شبکه جامعه مدنی و
حقوق بشر

امار مبتلایان به کوید ۱۹ در جهان
  • تایید شده: 0
  • فوت شده: 0
  • بهبود یافته: 0
امار مبتلایان به کوید ۱۹ در افغانستان
  • تائید شده: 0
  • فوت شده: 0
  • بهبود یافته: 0

گزارش های کرونا

چگونه‌گی مبارزه دولت با کرونا‌؛ تهدیدات امنیتی و کمبود امکانات صحی نگران‌کننده است
از آغاز تطبیق برنامه دسترخوان ملی در سراسر کشور، تهدیدات امنیتی همواره یکی از موانع اجرای این برنامه در ولایت‌های گوناگون بوده است. این تهدیدات در چندین ولایت باعث توقف‌…