اعضای بورد شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

وظیفه اعضای بورد شبکه اطمینان از اجرای موثر و کار آمد استراتیژی شبکه است. این بورد به همین منظور بر  فعالیت های هیأت اجرائیه در کابلو همچنین دفاتر منطقه ای نظارت می کند. این هیأت به گونه دموکراتیک توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شود.

جاوید شکیب

رییس دفتر امتحانات اداره مستقل اصلاحات اداری

محمد نعیم نظری

معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

زهرا سپهر

رییس اجرائی سازمان توسعه زنان و کودکان افغانستان

زمان سلطانی

پژوهشگر عفو بین الملل در آسیای جنوبی

لیا جواد

رییس اجرائی موسسه همبستگی زنان برای عدالت

عبدل ودود پدرام

رییس اجرایی موسسه حقوق بشر و محو خشونت (HREVO)

زمری تمیم

دعوای قضایی و دادخواهی سازمان بین المللی حقوقی افغانستان