پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به انتخابِ خانم طیبه خاوری، به عنوانِ رئیس شورای ولایتی بامیان

CSHRN-Logo

پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
در پیوند به انتخابِ خانم طیبه خاوری، به عنوانِ رئیس شورای ولایتی بامیان

۲ قوس۱۳۹۳ خورشیدی، برابر با ۲۳نوامبر۲۰۱۴ میلادی

کابل ـ افغانستان

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان خرسند است که مردم شریف و آزادۀ بامیان، با سهم‌گیری پُرشور و فعال در انتخابات ۱۳۹۳ خورشیدی، نماینده‌گان خویش را برای عضویت در شورای ولایتی بامیان، برگزیدند.

     انتخابات، یکی از مهمترین ارکانِ دموکراسی است و مردم با رفتن به پای صندوق‌های رأی، نقش و مسؤولیتِ مهم و اساسیِ خویش را برای گزینشِ افراد و شخصیت‌های برجسته، در پُست‌ها و نهادهایی که ممثلِ ارادۀ جمعیِ شهروندان شمرده می‌شوند، ایفا می‌کنند.

     شوراهای ولایتی، از جمعِ نهادهای دموکراتیکی است که اعضای آن با ایفای نقشِ مهم و سازندۀ خویش، «قدرت» را به «اقتدارِ مشروع»، مبدل می‌سازند. حضورِ افراد و شخصیت‌های پاک، با درک و متعهد در نهادهای ممثلِ ارادۀ جمعی، پویایی و کارایی این نهادها را تضمین نموده، بر میزانِ رضایتِ شهروندان و استمرارِ مشروعیتِ نظام، اثرِ مستقیم می‌گذارد.

     اعضای محترمِ شورای ولایتیِ بامیان، با گزینشِ خانم طیبه خاوری به عنوان رئیس شورای ولایتیِ این ولایت، ظرفیتِ دموکراتیک و ارادۀ مدنیِ خویش را به نمایش گذاشتند و افتخارِ انتخابِ خردمندانۀ نخستین زن را در ریاستِ شورای ولایتی، به نامِ ولایتِ باستانیِ بامیان، ثبت کردند.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، گزینشِ خانم طیبه خاوری را به این سِمت، عبور از برخوردهای صوری و شکلی با زن دانسته، آرزو می‌برد که این گزینش، آغازِ خجسته‌یی باشد در راستای استحکامِ نقش و مشارکتِ واقعیِ زنانِ توانای کشور.

     ما، ضمنِ قدردانی از تمامیِ اعضای شورای ولایتی بامیان، از این انتخابِ نیک و به‌جا حمایت نموده،با کمالِ صراحت و صداقت اعلام می‌داریم که همکاری‌های سالم و سازندۀ خویش را با خانم طیبه خاوری و نهادِ محترمِ شورای ولایتیِ بامیان، استحکامِ بیشتر می‌بخشیم.

به امید فرداهای روشن و تابناک!

محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید