همکاری

گسترش جامعه مدنی و شبکه حقوق بشر ، تبادل اطلاعات عملی و تجربه بین سازمان های عضو و دیگر اعضای ذینفع به منظور ارتقاء سازوکارها و ساختار نهضت حقوق بشر

این سازمان برای بسیج بیشتر سازمانهای جامعه مدنی حقوق بشر افغانستان برای فعالیت در یک شبکه، مبتنی بر همکاری و اعتماد است تا بتواند این شبکه را عامل اصلی ایجاد جنبش حقوق بشر قرار دهد. جنبش حقوق بشر تعامل هدفمندی را بین همه ذی نفعان و شبکه های دولتی و غیر دولتی ایجاد می کند.

 

تقویت و نگهداری دبیرخانه ای که بتواند فرآیندهای لازم را برای ایجاد شبکه پایدار مبتنی بر اعتماد، شفافیت، پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات انجام دهد، می تواند روشها و ابزارهای لازم را برای یک حرکت خوب و مفید حقوق بشری فراهم کند. (تجزیه و تحلیل چارچوب حقوقی و تجدید نظر در قانون، آگاهی و گفتگو با ذی‌نفعان، نظارت بر اساس شاخص ها و کمپاین ها)

البوم ها