پیام سمپوزیم تحلیلی حقوق بشردر پیوند با راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی

CSHRN-Logoبه نامِ خداوندِ مهربان

پیام سمپوزیم تحلیلی حقوق بشردر پیوند با راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی

جوزای ۱۳۸۸ ، برابر با ۲۵ می ۲۰۰۹
شهر هرات

خشونت، به عنوان یک پدیدۀ ناهنجار اجتماعی، راه را برای تخطی های حقوق بشر از خانواده به جامعه هموار می سازد. خشونت خانواده گی، ضربات مدحشی را به ایجاد ساختار اجتماعی که بر بنیاد حقوق بشر متکی است، وارد می نماید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در نتیجۀ گفت و شنودهای مفیدی که با نهادهای مدنی، روشنفکران و فعالین حقوق بشر در شهرهرات داشت، تصمیم گرفت تا برنامه های مفیدی را در راستای آگاهی دهی و اطلاع رسانی در زمینۀ کاهش خشونت خانواده گی در هرات، راه اندازی نماید.

سمپوزیم تحلیلی راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی در هرات، به منظور تحلیل و پژوهش پیرامون عوامل و راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی در شهر هرات دایر گردید.

شرکت کننده گان این سمپوزیم، که دربرگیرندۀ دانشمندان، نماینده گان جامعۀ مدنی و نماینده گان دولت افغانستان در این شهر بود، نکات زیر را به عنوان مؤلفه های مهم کاهش خشونت های خانواده گی، برجسته کردند.

•  نبود برنامه های سالم فعال سازی نقش زنان در جامعه، یکی از عوامل مهم خشونت ها در خانواده ها به حساب می آید. شرکت کننده گان این سمپوزیم به این باوراند، که دولت افغانستان در حمایت جامعۀ بین المللی، جامعۀ مدنی، سکتورهای خصوصی و سکتور سیاسی جامعه، با ایجاد گفت و شنودهای سازنده، برنامه های مفیدی را در زمینۀ فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در شهر هرات، راه اندازی نماید؛

•  از مهمترین عناصری که می تواند، در این زمینه، خشونت را کاهش بخشد، ایجاد چهارچوبه های حقوقی است. هر چند افغانستان، متعهد به قوانین حقوق بشر بین المللی در زمینۀ رفع خشونت خانواده گی می باشد؛ امّا قوانین ملی کشور، در این زمینه، دچار کمبودیهایی است، که نیاز به توجه جدی دارد.

شرکت کننده گان این سمپوزیم، توجه نهادهای قانونگذار کشور را، در هم آهنگی و گفت و شنود سازنده با نهادهای مدنی، روشنفکران، رسانه ها، سکتور سیاسی و سکتور اقتصادی کشور، جلب نمودند؛

•  کاهش خشونت در خانواده، به اطلاع رسانی و برنامه های مفید و سازندۀ آموزشی از طریق رسانه ها و نهادهای آموزش و پرورش، در همکاری با روشنفکران و جامعۀ مدنی، نیاز دارد. شرکت کننده گان این سمپوزیم، طی مقاله های تحلیلی خویش، توجه جامعۀ رسانه یی، اداره های دولتی آموزش و پرورش، جامعۀ مدنی افغانستان و روشنفکران فعال کشور را، در تهیۀ برنامه های آموزشی، جلب کردند؛

•  دراین سمپوزیم، تحلیلگران و پژوهشگران، در مقاله های خویش، از خشونتهای ساختاری نام بردند و گفتند که خشونتهای خانواده گی، پیام زشت را شامل ساختارهای سیاسی کشور می سازد. محققین، در این سمپوزیم، عوامل خشونتهای ساختاری را برجسته ساخته و تأکید کردند که باید علمای دینی و روشنفکران کشور، برای رفع خشونت ساختاری، برنامه های گستردۀ رسانه یی را راه اندازی نموده و در گفتگوها با مسؤولین امور در دولت هم آهنگی نمایند. هم آهنگی همچو برنامه ها، باید از طریق جامعۀ مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر دست اندرکاران امور، راه اندازی گردد.

همچنان، دانشمندان، بر نقش نهادهای دولتی، که تأمین کنندۀ حقوق شهروندی در جامعه استند، تأکید کردند و تقاضای همکاری و همدیگرپذیری نمودند.

شرکت کننده گان این سمپوزیم، بر نقش پولیس، اداره های عدلی و قضایی، اداره های تحقیقات حقوقی، نماینده گی وزارت امور زنان، نماینده گی وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مرکز هم آهنگی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زون غرب، تأکید کردند؛

•  پژوهشگران این سمپوزیم، به این باور رسیدند که دولت افغانستان، همراه با نهادهای اکادمیک و پژوهشی کشور، برای راهیابی رفع خشونت خانواده گی در ادبیات کشور نیز برنامه ریزی نمایند. در این زمینه، باید دانشگاه هرات، همراه با نهادهای مدنی، رسانه ها و سایر بازیگران امور، تلاشهای گسترده نمایند، تا ادبیات خشونتزا، جایش را به ادبیات حق محور، که مماثل فرهنگ حقوق شهروند است، بگذارد.

•  دفتر هماهنگی زون غرب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با استفاده از پیامدهای این سمپوزیم، کتاب آموزشی یی را، که تعریف خشونت، عوامل خشونت و چی باید کردهایی پیرامون خشونت را دربر می گیرد، به دست نشر خواهد سپرد. این کتاب آموزشی، نتیجۀ کار گروه کاری، که به نماینده گی از نهادهای مدنی و متخصصین امور، در تهیۀ کتاب اشتراک می کنند، خواهد بود. این کتاب آموزشی، برای راه اندازی برنامه های آموزشی و آگاهی دهی، در سطح شهر و ولایت هرات استفاده خواهد شد. این کتاب، زمینه هایی را برا ی پیگیری برنامه های بعدی، که در مشارکت با نهادهای دولتی، جامعۀ مدنی، روشنفکران و مدافعین حقوق بشر راه اندازی می گردد، مساعد خواهد ساخت و در سایر نقاط افغانستان نیز، ار طریق شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تعمیم خواهد یافت.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان مصمم است، با راه اندازی برنامه های مفید، همراه با دیگر نهادهای جامعۀ مدنی و هم آهنگ با دست اندرکاران امور دولتی، نهادهای اکادمیک و نهادهای رسانه یی، برای کاهش خشونت خانواده گی در هرات، راههای بیرون رفت را مطرح نموده، در همکاری و همباوری با ایشان، برنامه های لازم را راه اندازی نماید.

مقاله های تحلیلی که در این سمپوزیم پیشکش شد، همراه با دیدگاهها و پیشنهادهای مفید شرکت کننده گان، راههای مفید و سالمی را در اجرای این برنامه ها مشخص ساخت.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با ابراز سپاس بی پایان، از پژوهشگران و دانشمندان کشور می طلبد، تا ما را همکاری نموده و برای این کارزار مفید، منسجم گردند.

مقاله های تحلیلی و پژوهشی این سمپوزیم، در برنامه های رادیویی شبکه (صدا)، ویب سایت و نشرات چاپی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به نشر خواهند رسید.

با سپاس
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
و شرکت کننده گان

«سمپوزیم تحلیلی حقوق بشر در پیوند با راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی در ولایت هرات»

دیدگاهتان را بنویسید