ عمومی ارایه نمودند.

ابتدا، خانم عزیزه خیراندیش، هم‌آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زون غرب، با ارایۀ گزارشِ از کارکردهای شبکه در دوسالِ پسین در زونِ غربِ کشور، توجه اشتراک کننده‌گان را جلب نمود. راه اندازیِ گفتمان‌ها و کارگاه و کنفرانس‌های مهمِ پیرامونِ قتل‌های ناموسی، شکل‌گیریِ کمیتۀ کاهشِ خشونت‌های خانواده‌گی، راه اندازیِ کمپاینِ کاهشِ خشونت‌های خانواده‌گی، اشتراک فعال در فعالیت‌ها و کمیته‌هایی که توسطِ نهادهای همکار شکل می‌گیرند، حضورِ پُررنگ در رسانه‌ها و ارتباطِ مستقیمِ با دانشجویان فعال، نظارت از وضعیتِ حقوق بشر در هرات و بررسیِ مشکلاتِ زنان در دستگاه پولیس را از فعالیت‌های مهمِ شبکه در دوسالِ اخیر در زونِ غرب، بر شمرد.

حضور همکارانِ زونِ غربِ شبکه در نشست‌های مهم با نهادهای ملی و بین‌المللی، حضورِ پُررنگ در رسانه‌ها و مشارکت در برنامه‌های مهم و کمیته‌های فعال در سطح زون، نشان‌گرِ اعتمادیست که همکارانِ ما درین زون، کسب کرده اند.

سپس، داکتر نعمت الله همدرد، هم‎آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زونِ شرق، چکیدۀ از کارکردهای دوسالۀ خویش را با شرکت کننده‌گان، ارایه نمود.

داکتر همدرد، فعالیت‌های کاری شبکه را در پنج ساحۀ کاری شبکه که همانا، ظرفیت پروری، هم‌آهنگی، دادخواهی، نظارت از وضعیتِ حقوق بشر و آگاهی‌رسانی است، ارایه نمود.

داکتر همدرد گفت، که گفتمان‌ها، کارگاه‌ها و کنفرانس‌هایی که از سوی شبکه راه اندازی می‌گردد، موردِ توجه و استقبالِ اشتراک کننده‌گان قرار گرفته است و از حضورِ دانشجویان و فعالانِ حقوق بشر در برنامه ها یاد کرد.

دیدگاه‌های نهادهای ناظرِ بین المللی و ارایۀ نتیجۀ مثبت از نظارت ایشان، از نکاتی بود که توسطِ داکترهمدرد، مطرح کرد.

اسماعیل ذکی، هم آهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در حوزۀ مناطقِ مرکزی، با ارایۀ گزارشِ کاریِ دوسالۀ خویش، که نشانگرِ فعالیت و مؤثریتِ شبکه در زونِ مناطقِ مرکزی است، توجه شرکت کننده‌گانِ را به خود جلب کرد. گزارش‌های مذکور، به رویتِ تصاویر ارایه گردید.

اسماعیل ذکی، از نشست‌های مهمِ شبکه در زونِ مناطقِ مرکزی، با معاونِ نمایندۀ سرمنشی سازمانِ ملل متحد، سفیرِ بریتانیا در افغانستان، نمایندۀ سفارتِ آمریکا، پژوهش‌گرانِ بین‌المللی، شهردارِ دایکندی و نهادهای اکادمیک، نام برد.

آقای ذکی، از راه‌اندازی کارگاه‌ها، گفتمان‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی نام برد، که بیشتر در مواردی چون گذار از منازعه، قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و دادخواهی پیرامونِ اصلاحِ نظامِ عدلیِ بامیان، یاد کرد.

حضورِ شبکه از آدرسِ مناطقِ مرکزی، در رسانه های ملی و بین المللی، تدویر و تسهیل‌گریِ تظاهرات و همایش‌ها، یکی دیگر از فعالیت‌های شبکه در این زون شمرده می‌شود. اشتراکِ فعالِ شبکه در کمیته‌ها و ساختارهای ملی در سطحِ زون، نیز خیلی پررنگ است.

آقای ذکی افزود، که مرکز منابعِ شبکه، به آدرسِ پُراهمیتِ دانشجویان، فعالانِ حقوق بشر و دست اندرکارانِ امور، مبدل گشته است همچنان آقای ذکی افزود، که دفترِ بامیان، در راه اندازیِ برنامه ها در روز‌های بین‌المللی و ملی، پیش تاز بوده است.

سپس، منوچهر ابراهیمی، هم‌آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زونِ شمال و شمال‌شرق، چکیده‌یی از کارکردهای دوسالۀ این زون را توضیح داد. راه‌اندازیِ گفتمان‌ها، کارگاه‌ها و کنفرانس‌ها، حضور در رسانه‌های ملی و بین‌المللی، اشتراکِ فعال در کمیته‌ها و نشست‌های مهمِ ملی، ارتباطِ خوب با نهادهای اکادمیک، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با مقامِ ولایت و شورای ولایتی، حضور در برنامه‌های ادبی و هنری را از فعالیت های مهمِ این زون در دوسالِ پسین شمرد.

بوستان ولی‌زی، هم‌آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زونِ جنوب‌شرق، از فعالیت‌های شبکه درین زون نام برد. گزارشی که توسطِ آقای ولی‌زی ارایه گردید، نشان‌گرِ فعالیت مؤثرِ این زون است که در مدتِ بسیار کم، از مؤثریت و نفوذِ خوبی در سطحِ زون، برخوردار گردیده است.

حضور در رسانه‌ها، راه اندازی برنامه‌های مهمِ آموزشی، بررسی از وضعیتِ زندان‌ها، از کارکرد‌های مهمِ این زون پنداشته می شود.

سپس، احمد سیر لعلی، پروگرام آفیسرِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، تعدیلات در استراتیژی شبکه را که در نتیجۀ کارِ سیمینارهای استراتیژیک، که در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۱۲ راه اندازی گردیده بود، به شرکت کننده‌گانِ مجمعِ عمومی پیشکش نمود. شرکت کننده‌گان مجمعِ عمومی، با بحثِ گسترده پیرامونِ بهبودِ برنامه‌های استراتیژیک شبکه بر بنیادِ خواست‌ها و دگرگونی‌های شرایطِ کنونی در افغانستان، پیشنهادات و تعدیلاتِ جدید در استراتیژی شبکه را موردِ تصویب قرار دادند.

سپس آقای ستیز، از کارکرد های متعهدانۀ همکارانِ دبیرخانه، بورد، کمیتۀ عضویت‌پذیری و کمیتۀ اعلامیه‌های شبکه، صمیمانه قدردانی نمود.

بخشِ دومِ برنامه، به انتخاباتِ ساختارهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ویژه شده بود. درین بخش، نهادهای عضو، کارکردهای ساختارهای شبکه، از جمله بوردِ شبکه، کمیتۀ اعلامیه‌ها و کمیتۀ نظارت بر عضویت پذیری را موردِ بررسی قرار داده و کمیتۀ نظارت بر انتخابات را برگزیدند. انتخابات به گونۀ شفاف و دموکراتیک، راه‌اندازی شد و بر بنیادِ این انتخابات، همکارانِجدید در ساختارهای شبکه، انتخاب شدند.

در نتیجۀ این انتخابات، بانو سیلی غفار، رئیسِ مؤسسۀ امداد انسانی برای زنان و کودکان، عبدالودود پدرام، رئیسِ مؤسسۀ حقوق بشر و محو خشونت، عبدالله احمدی، مسؤول برنامه‌های مرکز تعاونِ افغانستان، صدیقه نوروزیان، رئیسِ مؤسسۀ شهروند، زرقا یفتلی، مسؤول برنامه‌های نهادِ تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، به عنوانِ اعضای بوردِ شبکه، انتخاب گردیدند.

در کمیتۀ عضویت پذیری، عبدالصمد حکیمی، زهرا سپهر، روشن محسنی، ابوذر معذوری و آقای نور الله فیضی، توسطِ اشتراک کننده‌گانِ مجمع، انتخاب گردیدند.

در کمیتۀ اعلامیه‌ها و پیام‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، احمد جاوید شکیب، باری سلام، محمد حسین سرامد، داکتر حبیب ننگ و خان‌علی رادمند، با آرای اعضای مجمع عمومی، راه یافتند.

در ختمِ مجمعِ عمومی، آقای ملک ستیز، رئیس هفتمین مجمع عمومی، کارِ نشست را ارزیابی و جمع‌بندی نمود. آقای ستیز، ارزیابی خویش را چنین دسته بندی کرد:

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان برنامه های خویش را بر بنیادِ استراتیژی بروز شده در مجمعِ عمومی شبکه جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان هماهنگ می‌سازد.

اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با استماعِ گزارشِ فعالیت‌های دو سال اخیرِ شبکه، که توسطِ رئیسِ اجرایی شبکه ارایه گردید، از کارکردهای بخش اجرایی حمایت نموده و پیشنهاد نمود تا برنامه‌های مفید بر بنیادِ دریافت‌های بخشِ اجرایی، راه اندازی گردد.

دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، تسهیلاتِ لازم را برای هم‌آهنگی تمامِ ساختارهای شبکه، فراهم نماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، با در نظرداشت یافته‌های گزارش و آموخته‌های کاری خویش، تمرکز بیش‌تر خود را روی هم‌آهنگیِ نهادهای تازه ایجاد، به ویژه در ولایاتِ دور افتادۀ کشور، که شبکه به تازه‌گی در آن جاها فعالیت‌های خویش را آغازنموده است، قرار می‌دهد.

شبکه، به عنوان نهادِملی جامعۀ مدنی، که به منظورِ تعمیمِ ارزش‌های حقوقِ بشر فعالیت دارد،با هم‌آهنگیِ بیش‌تر با نهادهای جامعۀ مدنیِ بین‌المللی، در زمینۀ دادخواهی پیرامون ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان می‌پردازد.

مجمعِ عمومی در فضای هم‌گرایی و هم‌باروی میان نهادهای عضو، به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید