پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری در کشور

CSHRN-Logo

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری در کشور

آزادی، یکی از نعمات بزرگ خداوندی و یکی از ارزشهای مهم حقوق بشریست. دموکراسی، به معنای استفاده از آزادی و انتخاب است. آزادی در انتخاب، مهمترین مؤلفۀ حقوق بشری به شمار میرود. درین روزها شهروندان مستحق به آزادی و دموکراسی در کشور عزیز ما، شاهد برآورده شدن یکی از بزرگترین آرزوهای خویش، یعنی انتخاب رهبری کشور استند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با کمال مسرت و سرفرازی، ازین روز تأریخی در کشور استقبال نموده، نکات زیر را اعلام میدارد:

•  انتخابات، مشروعیت نظام را مطرح مینماید. هرنوع جعلکاری در انتخابات، مشروعیت نظام را خدشه دار ساخته و باعث درهم ریختن جریان دولت سازی و ملت شدن در افغانستان میگردد. بناءً، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از نهادهای مسؤول در زمینۀ انتخابات میطلبد تا از هر نوع جعلکاری در زمان راه اندازی انتخابات و شمارش آرا جلو گیری نمایند؛

•  تساهل، شکیبایی، احترام به حقوق بشری شهروندان و رعایت فرهنگ دموکراسی در روز انتخابات باعث میگردد تا مردم به انتخابات باورمند گردند و آن را به عنوان مهمترین عامل برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به رسمیت بشناسند؛ بناءً، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمام نامزدها، ستادهای انتخاباتی و گروههای مبلغین شان مصرانه میطلبد تا به آرای مردم احترام بگذارند و از هر نوع تشنج، که باعث تخریش ذهنیت اجتماعی میگردد، جلوگیری نمایند. اعتراض در برابر تخلف، حق هر شهروند افغانستان است؛ امّا اعتراضها نباید ثبات و امنیت اجتماعی و فردی افراد جامعه را صدمه زند؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمام ناظران ملی و بین المللی میطلبد تا دیدگاههایشان را از جریان انتخابات، از طریق رسانه های جمعی، هرچه زودتر، به شکل شفاف و به زبان ساده، به مردم افغانستان مطرح نمایند. افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد. با آموختن از تجارب جهان و به ویژه کشورهای همسایه، شفافیت و گزارشدهی ناظران ملی و بین المللی، باید به موقع و بدون تعلل، در خدمت شهروندان کشور قرار گیرد؛ تا هرنوع سوء تعبیرها و سوء تفاهمها را مانع گردد؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمام نیروهای امنیتی و نیروهای درگیر در منازعات افغانستان میطلبد تا به انتخاب مردم و این روز با اهمیت در فضای سیاسی و اجتماعی کشور ارج گذارند و از هرنوع برخوردها و شورشها جلوگیری نمایند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که رسیدن به قدرت سیاسی، فقط و فقط میتواند از طریق مبارزات و کمپاینهای سیاسی صورت گیرد، نه جنگ و منازعه؛ پس انتخابات، این فضا را برای تمام نیروهای سیاسی کشور مهیا میگرداند و تمام نیروهای سیاسی کشور، باید به این اصل مهم ارجگذاری نمایند؛

•  آزادی رسانه ها، یکی از مهمترین اصول حقوق مدنی برای شهروندان است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از تمام رسانه های دولتی و خصوصی میطلبد تا ارادۀ ملی مردم افغانستان را احترام گذاشته و به تعمیم فرهنگ حق سیاسی شهروندان برای ترویج ارزشهای حقوق بشر در کشور بپردازند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باوراست، که مردم کشور ما در برابر آزمون بزرگ تأریخ خویش قرار گرفته است . مشارکت در انتخابات، تمرین مهمی برای ترویج دموکراسی و تعمیم فرهنگ حقوق بشر در کشور است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان با راه اندازی برنامه های رسانه یی، پخش و نشر مقاله ها و رساله ها، راه اندازی کمپاینها، گفت و شنودهای سازنده، سمپوزیمها و برنامه های آموزشی در پیوند با انتخابات در سراسر کشور، سهم خویش را ادا نموده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، همراه با نهادهای عضو خویش، با شرکت فعال در انتخابات، امیدوار است تا این روز در فضای آرامش و امنیت راه اندازی گردد.

به امید تعمیم دموکراسی در کشور

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

۱۹ اسد ۱۳۸۸ خورشیدی، برابر با۱۰ اگست ۲۰۰۹ میلادی

کابل، افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید