پیـــام دکتـــور سید مخــدوم رهیـــن وزیر اطلاعات و فرهنگ ج.ا.ا به دومین سمپــوزیم تحلیلی پیرامــون «دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تأمین دموکراسی و ترویج فرهنگ حقوق بشـــر»

بسم الله الرحمن الرحیم

حضار گرانقدر، هم مسلکان ارجمند!

خانمها، آقایان!

Statement06-30از اواخر دهۀ دوم قرن حاضر خورشیدی، که یک ارگان مستقل دولتی به نام «ریاست مستقل مطبوعات» ادارۀ رادیو، تیاتر و چند روزنامۀ دولتی و دو سه مؤسسۀ فرهنگی دیگر را عهده دار بود، تا آغاز دهۀ چهل، که این ریاست مستقل، به سطح وزارت ارتقا یافت، بسیاری از نخبه گان کشور را عقیده بر آن بود که یک عنصر بسیار اساسی و مهم در نام این ارگان بازتاب ندارد. این عنصر اساسی عبارت بود از «اطلاعات» و اطلاع رسانی.

به همین علت، بعد از ارتقای آن ریاست به وزارت، آن کمبود اساسی را جبران کردند و وزارت نوبنیاد را «وزارت اطلاعات و کلتور» نامیدند.

در طول چند دهه، و امروز نیز یکی از مهمترین ریاستهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست عمومی آژانس باختر میباشد. با ازدیاد یافتن نشرات رادیو و بعد با آغاز نشرات تلویزیونی در کشور، ژورنالیستان ورزیده و تحصیل یافته درک نمودند که انجام دادن وظیفۀ بسیار مقدس و مهم اطلاع دهی و آگاهی دهی به مردم وطن، به پخش اخبار خلاصه نمیشود، بلکه راپورتاژها، برنامه های علمی و ادبی، دیالوگها، فلمهای مستند و مصاحبه ها و دهها زمینۀ دیگر در وسایل اطلاعات و فرهنگ جمعی میتوانند به مثابۀ ابزار یا وسیله های اطلاع دهی و آگاهی دهی به خدمت گرفته شوند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ با درک اینکه در شرایط موجود کشور، گسترده ساختن دامنۀ اطلاع رسانی به ذرایع مختلف در ترویج و نهادینه ساختن دموکراسی و تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر، نیاز عصر ماست، به انحصار مطبوعات و رسانه های صوتی و تصویری خاتمه بخشید و حتی آزانس های خبری غیر دولتی را نیز مجال فعالیت داد.

ما طی چند ماه گذشته، در دو سیمینار، هم دربارۀ رسانه ها و هم دربارۀ دموکراسی، در واقع سعی نمودیم رابطه های دموکراسی را با آزادی بیان برجسته کنیم.

به شما شادباش و آفرین میگویم، که یک بار دیگر، از طریق این سمپوزیم، رابطه های منطقی و بسیار طبیعی اطلاع دهی را با دموکراسی و حقوق بشر، برجسته مینمایید.

بازنمایی رابطه های مشترک میان رسانه ها و اطلاع رسانی و دموکراسی و حقوق انسان، در هر فرصتی که میسر شود و از سوی هر نهادی که صورت بگیرد، از دیدگاه ما کاریست ارجمند و قابل ستایش.

ما معتقد هستیم که چنین روشنگریها ما را در کارمان ممد و مددگار است و در راستای همان اهدافی است که ما پیشرو داریم.

وزارت اطلاعات و فرهنگ، از ابتکار شما در جهت تهیۀ پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات حمایت نموده، همکاری خواهد نمود تا این پیشنویس، مراحل قانونی خود را طی نماید و عملاً از سوی هر نهاد فرهنگی و رسانۀ آزاد مورد استفاده قرار گیرد.

دوستان عزیز!

برای تحقق دموکراسی، دسترسی مردم وطن به اطلاعات و آگاه ساختن مردم از حقوق شان، ما و شما همه وظیفه داریم به گونۀ دوامدار کار کنیم.

امیدوار هستیم سلسلۀ این سمپوزیمهای شما در مرکز و ولایات کشور همچنان ادامه یابد.

کامگار و پیروزمند باشید

دیدگاهتان را بنویسید