پیامِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ دادگر و توانا

پیامِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان

۹ دلو ۱۳۸۹

کابل ـ افغانستان

با کمالِ تأسف اطلاع یافتیم، که در حادثۀ انتحاریِ مؤرخ ۸ دلوِ ۱۳۸۹، که در محلۀ وزیر اکبر خانِ شهرِ کابل، به وقوع پیوست، عده یی از هموطنانِ بیگناه ما به شهادت رسیدند. در این جمع، همکارِ ارزشمند، خانم حمیده برمکی، عضوِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان نیز با پنج تن از اعضای خانوادۀ خویش، جامِ شهادت نوشیدند، انالله و انا الیه راجعون.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، این عملِ وحشیانه را با شدتِ تمام تقبیح نموده و آن را بر ضدِ تمامِ ارزشهای انسانی میداند.

مطابقِ دینِ مبینِ اسلام، قوانینِ بین المللی، قوانینِ ملی و ارزشهای انسانی، قتلِ انسانهای بیگناه، یک عملِ نابخشودنی و ضدِ بشری پنداشته میشود. همچو اعمال، روندِ صلح پروری و ایجادِ فضای همدیگر پذیری را شدیداً صدمه زده و بر روانِ اجتماعِ افغانستان، به صورتِ کُل، لطمۀ شدیدی وارد مینماید.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در حالی که به اعضای خانوادۀ شهدا و زخمیهای این حادثۀ دردناک تسلیت میگوید، همدردی عمیقِ خویش را با همکارانِ گرانقدر در کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، ابراز مینماید.

مرگِ نا به هنگامِ خانم حمیده برمکی، ضایعۀ بزرگی در خانوادۀ حقوقِ بشر، نهادهای جامعۀ مدنی و فعالان و مدافعینِ ارزشهای حقوقِ بشر، محسوب میشود.

از خداوندِ منان، ضمنِ این که برای شهدا، بهشتِ برین و برای زخمیها، صحتِ عاجل استدعا مینماییم، برای بازمانده گان این حادثۀ المناک، صبر و شکیبایی خواهانیم.

مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر

دیدگاهتان را بنویسید