شبکه جامعه مدنی و
حقوق بشر

امار مبتلایان به کوید ۱۹ در جهان
  • تایید شده: 199,620,791
  • فوت شده: 4,249,440
  • بهبود یافته: 180,108,600
امار مبتلایان به کوید ۱۹ در افغانستان
  • تائید شده: 148,572
  • فوت شده: 6,804
  • بهبود یافته: 100,036

گزارش های کرونا

چگونه‌گی مبارزه دولت با کرونا‌؛ تهدیدات امنیتی و کمبود امکانات صحی نگران‌کننده است
از آغاز تطبیق برنامه دسترخوان ملی در سراسر کشور، تهدیدات امنیتی همواره یکی از موانع اجرای این برنامه در ولایت‌های گوناگون بوده است. این تهدیدات در چندین ولایت باعث توقف‌…
مرزهای جغرافیایی و بی‌مرزی شایعات؛ عواملی که باعث نگرانی از انتشار بیش‌تر کرونا شده است
از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان، مانند سایر کشورهای متاثر از این ویروس، همواره نگرانی‌هایی در رابطه با انتشار هرچه بیش‌تر آن و افزایش شمار مبتلایان وجود داشته است.…