شبکه جامعه مدنی و
حقوق بشر

اعضای بورد شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

وظیفه اعضای بورد شبکه اطمینان از اجرای موثر و کار آمد استراتیژی شبکه است. این بورد به همین منظور بر  فعالیت های هیأت اجرائیه در کابل و همچنین دفاتر منطقه ای نظارت می کند. این هیأت به گونه دموکراتیک توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شود.

جاوید شکیب

رئیس دفتر امتحانات اداره مستقل اصلاحات اداری

محمد نعیم نظری

معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

زهرا سپهر

رئیس اجرائی سازمان توسعه زنان و کودکان افغانستان

زمان سلطانی

پژوهشگر عفو بین الملل در آسیای جنوبی

لیا جواد

رئیس اجرائی موسسه همبستگی زنان برای عدالت

عبدل ودود پدرام

رئیس اجرایی موسسه حقوق بشر و محو خشونت
(HREVO)

زمری تمیم

دعوای قضایی و دادخواهی سازمان بین المللی حقوقی افغانستان