پیام سمپوزیم تحلیلی «رسانه ها، دسترسی به اطلاعات و انتخابات» شهر مزار شریف

CSHRN-Logo

به نامِ خداوندِ مهربان

پیشنویس این پیام توسط گروه تدارک، در جریان کار سمپوزیم، تهیه گردیده است. این پیام، دیدگاههای ناشی از مقاله ها و نظریات پیرامون آن را انعکاس میدهد.

پیام سمپوزیم تحلیلی «رسانه ها، دسترسی به اطلاعات و انتخابات»
شهر مزار شریف

دهم جوزای۱۳۸۸، برابر با ۳۱ می ۲۰۰۹

دسترسی به اطلاعات، یکی از موازین مهم ایجاد جامعۀ دموکراتیک به حساب می آید. دسترسی به اطلاعات، باعث ایجاد ادارۀ سالم برای خدمات اجتماعی شهروندان می گردد. حق دسترسی به اطلاعات از پیش زمینه های مهم حقوق بشری هر شهروند است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای نهادینه شدن مفاهیم و ارزشهای دموکراتیک در کشور، حق دسترسی به اطلاعات را به یکی از مؤلفه های مهم ستراتیژیک خویش مبدل نموده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پس از راه اندازی برنامه های مشورتی گسترده در سطح کشور، از جمله برنامه یی که در سال ۲۰۰۶، با اشترک ۷۶ نماینده از تمام ولایات کشور، با اشتراک متخصصین ملی و بین المللی راه اندازی گردیده بود، به این باور رسید که حق دسترسی به اطلاعات، نیازمندی مهم برای رسیدن به موازین حقوق مدنی و سیاسی است.

کنفرانس ملی حق دسترسی به اطلاعات در ولایت بامیان، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با اشتراک نمایندگان جامعۀ مدنی سایر ولایات کشور، راه اندازی گردیده بود، نمایانگر آن است که شهروندان افغانستان، برای دسترسی به اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می تواند رابطۀ شهروندان با دولت را به مراتب بهبود بخشد.

سمپوزیم تحلیلی امروز در زمینۀ حق دسترسی به اطلاعات، با اشتراک تحلیگران و پژوهشگران شهر مزار شریف، زمینه های مفیدی را برای راهیابی به برنامه های سالم، مهیا گردانید.

این سمپوزیم، با ارایۀ مقاله های پژوهشی، نکات زیر را مورد بحث و ارزیابی قرار داده، پیشنهادهایی را مطرح نموده است:

•  پژوهشگران این سمپوزیم، نقش رسانه ها را در تأمین اطلاعات برای شهروندان مهم دانسته و خواستار ایجاد میکانیسمهای مفید در اجرای این برنامه، میان رسانه ها و ادارۀ عامه، گردیدند. پژوهشگران به این باور اند که باید ادارۀ عامه، برنامه های خویش را، با شفافیت تمام، از طریق رسانه ها، در دسترس شهروندان قرار دهد؛

•  این سمپوزیم تحلیلی، دیدگاههای حقوقی دسترسی به اطلاعات را مورد تحلیل قرار داده و آن را یکی از مؤلفه های مهم کانونهای حقوق بشری دانسته است. پژوهشگران این سمپوزیم به این باورند که حق دسترسی به اطلاعات، بستر تأمینات حقوق بشری را هموار می سازد؛

•  پژوهشگران این سمپوزیم، برای بیرون رفت از فساد اداری و تأمین شفافیت، دولت را به ارایۀ اطلاعات مستمر، دعوت نمودند. شرکت کنندگان این سمپوزیم معتقد اند که اطلاع رسانی گسترده در زمینه های برنامه های اقتصادی و ستراتیژیهای ناشی از آن می تواند به راهکار مفیدی برای کاهش فساد اداری مبدل گردد؛

•  شرکت کنندگان این سمپوزیم به این باور اند، که تأمین حق دسترسی به اطلاعات، باعث ایجاد زمینه ها برای شهروند آگاه می گردد و این آگاهی برای ایجاد فضای شفاف و عادلانۀ انتخابات کمک می نماید. شهروند آگاه، باعث ایجاد دموکراسی آگاهانه در بستر اجتماعی کنونی کشور می گردد؛

•  شرکت کنندگان این سمپوزیم، همنوایی خویش را با ایجاد قانون دسترسی به اطلاعات ابراز داشتند. تحلیلگران این سمپوزیم تأکید نمودند که جامعۀ مدنی افغانستان، ابتکار نخستین پیش زمینه های ایجاد قانون دسترسی به اطلاعات را، در همنوایی و همکاری با سایر سکتورهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و با هم آهنگی نهادهای قانونگزار کشور، به دست گرفته و طرح آن را آغاز نمایند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، همراه با نهادهایی که در زمینه های حقوق بشر، تأمین دموکراسی و تعمیم فرهنگ حاکمیت قانون در کشور فعالیت دارند، پیامدهای این سمپوزیم را در برنامه های کاری خویش گنجانیده، از تحلیلها و پژوهشهای انجام شده توسط این محققین استفادۀ شایان خواهد کرد و برنامه های لازم را، برای نخستین گامهای طرح قانون دسترسی به اطلاعات، ترتیب خواهد داد.

مقاله های پژوهشی و تحلیلی این سمپوزیم و دیدگاههای ناشی از آن، از سوی برنامه های رادیویی «صدا»، ویب سایت و نشرات چاپی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به دست نشر خواهند رسید.

با سپاس
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
و شرکت کننده گان
«سمپوزیم تحلیلی رسانه ها، دسترسی به اطلاعات و انتخابات»  

دیدگاهتان را بنویسید