پیامِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در پیوند با ممانعتِ افتتاح و نمایشِ فلمِ «مدرسه»

CSHRN-Logo

به نامِ آفرینشگرِ زیباییها

پیامِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در پیوند با ممانعتِ افتتاح
و نمایشِ فلمِ «مدرسه»

۲۵ میزان ۱۳۹۰ خورشیدی

کابل ـ افغانستان

با تأسف اطلاع گرفتیم، که از افتتاح و پخشِ فلمِ «مدرسه»، از کارکردهای کارگردانِ موفقِ کشور، اسد سکندر، ممانعت صورت گرفته است.

این فلم، بازتاب دهندۀ دشواریهای زندگیِ شهروندانِ افغانستان، که در کشورِ همسایه ـ ایران ـ به عنوانِ مهاجر و پناهنده زندگی میکنند، میباشد.

فلمِ مدرسه، که با معیارهای قبول شدۀ قوانینِ ملیِ افغانستان، ترتیب شده است، به هیچ صورتی برخلافِ موازین و هنجارهای قوانینِ ملی و بین المللی نبوده و برای بهبودِ وضعیتِ پناهندگان و مهاجرینِ افغان در کشور های همسایه، طرحریزی گردیده است. این فیلم، که از دیدگاه هنری و اجتماعی، پیامِ ویژه یی به دست اندرکارانِ امور دارد، میتواند نقشِ ارزنده یی را در پرداخت به مسایلِ اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.

ممانعت از افتتاح و نشرِ فلمِ «مدرسه»، برخلافِ «کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی»، به ویژه در تقابل با ماده های بیستم و بیست و یکم آن کنوانسیونِ معتبر میباشد.

از سوی دیگر، ممانعتِ نشر این فلم، تخطی از «قانونِ رسانه های همگانی» و ارزشهای قانونِ اساسیِ افغانستان نیز به حساب می آید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که متشکل از نود و دو نهادِ فعال در زمینۀ حقوق بشر در کشور میباشد، از ادارات و مراجعِ مسؤول، به ویژه از وزارتِ اطلاعات و فرهنگِ کشور میخواهد تا زمینه را برای افتتاحِ این فلم مساعد گردانیده و از هرنوع تهدید، در برابرِ آزادیِ بیان و آزادیِ رسانه ها، جلوگیری نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید