کتابِ مبانی فکری عرصۀ حکومتداری از چاپ برامد

مهدی زرتشت

Article08-16-1نامِ کتاب: مبانی فکری عرصۀ حکومتداری
نویسنده: علی پیام
تأریخِ نشر: بهارِ ۱۳۹۰
نوبتِ چاپ: اول
چاپ: چاپخانۀ بهیر، کابل، افغانستان
ناشر: نویسنده
تمویلِ مالی: بودجۀ PBGF
قیمت: ۳۰۰ افغانی
تعدادِ صفحات: ۵۴۴ صفحه

این کتاب، ناظر است بر بخشهایی از استرات‍ژی انکشافِ ملی، که سکتورهایی چون حکومتداری، حاکمیتِ قانون و حقوقِ بشر، سکتورِ زیربنا و سکتورِ امنیت را موردِ بحث قرار میدهد. کتاب، از اجزای زیر تشکیل شده است:

تعاریف و مبانی حکومتداری و سکتورِ حکومتداری با بخشهای حقوقِ شهروندی در اسنادِ تقنینی افغانستان و اسنادِ لازم الرعایۀ بین المللی، بررسی مجازاتِ اعدام (سلبِ حیات) در اسنادِ تقنینی افغانستان و اسنادِ لازم الرعایۀ بین المللی، چارچوبهای روابطِ مسلمانِ افغانستانی با غیرِمسلمان، حقِ رجوعِ مؤثر، عدالتِ انتقالی در گذرِ نظامِ سیاسی افغانستان، عرصه های عدالت و قضا، مانندِ سلبِ آزادی و مسایل و مبانیِ سلبِ آزادی، اطالۀ دادرسی در دستگاه قضایی افغانستان، روشهای حل و فصلِ عرفی و مطابقت با معیارها و روشهای مؤثرِ کشورهای دیگر، بررسی مبانی رشوت در اسنادِ تقنینی افغانستان، بررسی موافقتنامه های افغانستان در عرصۀ بین المللی، مباحثی چون تکتهای لاتری، قاعدۀ لاضرر در قانونِ مدنِ افغانستان، بررسی حریمِ ملکیت، و همچنین سکتورِ زیربنا، چارچوبهای حقوقی شهرداری افغانستان و سکتورِ امنیت، چون تعاریف و وظایفِ پولیس و جایگاه آن در اسنادِ تقنینی کشور و بررسی جرمِ سیاسی با رویکردِ قانونِ جرایم علیه امنیتِ داخلی و خارجی افغانستان.

کتابِ حاضر، در عینِ حالی که مسایلِ سکتورِ حکومتداری، زیربنا و امنیت را به طورِ راهبردی به بحث گرفته است، نقدِ تفکرِ حکومتداری و اندیشۀ سیاسی نیز هست. بی گمان، برخی از مباحثِ این کتاب، آنهم به طورِ جدی، برای اولین بار در قالبِ کتاب، در افغانستان ارایه میگردد. این کتاب، علاوه بر روحیۀ تجربیاتِ نویسنده، اثرِ تحقیقی و پژوهشی است.

نویسنده، چند سالی است که به حیثِ کارشناسِ تقنین و قوای مسلح، کارشناسِ حکومتداری و توسعه، ایفای وظیفه کرده است و همچنین، در عرصه های عدالتِ انتقالی و نظارت و بررسی از تخطیهای حقوقِ بشر، فعالیتِ رسمی داشته است. بناءً، این کتاب، توأم است با روحیۀ تحقیقی و تجربیاتِ کاریِ نویسنده.

این کتاب، براساسِ چارچوبهای روش استوار است. امید است که بتواند برای کلیه حکومتداران و پژوهشگران و اهالیِ فرهنگ، مفید واقع شود. از نویسنده، پیش از این، سه کتابِ دیگر، مانندِ کتابهای «سنگِ ملامت» (کارِ مشترک)، «قطعه یی از بهشت» و «حقوقِ اقتصادیِ زن» چاپ شده است. وی در حالِ حاضر، چهارِ کتابِ دیگر آمادۀ چاپ دارد.

نویسنده، در مدتِ کارِ نویسندگی اش، برندۀ جوایزِ متعددی است، مانند: برندۀ جایزۀ اولِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگِ افغانستان، برندۀ جایزۀ ادبی یلدا، برندۀ جایزۀ جشنوارۀ بین المللی طوبی، برندۀ جایزۀ بین المللی کنگرۀ شعر و داستان.

همچنین، وی دارندۀ مجسمۀ بلورین، دیپلومِ افتخار و لوحهای تقدیر از جشنواره های ملی و بین المللی است.

نویسنده، فارغ التحصیلِ مقطعِ فوقِ لیسانس (ماستری) است و فعلاً به عنوانِ کارشناسِ حکومتداری و توسعه، ایفای وظیفه میکند.

برای آقای پیام موفقیتهای بیشتر آرزو میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید