هیئت شبکه

civil society & human rights network

اعضای بورد شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

وظیفه اعضای بورد شبکه اطمینان از اجرای موثر و کار آمد استراتیژی شبکه است. این بورد به همین منظور بر  فعالیت های هیأت اجرائیه در کابلو همچنین دفاتر منطقه ای نظارت می کند. این هیأت به گونه دموکراتیک توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شود.

زمان سلطانی

رییس دفتر امتحانات اداره مستقل اصلاحات اداری

زمان سلطانی

معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

زمان سلطانی

پژوهشگر عفو بین الملل در آسیای جنوبی

زهرا سپهر

رییس اجرائی سازمان توسعه زنان و کودکان افغانستان

زهرا سپهر

رییس اجرائی موسسه همبستگی زنان برای عدالت

زهرا سپهر

رییس اجرایی موسسه حقوق بشر و محو خشونت (HREVO)

زهرا سپهر

مدیر دعوای قضایی و دادخواهی سازمان بین المللی حقوقی افغانستان (ILFA)

بستن منو