شبکه جامعه مدنی و
حقوق بشر

امار مبتلایان به کوید ۱۹ در جهان
  • تایید شده: 652,118,559
  • فوت شده: 6,654,066
  • بهبود یافته: 628,202,423
امار مبتلایان به کوید ۱۹ در افغانستان
  • تائید شده: 206,465
  • فوت شده: 7,839
  • بهبود یافته: 184,179

گزارش های کرونا

چگونه‌گی مبارزه دولت با کرونا‌؛ تهدیدات امنیتی و کمبود امکانات صحی نگران‌کننده است
از آغاز تطبیق برنامه دسترخوان ملی در سراسر کشور، تهدیدات امنیتی همواره یکی از موانع اجرای این برنامه در ولایت‌های گوناگون بوده است. این تهدیدات در چندین ولایت باعث توقف‌…