پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در رابطه به کنفرانس کابل

CSHRN-Logoبسم الله الرحمن الرحیم

پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در رابطه به کنفرانس کابل

حمل ۱۳۸۹ خورشیدی، برابر با مارچ ۲۰۱۰ میلادی

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در هم آهنگی با نهادهای عضو خویش، که در راستای تعمیم فرهنگ حقوق بشر و ترویج جامعۀ مدنی بر مبنای دموکراسی فعالیت دارند، دیدگاهها و توقعات نهادهای جامعۀ مدنی را جمعبندی نموده است. این پیام در نتیجۀ گفت و شنود با نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و راه اندازی برنامه های تحلیلی در کابل و ولایات کشور، تهیه گردیده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به عنوان نهاد چتر برای نهادهای حقوق بشری، رسالت خود میداند تا این دیدگاهها را به نهادهای سیاستگذارِ ملی و بین المللی پیرامون تأمین امنیت و صلح پروری در کشور، ارایه دهد.

مهمترین نکاتی، که نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان به آن تأکید دارند، به گونۀ مؤجز چنین جمعبندی میشود:

•  تقویت دیالوگ سازنده به منظور هماهنگی بیشتر میان ستراتیژی صلح پروری سازمان ملل و ستراتیژی های منطقه یی و بین المللی پیرامون افغانستان؛

•  هماهنگی بیشتر و مستمر در تأمین دیالوگ سازنده میان جامعۀ مدنی و دولت، به ویژه شورای امنیت ملی، که تدوین کنندهً سیاست امنیت ملی و خارجی افغانستان میباشد، پیرامون جنگ زدایی و امنیت پروری؛

•  عدالت، پیش زمینۀ مهم صلح پروری است و عدالت انتقالی نباید قربانی معاملات سیاسی گردد؛

•  ایجاد شفافیت درمیکانیسم صلح پروری؛

•  راه اندازی پژوهش کارشناسانه پیرامون آسیب شناسی منازعه و ایجاد راههای صلح پروری در افغانستان؛

•  شکلدهی گفت و شنود ملی پیرامون صلح پروری در افغانستان بر مبنای اجماع ملی و مشروعیت برنامه های صلح پروری؛

•  تحکیم حاکمیت قانون، پیش زمینۀ مهمی برای صلح، امنیت و ثبات؛

•  تأمین حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه، با درنظرداشت تعهدات بین المللی؛

•  تمرکز بیشتر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد میکانیسمهای نظارتی بر تطبیق آن؛

•  تمرکز بیشتر بر نقش فعال زنان در سیاستگذاری های صلح پروری در افغانستان؛

•  استحکام دموکراسی اجتماعی و گسترش نهادهای دموکراتیک، به عنوان مفیدترین میکانیسم حکومت داری خوب و صلح پروری در افغانستان.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، آرزومند است تا این دیدگاهها به دستورِ کار کنفرانس کابل، گنجانیده شود و بر مبنای آن، برنامه های مفید راه اندازی گردد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای تعمیم صلح، در حمایت از برنامه های صلح پروری برمبنای ارزشهای حقوق بشر، دموکراسی، جامعۀ مدنی و حاکمیت قانون در کشور فعالیت میکند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید